BUDG - basic terms (EN-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

execute the budget
végrehajtja a költségvetést
implement the budget
végrehajtja a költségvetést
implementation of the budget
költségvetés végrehajtása
heading
címsor / fejezet
across-the-board reduction
fűnyíró elv
emergency reserve
vésztartalék
frontload
előtérbe tol, előrevesz
mopping-up
átcsoportosítás
performance reserve
teljesítményhez kötött tartalék
public finances
államháztartás
structural operations
strukturális intézkedések
management of EU funds
EU pénzeszközeinek felhasználása
RAL - total outstanding commitments
összes ki nem fizetett kötelezettségvállalás
budget heading
költségvetési főcím
budget year (1 January-31 December)
költségvetési év
budgetary authority
költségvetési hatóság
budgetary constraints
költségvetési megszorítások
budgetary discipline
költségvetési fegyelem
budgetary guidelines
költségvetési iránymutatások
budgetary procedure
költségvetési eljárás
budgetary procedure
költségvetési eljárás
carryover
átvitel (egyik évről a másikra)
commitment appropriations
elkötelezettség alapján megállapított költségvetési tételek
compulsory expenditure
kötelező kiadás
cut allowances
csökkenti/megvonja a juttatásokat
discharge the implentation of the budget
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás
drawing up of the budget
költségvetés elkészítése
earmarked funds
címzett összegek
entire budget
teljes költségvetés
global transfer
átcsoportosítás
implementation of discharge decisions
zárszámadási határozat végrehajtása
Interinstitutional Agreement on Budgetary Discipline
költségvetési fegyelemről szóló intézményközi megállapodás
make corrections
korrigál
maximum rate of increase (MRI) for NCE
nem kötelező kiadás emelésének határa
non-compulsory expenditure
nem kötelező kiadás
operating budget
költségvetés
outturn
források tényleges felhasználása
payment appropriations
kifizetési előirányzatok
payment of expenses and allowances
költségtérítés és díjazás
postponement of discharge
mentesítés elhalasztása
provisional twelfth
ideiglenes tizenketted
provisional twelfths system
ideiglenes havi költségvetési előirányzatról szóló szabály
rectifying letter = amending letter
módosító levél
reject the budget
elutasítja a költségvetést
revenue
bevétel
smooth operation of payment systems
pénzforgalom zökkenőmentes működése
sound financial management
szabályszerű pénzügyi gazdálkodás
sound management of Community finances
megfelelően gazdálkodik a költségvetési forrásokkal
token entry = pour memoire (p.m.)
pro memoria bejegyzés
twelfth
előző költségvetésen alapuló havi előirányzat
two arms of the budgetary authority
két költségvetési hatóság
underspending = underutilisation
rendelkezésre álló források fel nem használása
CE - Compulsory Expenditure
kötelező kiadás (tanácsi jogkör)
FP - Financial Perspective
pénzügyi terv (NEM: kilátások, perspektíva)
General Budget
általános költségvetés
PDB - Preliminary Draft Budget
előzetes költségvetéstervezet
SAB - Supplementary and Amending Budget
kiegészítő és módosító költségvetés
SEM - Sound and Efficient Management
szabályszerű és hatékony gazdálkodás
the budget is drawn up in euros
költségvetés euróban készült
the budget is expressed in euros
költségvetés euróban
uphold the general interests of the EU
általános európai érdekeket képviseli
chop the EU budget
megnyirbálja az EU-költségvetést
sub-heading
alfejezet
margin
tartaléksáv
sub-ceiling
fejezeten belüli felső határ
ceiling
felső határ
Back on track
Ismét a jó úton
carousel fraud
körbeszámlázásos héacsalás
ceiling
összeghatár
Emergency Aid Reserve
sürgősségisegély-tartalék
Employment, Enterprise and Entrepreneurship
foglalkoztatás, vállalkozások és vállalkozói szellem
energy transition
energetikai átállás
global margin for commitments
globális kötelezettségvállalási tartalékok
interconnection
összekapcsolás
kick-start the economy
gazdaság beindítása
MFF payment ceiling
a többéves pénzügyi keretben meghatározott felső határ
mid-cap firms
közepes piaci tőkeértékű cégek
post-electoral MFF review and revision
többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálata és átdolgozása
redeployment pool
átcsoportosítási alap
smart, sustainable and inclusive growth
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés
technical adjustment
technikai kiigazítás
Youth Employment Initiative
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés