32 terms

Q4 Makabayan 3 - Mga Tungkulin

STUDY
PLAY
Sarili
Pangalagaan ang inyong sarili
Sarili
Kumain ng mga masustansyan pagkain
Sarili
Matulog nang walo hanggang sampung oras araw-araw.
Sarili
Magpatingin sa doktor at dentista.
Sarili
Ugaliing mag-ehersiyo araw-araw.
Sarili
Uminom ng walong basong tubig o mahigit pa araw-araw.
Sarili
Panatilihing malinis ang Katawan.
Sarili
Pag-ingatan ang sarili
Sarili
Iwasan ang masamang gawain.
Sarili
Mag-ingat upang hindi mapahamak
Sarili
Paunlarin ang Sarili
Sarili
Mag-aral upang matuto
Sarili
Pagandahin ang ugali at pagbutihin ang asal.
Sarili
Maging malinis, matapat, masipag at maaasahan sa anumang gawain.
Mag-anak
Igalang at sundin ang mga magulang.
Mag-anak
Pasayahin ang mag-anak.
Mag-anak
Tumulong sa mga gawain sa bahay sa abot-kaya.
Mag-anak
Sundin ang tuntunin sa tahanan.
Mag-anak
Sumunod sa takdang oras sa pagkain.
Mag-anak
Magpaalam kung aalis ng bahay.
Mag-anak
Ingatan ang mga kasangkapan.
Mag-anak
Tipirin ang mga gamit
Mag-anak
Tumulong para matagunan ang mga pangangailangan.
Paaralan
Igalang ang mga opisyal ng paaralan.
Paaralan
Gawin ang itinuturo ng guro
Paaralan
Sundin ang mga tuntunin ng paaralan.
Paaralan
Sundin ang mga babala.
Pamahalaan
Maging tapat sa ating bansa
Pamahalaan
Sumunod sa mga bata
Pamahalaan
Igalang ang watawat ng pilipinas at ang mga opisyal ng pamahalaan
Pamahalaan
Tumulong para sa kagalingan at kaunlaran ng bansa
Pamahalaan
Pangalagaan ang kapaligiran