Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Piliin ang tamang uri ng naka [ ]

Panghalip

Sumunod na [tayo] ngayon sa kanila.

Pangngalan

Si [Kenzo] ay papasok na bukas.

Pandiwa

Si Lino ay [naglakad] ng matulin.

Pang-abay

[Sa harapan ng bahay] nadapa ang batang lalaki.

Pang-abay

Nagtanim si Mang Nestor [sa daan].

Pang-abay

Pupunta si Rinoa sa MegaMall [sa Sabado].

Pang-abay

Ang bata ay [masayang] naglaro.

Pang-abay

Ang aso ay kumahol [ng malakas].

Panghalip

Naghihintay [ako] sa tindahan.

Pandiwa

[Nagsisimba] ang mag-anak tuwing Linggo.

Pang-abay

[Araw-araw] siyang nagbabasa ng libro.

Pandiwa

Si Marie ay sa sala [natulog].

Pang-abay

Nakikinig [ng mabuti] ang mga mag-aaral.

Pang-abay

Ang Pasko ay ipinagdiriwang [tuwing Disyembre].

Pangngalan

Tahimik na nagdarasal ang [pari].

Panghalip

Nagtanim ang [aking] lolo sa bukid.

Pang-abay

[Palagi] akong kumakain ng prutas.

Panghalip

Natutulog [ako] tuwing gabi.

Pangngalan

Natapon ang [bigas] sa kalsada.

Pang-ugnay

Tuwing umaga [ay] nagdidilig ako ng mga halaman.

Pandiwa

[Naghihintay] ako na tumunog ang bell bago pumasok sa silid aralan.

Pang-abay

Si Kathleen ay [mahusay] sumayaw.

Pang-uri

Ako ay sumasakay sa [mabagal] na dyip.

Pang-uri

Ang bata ay [tahimik].

Pang-abay

Si Mang Ben ay [tahimik] magtrabaho.

Pang-abay

[Gabi-gabi] ay nagdarasal kami.

Pangngalan

Mamaya ay mamimili kami ng [ulam] para sa aming hapunan.

Panghalip

Magkikita [kami] sa gilid ng simbahan mamayang tanghali.

Panghalip

[Sila] ay magkakaroon ng lakbay-aral sa Manila Zoo.

Panghalip

Bukas ko na lamang ibibigay ang bahagi [mo] sa nakuha nating premyo.

Pandiwa

Nagmasid kami ng mga tala kagabi habang [hinihintay] sina Nanay at Tatay.

Pang-abay

[Ngayon lang] ako nakapunta sa Enchanted Kingdom.

Pang-uri

Binigyan ako ng [magandang] regalo noong kaarawan ko.

Pang-uri

Ang kapatid ko ay [mas matanda] sa akin.

Pang-uri

Kami ang [pinaka-mabait] na klase.

Pang-abay

[Tuwing Pasko] ay pumupunta kami kina Ninong Sammy upang kunin ang aming aginaldo.

Pandiwa

[Magkikita-kita] kami ng mga pinsan ko sa Laguna para sa isang reyunyon.

Pang-abay

Magpapadagdag sila ng kwarto sa likod ng bahay [sa susunod na buwan].

Pangngalan

Ikinulong ni Mang Teban ang mga [manok] sa silong bago siya umakyat ng bahay.

Pang-angkop

Ipinatong ko po ang bungkos [ng] susi diyan sa tabi ng telebisyon.

Pang-angkop

Isinabit ng mga opisyales ang mahaba[ng] pamandera sa bakod ng paaralan.

Pang-angkop

Nagmamadali siyang tumakbo para mahabol ang matulin[g] bata.

Panghalip

Sinabi [niya] ang kanyang hiling bago inihagis ang barya sa balon.

Pangngalan

Ipinagbabawal na ngayon ang mamaril ng mga [ibon] sa kagubatan.

Pang-uri

Sa [malaking] plasa idaraos ang palaro para sa mga kabataan ng barangay ngayong bakasyon.

Pang-uri

Nakasalubong ko ang [dati] kong kaklase sa harap ng munisipyo kaninang umaga.

Pangngalan

Inihatid nila ang kanilang [kamag-anak] sa daungan kaninang madaling-araw.

Pandiwa

[Huminto] ang nasiraang bus sa gilid ng kalsada para magpalit ng gulong.

Pangngalan

Ang [magkakabarkada] ay magkikita-kita sa paanan ng burol mamayang hapon.

Pang-ugnay

Namulot ng mga kabibe [at] bata sa dalampasigan ang mga bakasyonista.

Pang-abay

Itinago niya [sa ilalim ng unan] ang sulat mula sa kanyang matalik na kaibigan.

Pandiwa

Ang mag-anak na Calderon ay [mamamasyal] sa Tagaytay sa darating na Linggo.

Pang-uri

Si Ken ay [tahimik].

Pang-uri

Nanguha kami ng [sariwang] bangus at tilapya sa palaisdaan kahapon.

Pangngalan

Ang [saranggola] ay bumagsak sa bubong ng bahay nang mabitiwan ni Ramon ang tali nito.

Pangngalan

Hanapin mo na sa [bodega] ang mga lumang damit at laruan na ibibigay natin sa mga kapus-palad ngayong Pasko.

Panghalip

Sasalubungin nila sa paliparan ang pinsan [nila]ng balikbayan galing sa Estados Unidos.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording