Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

autoilu

act of driving car

epävirallinen (adj)

unofficial (adj)

ilmoittautua (v)

to sign in (to register/enroll)

työväenopisto

worker's institute

maalaus (n)

painting

koriste-

decorative (decorating)

kiinnostunut (adj)

interested (adj)

viritys

tuning

ilmoittautumisaika

registration deadline

huolimatta

regardless (despite)

tila

space (room)

järjestää (v)

to organize

kuitenkin (adv)

however (anyway)

ilmoittaa (v)

to give notice (to declare)

peruuttaa (v)

to cancel

maksu

fee (payment)

maksettava

payable (to be able to pay)

näytettävä

to be able to see

liite (n)

attachment

muistatte !

remember (!)

tulostaa (v)

to print

osallistuja

attendee (participant)

oikeus

law (right)

työväenopisto

working institute

mielenkiintoisia

interesting

mielenkiintoisesti (adv)

interestingly

eka

first (spoken)

anoppi

mother in law (madar zan)

toka

second (spoken)

niinku

like (slang)

volkkari

Volkswagen

kolari

crash/collision

läpi (adv)

through

läpi (n)

hole/mouth

yhteydessä

in touch/contact

Ollan yhteydessä

keep in touch

tuulilasi

windscreen (panjereye joleye mashin)

puskuri

bumper (separe mishin)

konepelti

hood (kaaput)

kytkin

clutch (mashin)

jarru

brake

kaasu

gas

ratti

wheel

pölykapseli

ghalpage mashin

peili

mirror

nopeusmittari

speedometer

kulua

pass (time) (spend/consume)

moni

many

muuttua (v)

change

menettää (v)

to lose (miss)

elämänkumppani

partner (life-companion)

menehtyä (v)

to perish (die)

liikenneonnettomuus

traffic accident

masentua (v)

to get/become depressed

tarpeeton (adj)

useless (unnecessary)

täysin (adv)

completely

vähitellen (adv)

bit by bit (gradually)

masennus (n)

depression

säännöllisesti (adv)

regularly

käsittää (v)

to understand

suru

sorrow

varmaan (adv)

surely

helpota

to become easier

järkytys

shock (upset)

yllättäen (adv)

suddenly

molemmat

together (both)

kohtalo (n)

destiny

miettiä (v)

to think (over)

puutarha

garden

yllättävä (adj)

surprising

siistiä (v)

to clean up

sellainen (adj)

such (kind)

reipas (adj)

sar zende (bashash)

päin (adv)

toward

tietokilpailu

quiz (test)

mielenkiintoinen (adj)

interesting (adj)

juontaja

speaker (presenter)

juttu

chat

nykyään (adv)

nowadays

liikaa (adv)

too much

totta

true

seurata (v)

to follow

uneton (uni+ton) (adj)

sleepless

valita (v)

to choose

puoliso

partner (elämänkumppani)

onnettomuus

accident (tapaturma)

turha (adj)

useless (tarpeeton)

vaatimaton (adj)

humble (modest)

vähitellen (adv)

gradually (pikku hilijaa)

käsittää

understand (tajuta=ymmärtää)

viisas (adj)

wise (clever)

harvoin (adv)

seldom

välillä

between (sometimes, now and then)

ei jaksa

no energy (power)

pitää huolta (v)

to take care (huolehtia)

huolestua (v)

to get worried

haista (v)

smell (to smell)

varmaan (adv)

probably

sulaa (v)

to melt

läpäistä (v)

to pass (exam)

tyytyväinen (adj)

satisfied

tarkka (adj)

accurate (exact/precise)

eroavat toisistaan

different from each other

tarpeeksi (adv)

enough

yleensä (adv)

generally (normally)

välttämätön (adj) (välttämätöntä)

essential (vital)

yhä (adv)

still

rentoute (n)

relaxant

ääressä (adv)

at (by)

lähes (adv)

almost

katselu

watching (looking)

yhteiskunnallinen (adj)

social

ryhmä (ryhmiä)

group

selittää (v)

explain

tarjonta (n)

supply

verrattuna (adv)

compared to

verrata (v)

to compare

kanava (kanavia)

canal (channel)

enemmän (adv)

more

vuorokausi

day (day & night)

ympäri (adv)

around

kiehtoa (v)

captivate (charm/fascinate)

syrjäyttää (v)

to replace

perinteinen (adj)

traditional

kyläillä

visit

uudenlainen (adj)

new (fresh)

luoja

creator

osallistuminen (n)

attendance

siirtyä (v)

to move

eräänlainen (adj)

some kind of

keino

way (mean/aid/resort)

pohtia (v)

think over (consider)

luo

to (of movement)

toistuva (adj)

repeating

rituaali

tashrifat

iäkäs (adj)

elder

tilasto

statistics

eniten (adv)

the most

eläkeläinen (eläkeläset)

pensioner (pensioners)

keskimäärin (n)

on average

siinä

there

vajaa (adj)

partly (incomplete)

suosia (v)

to support (promote)

ihmissuhde

relationship

sarja (sarjoa)

TV series

mies (miehiä)

man (men)

miellyttää (v)

to please

ajankohtainen (adj)

current (topical)

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording