Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Sabihin kung Sanhi o Bunga ang nakapaloob sa [ ].

Sanhi

[Hindi siya natulog ng maaga.] kaya nahuli siya sa klase

Bunga

Hindi siya kumain ng tangahalian [kaya siya ay nagugutom at sumasakit ang tiyan.]

Sanhi

Nahulog si Juan sa kanal [dahil hindi nya tinitignan ang kanyang dinaraanan.]

Sanhi

[Pinag-aralan niya nang mabuti ang kanyang leksyon kagabi] kaya nakakuha siya ng mataas na marka.

Bunga

[Masaya si Aling Mila] dahil sa mababait ang kanyang mga anak.

Sanhi

[Gabi na siyang umuwi,] pinagalitan siya ng ina.

Bunga

Kakain ako ng marami [para maging malakas.]

Bunga

[Pinuri ni Binibining Donato ang kanyang mga mag-aaral] kasi tumutulong sila sa mga nasunugan.

Sanhi

Pinalakpakan ng mga kamag-aral si Michael [kasi nasabi niya kung sino ang pambansang bayani.]

Sanhi

Nagpasalamat si Binibining Donata sa kanyang mga mag-aaral [dahil nakatulong sila nang mgalaki sa mga nangangailangan.]

Bunga

[Magkakasama sina Jose at ang kanyang mga kaibigan] kasi pupunta sila sa bayan.

Sanhi

Dalidaling hinabol ng tingin ni Jose ang kanyang tsinelas [dahil naanod iyon ng tubig.]

Sanhi

[Kahanga-hanga ang tanawin sa paligid] kaya labis na nasiyahan si Jose.

Bunga

Fiesta ng bayan [kaya nagpasiyang pumunta roon ang mgakakaibigan.]

Bunga

May hiling ang upo [kaya kinausap niya ang hangin.]

Bunga

Hahila ng aso ang katawan ng upo [kaya nagkasira-sira ito.]

Sanhi

[Bumagsak sa pagsususlit si Tanya.] Natatakot siyang makita ng nanay niya ang kanyang test paper.

Bunga

Iniabot ni Darwin ang pera sa tindera. [Tuwang-tuwa nagpasalamat ang tindera sa bata.]

Sanhi

Lumabas sa paaralan si Melba kahit umuulan pa. [Gusto niyang makauwi na.]

Sanhi

[Umuulan ng lumabas sa paaralan si Melba.] Basang-basa at nanginginig siya sa ginaw ng dumating sa kanilang bahay.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording