Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Sarili

Pangalagaan ang inyong sarili

Sarili

Kumain ng mga masustansyan pagkain

Sarili

Matulog nang walo hanggang sampung oras araw-araw.

Sarili

Magpatingin sa doktor at dentista.

Sarili

Ugaliing mag-ehersiyo araw-araw.

Sarili

Uminom ng walong basong tubig o mahigit pa araw-araw.

Sarili

Panatilihing malinis ang Katawan.

Sarili

Pag-ingatan ang sarili

Sarili

Iwasan ang masamang gawain.

Sarili

Mag-ingat upang hindi mapahamak

Sarili

Paunlarin ang Sarili

Sarili

Mag-aral upang matuto

Sarili

Pagandahin ang ugali at pagbutihin ang asal.

Sarili

Maging malinis, matapat, masipag at maaasahan sa anumang gawain.

Mag-anak

Igalang at sundin ang mga magulang.

Mag-anak

Pasayahin ang mag-anak.

Mag-anak

Tumulong sa mga gawain sa bahay sa abot-kaya.

Mag-anak

Sundin ang tuntunin sa tahanan.

Mag-anak

Sumunod sa takdang oras sa pagkain.

Mag-anak

Magpaalam kung aalis ng bahay.

Mag-anak

Ingatan ang mga kasangkapan.

Mag-anak

Tipirin ang mga gamit

Mag-anak

Tumulong para matagunan ang mga pangangailangan.

Paaralan

Igalang ang mga opisyal ng paaralan.

Paaralan

Gawin ang itinuturo ng guro

Paaralan

Sundin ang mga tuntunin ng paaralan.

Paaralan

Sundin ang mga babala.

Pamahalaan

Maging tapat sa ating bansa

Pamahalaan

Sumunod sa mga bata

Pamahalaan

Igalang ang watawat ng pilipinas at ang mga opisyal ng pamahalaan

Pamahalaan

Tumulong para sa kagalingan at kaunlaran ng bansa

Pamahalaan

Pangalagaan ang kapaligiran

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording