Try the fastest way to create flashcards

N1 ngữ pháp

Get a hint
AあってのB
Click the card to flip 👆
1 / 481
1 / 481
Terms in this set (481)
Cho dù nổi tiếng đến mấy, có khách hàng mới có nhà hàng.
Chính vì có em nên mới có anh./Anh không thể sống thiếu em.
Ngày hôm nay tôi có thể hoạt động như thế này cũng là nhờ sự hỗ trợ của các senpai
Cuộc sống ổn định của bây giờ là nhờ sự khổ lao khi trẻ
Ngay sau A, B xảy ra.
Thầy giáo vừa nói「Bài học hôm nay đến đây là kết thúc」xong một cái là bạn Hayashi đã chạy bổ ra khỏi lớp.
Vừa mới mở tủ lạnh ra là mèo ta tưởng được cho ăn, bay vù đến.
Chuông vừa rung lên cái là cô ấy nhấc ngay ống nghe điện thoại.
nươời đàn ông kia vừa cầm ly bia 1 cái là uống liền 1 hơi
Trên, hơn A.
nói so sánh phỏng đoán lớn hơn giá tị nào đó
Quả bí ngô khổng lồ trên 10 cân đã chín.
Từ đây đến Tokyo thì hơn 100 cây số.