Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Katotohanan

May mga taong ang gawain ay magsilbi ng kapwa.

Opinyon

Humihingi ng bayad ang ibang bumbero bago patayin ang sunog.

Opinyon

Walang magsasakang yumayaman.

Katotohanan

Ang basurero ang humahakot ng ating mga basura.

Opinyon

Hindi pinapansin ng mga katulong sa pamayanan ang hirap at pagod sa pagganap ng kanilang tungkulin.

Katotohanan

Sa initan nagtatanim ang mga magsasaka.

Opinyon

Para sa akin, ang basurero ang pinakamahalagang katulong sa pamayanan.

Katotohanan

Ang tatay ay ang lalaking magulang ng isang bata.

Katotohanan

Matigas ang bato.

Opinyon

Mas masarap na kapatid ang babae kesa sa lalaki.

Katotohanan

Ang isa dagdagan ng dalawa ay tatlo.

Opinyon

Pinakamagandang libangan ng isang bata ang paglalaro ng computer games.

Opinyon

Sa palagay ko, si Rinoa ang pinakamatalino sa kanilang klase.

Katotohanan

Hindi mayaman at hindi rin naman mahirap ang pamilya ni Alda.

Katotohanan

Ang bangko ay lugar kung saan ipinatatago ang isang tao ang kanyang pera gaya ni Rita.

Katotohanan

Sa alkansya iniipon ni Nilda ang perang ibinibigay ng kanyang mommy.

Opinyon

Keso ang paboritong palaman sa tinapay ni Rea sa paniniwala ko.

Katotohanan

Ang dugo ay kulay pula.

Opinyon

Pinakamasarap na prutas ang mangga.

Opinyon

Sa Baguio raw dapat magtayo ng bahay-bakasyunan.

Katotohanan

Ang mga bolpen at lapis ay gamit sa pagsulat.

Opinyon

Sang-ayon kay lolo, mabuti para sa akin ang maging doKatotohananor paglaki ko.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording