185 terms

EP - eljárások (DE-HU)

STUDY
PLAY
növekvő befolyásra és hatalomra tesz szert
hat zunehmende Befugnisse
bizalmatlansági indítványt nyújt be
bringt einen Misstrauensantrag ein
ajánlást fogalmaz meg
verabschiedet eine Empfehlung
elfogadja a költségvetést
stellt den Haushalt fest
szerződések alkalmazása és értelmezése
Anwendung und Auslegung der Verträge
együttdöntési eljárás
Mitentscheidungsverfahren
bizottsági meghallgatás
Anhörung im Ausschuss
egyeztető eljárás
Vermittlungsverfahren
nemzetközi egyezményeket köt
schliesst internationale Übereinkommen ab
nemzetközi egyezményeket köt
schließt internationale Vertraege
csökkenti a juttatásokat
kürzt die Entschädigungen
vita
Debatte
lemondanak szuverenitásuk egy részéről ... javára
delegieren Hoheitsrechte an ...
kitűzi a napirendet
beschliesst die Tagesordnung
nagyobb átláthatóságot biztosít
gewährleistet eine grössere Transparenz
biztosítja a jogszerűséget
sichert die Wahrung des Rechts
meghatározza a bizottságok profilját
die Zuständigkeiten der Ausschüsse beschliessen
tagok kizárása
Ausschluß von Mitgliedern
demokratikus ellenőrzést gyakorol
übt demokratische Kontrolle aus
él jogával
nimmt seine Rechte wahr
jogkört gyakorol
nimmt Aufgaben wahr
ellenőrzést gyakorol
übt Kontrolle aus
érvényesítés
Wahrnehmung
kiterjeszti a poltika más területeire
auf weitere Politikbereiche ausweiten
lemondásra kényszerít
zum Rücktritt bewegen
politikák kialakítása és alkalmazása
Festlegung und Durchführung einer Politik
bizalmatlansági indítványt tehet a Bizottsággal szemben
kann einen Misstrauensantrag einbringen gegen die Kommission
megvitat
führt/haelt eine Aussprache über
meghallgatást tart
eine Anhörung führen
alkalmazza az európai joganyagot
führt europäische Gesetze aus
végrehajtja a költségvetést
führt den Haushaltsplan aus
emberi jogok jobb érvényesülése
Verbesserung der Menschenrechtssituation
kezdeményezheti a jogalkotást
besitzt das Initiativrecht
kormányközi együttműködés
Regierungszusammenarbeit
állásfoglalást ad ki
gibt eine Stellungnahme ab
szabályozási keret
Regelwerk
hagyja felhigítani
lässt verwässern
felfújja az ügyet
hängt das Thema all zu hoch
igazságtalan elbírálás
nicht korrekte Behandlung
ülései és vitái nyilvánosak
tagt und berät öffentlich
pénzpolitika
Währungspolitik
főbiztosok delegálása
Benennung der Kommissionsmitglieder
parlament jóváhagyása
Zustimmung des Parlaments
rendőrségi és igazságügyi együttműködés
polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit
törvényjavaslatot tesz
schlägt einen Gesetzestext vor
eljárás, ügyrend
Prozedere, Verfahren
tiltja a kettős mandátum vállalását
verbietet die Häufung von Mandaten
írásbeli kérdést nyújt be ....-nak
reicht eine schriftliche Anfrage ein
szóbeli kérdést intéz ... -hez
stellt eine mündliche Frage an ...
egyenlő jogokat biztosít
stellt auf eine gleichberechtigte Stufe
magabiztosan reagál
reagiert schlüssig
asszisztensek felvétele
Einstellung von Mitarbeitern
visszautalás a bizottság hatáskörébe
Rücküberweisung an einen Ausschuß
megtagadja a mentesítés megadását
verweigert die Haushaltsentlastung
elutasítja a költségvetés tervezetét
lehnt den Haushaltsplan ab
ellenőrzi a Bizottság működését
kontrolliert die Arbeit der Kommission
átfogó politikai vezérlő elveket fogalmaz meg
legt die grossen politischen Leitlinien fest
megfelelően gazdálkodik a költségvetési forrásokkal
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
indul a választásokon
stellt sich zur Wahl
emberi jogok figyelembe vétele
Achtung der Menschenrechte
vitára bocsát
legt zur Beratung vor
döntést hoz
erlässt eine Entscheidung
álláspontra helyezkedik
nimmt eine Position ein
levesz a napirendről
nimmt von der Tagesordnung ab
egységes értelmezés
einheitliche Auslegung
általános európai érdekeket képvisel
vertritt das Allgemeininteresse der EU
elmegy választani
geht zur Wahl
közösségi jog megfelelő alkalmazása
Befolgung des Gemeinschaftsrechts
csatlakozás
Beitritt
döntés meghozatala
Entscheidungsfindung
csatol
legt bei
meghallgat
hört jn zu etw. an
választ
wählt
érvényesítés
Wahrung
alkalmaz
führt aus
kérdést tesz föl ...-nek
richtet eine Anfrage an ...
aláírja
unterschreibt
álláspontot képvisel
vertritt eine Position
tartózkodás
Stimmenthaltung
vita elnapolása
Vertagung der Aussprache
napirend elfogadása illetve megváltoztatása
Annahme und Änderung der Tagesordnung
bizottsági javaslat módosításának elfogadása
Annahme von Änderungsanträgen zu einem Vorschlag der Kommission
felszólalások idejének megszabása
Aufteilung der Redezeit
házszabály módosítás
Änderung der Geschäftsordnung
a Tanáccsal közös álláspont módosítása
Abänderung am Gemeinsamen Standpunkt des Rates
Házszabály alkalmazása és módosítása
Anwendung und Aenderung der Geschäftsordnung
Házszabály alkalmazása
Anwendung der Geschäftsordnung
ombudsman megbízása
Ernennung des Bürgerbeauftragten
az EP módosításainak Tanács általi elfogadása
Billigung von Abänderungen des Parlaments durch den Rat
a Tanáccsal közös álláspont szövegének módosítások nélküli elfogadása
Billigung des Gemeinsamen Standpunkts des Rates in unveränderter Form
mellékletek tagolása
Gliederung der Anlagen
képviselők részvétele az üléseken és szavazásokon
Teilnahme der Mitglieder an Sitzungen und Abstimmungen
költségvetési eljárás
Haushaltsverfahren
szó megadása
Worterteilung
szorosabb együttműködés
verstärkte Zusammenarbeit
vita lezárása
Schluß der Aussprache
első olvasat lezárása
Abschluß der ersten Lesung
második olvasat lezárása
Abschluß der zweiten Lesung
plenáris ülésen való tárgyalás
Prüfung im Plenum
törvényjavaslatok tárgyalása
Prüfung legislativer Dokumente
jelentés megtárgyalása
Prüfung des Berichts
egyeztető bizottság összehívása
Einberufung des Vermittlungsausschusses
parlament összehívása
Einberufung des Parlaments
aktuális, sürgős és fontos kérdések vitája
Debatten über aktuelle, dringliche und wichtige Fragen
döntési jogkör átruházása a bizottságokra
Übertragung der Entscheidungsbefugnis an einen Ausschuß
szabálysértés megállapítása
Feststellung einer Verletzung
ombudsman felmentése
Amtsenthebung des Bürgerbeauftragten
szavazásról szóló vita
Streitigkeit über die Abstimmung
irományok kiosztása
Verteilung der Dokumente
napirend tervezet
Entwurf der Tagesordnung
elnökség feladatai
Aufgaben des Präsidiums
Elnöki Konferencia feladata
Aufgaben der Konferenz der Präsidenten
elnök feladatai
Aufgaben des Präsidenten
questorok feladata
Aufgaben der Quästoren
alelnök feladatai
Aufgaben der Vizepräsidenten
ESZAK Szerződés módosítása
Änderung des EGKS-Vertrags
elnök megválasztása ...
Wahl des Präsidenten - Eröffnungsansprache
questorok megválasztása
Wahl der Quästoren
Bizottság megválasztása
Wahl der Kommission
EB elnökének megválasztása
Wahl des Präsidenten der Kommission
alelnökök megválasztása
Wahl der Vizepräsidenten
elektronikus / szavazógépes szavazás
elektronische Abstimmung
határidők meghosszabbítása
Verlängerung von Fristen
frakció alakítás
Bildung der Fraktionen
zárszámadási határozat végrehajtása
Durchführung der Entlastungsbeschlüsse
jogos panaszok kivizsgálása
Untersuchungen zu zulässigen Beschwerden
közös vita
gemeinsame Aussprache
törvényhozási eljárás
Legislativverfahren
Bizottság javaslatának módosítása
Änderung des Vorschlags der Kommission
saját kezdeményezésű vizsgálat
Untersuchung aus eigener Initiative
költségtérítés és díjazás
Kostenerstattung und Vergütungen
mentesítés elhalasztása
Aufschub der Entlastung
eljárás rendjére vonatkozó indítvány
Antrag zum Verfahren
eljárás rendjére vonatkozó felszólalás
Wortmeldung zum Verfahren
bizottsági eljárás
Verfahren im Ausschuß
vita nélküli eljárás
Verfahren ohne Aussprache
jelentés nélküli egyszerűsített eljárás
Verfahren ohne Bericht, vereinfachtes Verfahren
eljárások típusai
Verfahren beim Parlament
ideiglenes havi költségvetési előirányzatról szóló szabály
Regelung der vorläufigen Zwölftel
visszautalás a bizottság hatáskörébe majd bizottsági megvitatás
Überweisung an den zuständigen Ausschuß und Verfahren in diesem Ausschuß
EB javaslatának elutasítása
Ablehnung eines Vorschlags der Kommission
a Tanács közös álláspontjának elvetése
Ablehnung des Gemeinsamen Standpunkts des Rates
nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartás
Beziehungen zu den nationalen Parlamenten
más intézményekhez való viszony
Beziehungen zu anderen Organen
újra a Parlament elé utal
erneute Befassung des Parlaments
parlamenti vegyesbizottságok felállítása és ezek feladatköre
Einrichtung und Aufgaben der interparlamentarischen Delegationen
bizottságok létrehozása
Einsetzung der Ausschüsse
elfogadott jogi aktusok aláírása
Unterzeichnung angenommener Rechtsakte
külön szavazás
getrennte Abstimmung
ülés felfüggesztése illetve bezárása
Unterbrechung oder Schluß der Sitzung
módosítások benyújtása és előterjesztése
Einreichung und Begründung von Änderungsanträgen
általános elutasítás
globale Ablehnung
lezáratlan pontok
unerledigte Gegenstände
sürgősség(i eljárás)
Dringlichkeit
mandátumvizsgálat
Prüfung der Mandate
jogalap / jogi alap vizsgálata
Prüfung der Rechtsgrundlage
szavazás
Abstimmung
név szerinti szavazás
namentliche Abstimmung
titkos szavazás
geheime Stimmzettelabgabe
szavazási eljárás
Abstimmungsverfahren
mentelmi jog felfüggesztése
Aufhebung der Immunität
egyhangúan elfogad
einstimmig verabschieden
ellene
Nein-Stimme
szavazatszámlálás
Stimmenzählung
választójog elvétele
Entziehung des Wahlrechtes
előadást tart
einen Vortrag halten
támogatja/mellette van
Ja-Stimme
határozatot hoz
einen Beschluß fassen
nyílt választás
öffentliche Wahl
ismételt megválasztás
Wiederwahl
üdvözöl, gratulál (egy kezdeményezést)
begrüssen
titkos szavazás
geheime Abstimmung
szavazás nélküli választás
stille Wahl
szavazás
Abstimmung
rendkívûli (tanács)ülés
Sondertagung
jogalkotó tevékenységet végez
gesetzgeberisch tätig werden
soros elnökség
der amtierende Vorsitz
alaprendelet
Basisverordnung
közzétételi eljárás
Unterrichtungsverfahren
kiegyenlítõvám-eljárás
Ausgleichszollverfahren
felhatalmazáson alapuló jogi aktus
delegierter Rechtsakt
vizsgálóbizottsági eljárás
Prüfverfahren
közös nyilatkozat
Gemeinsame Erklärung
tanácsadó bizottsági eljárás
Beratungsverfahren
végrehajtási jogi aktus
Durchführungsrechtsakt
OTHER SETS BY THIS CREATOR