63 terms

Ap reviewer

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

ay gumawa ng
resolusyon upang magkaroon ng pandaigdigang batayan sa paglalarawan ng impormal
na sektor.
International Labor Organization (ILO)
r ay
nagtataglay ng malawak na katangian
Impormal na sector
Ito ay binubuo ng mga yunit na nagsasagawa
ng pagbuo ng produkto at serbisyo na may layuning makalikha ng empleyo o trabaho
at magdulot ng kita sa taong lumalahok dito.
Impormal na sector
Ito ang kauna-unahang pambansang sarbey
tungkol sa impormal na sektor sa Pilipinas
National Statistics Office
(NSO) ng Informal Sector Survey (ISS).
isang non-government
organization (NGO), na nagsasaliksik tungkol sa mga usaping sosyal, politikal, at
ekonomiko ng bansa
Ibon foundation
paraan ng mga mamamayan lalo
na ang kabilang sa tinatawag na "isang kahig, isang tuka" upang magkaroon ng
kabuhayan lalo na sa tuwing panahon ng pangangailangan at kagipitan.
Impormal na sector
kaniyang sinabi na ang tinatayang kabuuang bahagdan
ng impormal na sektor sa GDP ay 40%. Tinawag niya rin ang impormal na sektor
bilang underground economy o hidden economy.
artikulo ni Cielito Habito sa Philippine Daily Inquirer
(PDI) noong Enero 21, 2013
Example ng hidden economy or underground economy
Nagtitinda sa kalsada (sidewalk vendor), pedicab driver, karpintero, at mga hindi
rehistradong operasyon ng mga pampublikong sasakyan (colorum).
karaniwang katangian ng impormal na
sektor:
Hindi nakarehistro sa pamahalaan;
Hindi nagbabayad ng buwis mula sa kinikita;
Hindi nakapaloob sa legal at pormal na balangkas na inilatag ng
pamahalaan para sa pagnenegosyo.
sumusunod ay ilan sa pinaniniwalaang kadahilanan kung bakit
pumapasok ang mga mamamayaan sa impormal na sektor:
Makaligtas sa pagbabayad ng buwis sa pamahalaan;
Makaiwas sa masyadong mahaba at masalimuot na proseso ng
pakikipagtransaksiyon sa pamahalaan o ang tinatawag na bureaucratic
red tape. Sa aspektong ito ay pumapasok ang labis na regulasyon ng
pamahalaan;
Kawalan ng regulasyon mula sa pamahalaan na kung saan ang mga
batas at programa ay hindi naipapatupad nang maayos;
Makapaghanapbuhay nang hindi nangangailangan ng malaking kapital
o puhunan; at
Mapangibabawan ang matinding kahirapan
Dahil ang mga kabilang sa
impormal na sektor ay hindi nakarehistro, hindi rin sila nagbabayad ng buwis
mula sa kanilang kinikita o operasyon.
Pagbaba ng halaga ng nalilikom na buwis
Dahil ang mga bumubuo sa impormal
na sektor ay hindi rehistrado at hindi sumusunod ayon sa itinatalaga ng batas
tungkol sa kanilang operasyon, maaaring ang mga produkto o serbisyo ay
hindi pasado sa quality control o standards ayon sa itinakda ng Consumer
Act of the Philippines, kung kaya't ang mga mamimiling tumatangkilik dito ay
maaaring mapahamak, maabuso, o mapagsamantalahan.
Banta sa kapakanan ng mga mamimili
Dahil sa kagustuhan na kumita nang
mabilisan, ang mga tao ay nauudyok na pumasok sa impormal na sektor na
kung minsan ay mga gawaing ilegal o labag sa batas.
Paglaganap ng mga ilegal na gawain
. Itinatadhana ng batas na ito
ang pagkilala sa impormal na sektor bilang isa sa mga disadvantaged
sector ng lipunang Pilipino na nangangailangan ng tulong sa pamahalaan
sa aspektong panlipunan, pang-ekonomiko, pamamahala, at maging
ekolohikal.
REPUBLIC ACT 8425
Ito ay isinabatas bilang pandaigdigang
pakikiisa ng ating bansa para sa layunin ng United Nations (UN) para
sa Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against
Women's (CEDAW).
REPUBLIC ACT 9710
Itinuturing ito bilang pangunahing batas ng bansa para sa
mga manggagawa
PRESIDENTIAL DECREE 442
layunin ng batas na ito
na hikayatin ang kabuuang partisipasyon at pakikiisa ng iba't ibang sektor
ng lipunan gaya ng industriya, paggawa, lokal na pamahalaan, teknikal, at
bokasyonal na mga institusyon upang mapaghusay ang mga kasanayan
para sa pagpapataas o pagpapaibayo ng kalidad ng yamang tao ng ating
bansa
REPUBLIC ACT 7796
Ito ay ang Technical Education and Skills Development Act of 1994
na nilagdaan bilang batas
REPUBLIC ACT 7796
Ito ay tinatawag din bilang Social Security Act of 1997. Itinatadhana
ng batas na ito na tungkulin ng estado na paunlarin, pangalagaan, at
itaguyod ang kagalingang panlipunan at seguridad ng mga manggagawa.
REPUBLIC ACT 8282
Ito ay naging batas noong Pebrero 7, 1995 at kinilala bilang
National Heath Insurance Act of 1995. Sa pamamagitan nito ay naitatag
ang Philippine Health Insurance Corporation (Philhealth) na naglalayong
mapagkalooban ang lahat ng mga mamamayang Pilipino ng isang
maayos at sistematikong kaseguruhang pangkalusugan.
REPUBLIC ACT 7875
Ang programang ito ay ipinatutupad ng Department of Labor and
Employment (DOLE) na nauukol sa pangkabuhayang pangkaunlaran sa
pamamagitan ng mga pagsasanay ng mga mamamayan partikular na para
sa mga self-employed at mga walang sapat na hanapbuhay.
DOLE INTEGRATED LIVELIHOOD PROGRAM (DILP)
Isa sa mga pangkabuhayang programa ng Department of Social
Welfare and Development (DSWD) na nagbibigay ng mga gawain at
pagsasanay upang mapaunlad ng mga mahihirap na pamilya ang kanilang
mga kasanayan at makapagsimula ng sariling negosyong pangkabuhayan
at pagtatayo ng mga samahang panlipunan na maaaring magpautang sa
mga kasapi gaya ng Self-Employment Kaunlaran Associations (SKA's).
SELF-EMPLOYMENT ASSISTANCE KAUNLARAN PROGRAM (SEA-K)
ang proyektong ito ay para sa mga munisipalidad o bayan na ang
pangunahing ikinabubuhay ay pangingisda.
INTEGRATED SERVICES FOR LIVELIHOOD ADVANCEMENT OF THE
FISHERFOLKS(ISLA)
Ito ay programa ng Department of Social Welfare and Development
(DSWD), na kung saan sa ilalim nito, ang mga biktima ng kalamidad o
mga evacuee ay bibigyan ng kabayaran kapalit ng serbisyong kanilang
isasagawa o pagtulong sa panahon ng rehabilitasyon at rekonstruksiyon
ng mga nasalantang lugar
CASH-FOR-WORK PROGRAM (CWP)
ang naging basehan absolute advantage at compara
absolute advantage at comparative advantage theory
tumutukoy sa
pagluluwas ng mga produkto o serbisyo sa pandaigdigang pamilihan, samantalang
ang import ay tumutukoy sa pagpasok sa lokal na pamilihan ng mga produkto o
serbisyo mula sa ibang bansa
export
isinasaad ng teoryang ito na ang isang bansa ay
dapat na magpakadalubhasa sa paglikha ng mga produkto
absolute advantage theory
Ang bahagi ng ekonomiya na gumagamit ng mababang antas ng
produksiyon at halos wala ang mga kondisyong legal na kinakailangan sa
pagpapatakbo ng negosyo.
impormal na sector
Ang tawag sa mahaba at masalimuot na proseso ng pakikipagtransaksiyon
sa pamahalaan.
bureaucratic red tape
Ito ay ang pinagmumulan o nagsisilbing badyet o pondo ng pamahalaan
upang maisagawa ang mga program at proyektong panlipunan.
buwis
Ito ay ipinatutupad ng mga kompanya bilang proteksiyon sa mamimili laban sa mga depektibong kalakal o serbisyo na maaaring magresulta sa
kanilang kapahamakan.
quality control
Ito ay tumutukoy sa ilegal o walang permisong pangongopya ng mga
pelikula, musika, at iba pa sa anyong CD, VCD, o DVD.
software piracy
Ang programa ng pamahalaan, ayon sa itinatadhana ng R.A. 8425, na
naglalayong iahon sa kahirapan ang mga Pilipinong kabilang sa impormal
na sektor
social reform agenda
Batay sa pag-aaral at sarbey sila ang bumubuo sa halos kalahati ng
kabuuang populasyon ng impormal na sektor
...
Ang itinuturing bilang pangunahing batas ng bansa para sa mga
manggagawa.
Philippine labor code
Ang ahensiya ng pamahalaang itinatag upang makapagbigay ng
edukasyong teknikal at kasanayan sa mga Pilipino.
TESDA
Ang tawag sa programa ng pamahalaan na may kinalaman sa kalusugan, o
serbisyong medikal para sa mga manggagawa
philhealth program
tumutukoy sa
pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo ng mga bansa.
kalakalang panlabas
Pangunahing layunin nito ay matugunan ang mga pangangailangan
kalakalang panlabas
na siyang nagsisilbing sukatan
ng pandaigdigang gawaing pang-ekonomiya ng isang bansa. Ito rin ang nagpapakita
ng talaan ng transaksiyon ng isang bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo.
balance of payment (BOP)
naman ay makukuha sa pamamagitan ng pagbabawas ng
halaga ng kalakal na inaangkat (import) sa halaga ng kalakal na iniluluwas (export).
balance of trade (BOT) n
dating kilala bilang National Statistics
Office (NSO), tumaas ng 21.3% ang kabuuang kita ng Pilipinas mula sa pagluluwas
(export) ng mga produkto.
Philippine Statistics Authority (PSA)
Ang
mga produktong nagrehistro ng malaking antas ng paglago ng kita sa pagluluwas
ay
machinery and transport equipment,
bumuo sa sampung nangungunang produktong panluwas ng Pilipinas
g cathodes and sections of cathodes at refined copper
ang siyang
nangungunang produktong panluwas ng Pilipinas na nagrehistro ng $2.221 bilyon.
electronics products
na naglalayong palawakin ang
ugnayan ng mga bansa sa larangan ng kalakalang panlabas
samahang pandaigdig o international organization
ang naging kapalit ng General Agreement of Tariffs and Trade (GATT)
international organization
ay isang
malaking bagay upang magkaroon ng maayos at mabilis na pakikipag-ugnayan ang
ating bansa sa iba pang kasapi ng naturang samahan.
Pilipinas sa World Trade Organization (WTO)
Ito ay isang samahang may layuning isulong ang kaunlarang pang-ekonomiya
at katiwasayan sa rehiyong Asia-Pacific kaugnay na rin ng pagpapalakas sa mga
bansa at pamayanan nito
ASIA PACIFIC ECONOMIC-COOPERATION (APEC)
upang pag-usapan ang iba't ibang isyu partikular na ang kalakalan
at pamumuhunan.
economic forum
ang takdang dami ng mga kalakal na maaaring iluwas o ipasok sa isang bansa.
quota
na kapokus
sa pagpapalawak ng pambansang pamilihan upang makahikayat at magkaroon
ng karagdagang pamumuhunan at negosyo mula sa kasaping bansa.
Liberalisasyon ng pakikipagkalakalan at pamumuhunan
nag luluwas at nag-aangkat
ng mga produkto at serbisyo ay makikinabang dahil sa magiging epekto nito
tulad ng mas mababang gastos pamproduksiyon, karagdagang trabaho, at
pagkakaroon ng mas malawak na pamilihan
pagpapalabis at pagpapadali ng pagnegosyo
Ito ay may layuning
maglunsad ng mga pagsasanay upang malinang, mapahusay, at mapalawig
ang kaalamang teknikal ng lahat ng kasaping bansa.
Pagtutulungang pang-ekonomiya at teknikal
Ang samahang ito ay naglalayong paunlarin ang
ugnayan ng mga bansa sa Timog-Silangang Asya.
Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN)
bumubuo sa asean
Ito ay binuo ng mga bansang
Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, at Thailand na kinilala bilang mga Founding
Countries sa bisa ng dokumentong tinawag na Bangkok Declaration.
bumubuo sa asean sakasalukuyan
Sa kasalukuyan
ito ay binubuo ng 10 bansa kasama ang Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar, at Vietnam.
Ang pagkakatatag ng samahang ito ay naglayong pagbuklurin at magkaroon ng
pagkakaisa ang mga bansa sa Timog-Silangang Asya.
programang nagsusulong ng pag-aalis ng taripa at quota upang maging ganap ang
pagdaloy ng produkto sa mga bansang kasapi ng ASEAN.
Common Effective Preferential Tariff
nagdudulot din ng hindi
magandang epekto.
nalilinang ang kaisipang kolonyal ng
mga mamamayan sapagkat nagkakaroon sila ng pag-uugaling mas tinatangkilik ang
mga produktong banyaga kaysa sa mga produktong lokal; ikalawa, nagiging palaasa ang mga mamamayan sa produkto ng ibang bansa kaysa lumikha o tumuklas ng
paraan para makabuo ng sariling gawang produkto; at ikatlo, humihina ang ilang lokal
na negosyo o industriya dahil sa mahigpit na kompetisyon laban sa mga dayuhang
produkto at kompanya
-Ito ay isinabatas
upang mapalawak ang operasyon ng mga dayuhang bangko sa pamamagitan
ng pagtatayo ng mga sangay nito.
Liberalisasyon sa Sektor ng Pagbabangko (R.A. 7721)
it ay ang ahensyang naglulunsad ng ibat ibang estratehiyang pamilihan upang lubusang makilala at mapatanyag ang produktong gawa ng sariling bansa
Foreign Trade Service Corps (FTSC)
- Ito ang nangangasiwa
sa operasyon ng Bureau Research Center na nagpapalaganap ng
mga datos, statistics, impormasyon tungkol sa ekonomiya, kalakalan,
industriya, pamahalaan, at kapakanan ng mga mamimili.
Trade and Industry Information Center (TIIC)
Naglulunsad ng mga
programang magtataas sa antas o kalidad at produktibidad ng mga
manggagawa upang sila ay maging kompetitibo sa pandaigdigang
pamilihan ng manggagawa, produkto, at serbisyo.
Center for Industrial Competitiveness
YOU MIGHT ALSO LIKE...