EU - European Commission vocab (EN-HU)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

application and interpretation of the Treaties
szerződések alkalmazása és értelmezése
external peer review
külső szakértői értékelés
communication
közlemény is
Excessive Deficit Procedure, EDP
túlzott hiány esetén követendő eljárás
infringement procedure
kötelezettségszegési eljárás, jogsértési eljárás (EU)
negotiated procedure
tárgyalásos közbeszerzési eljárás
restricted procedure
meghívásos közbeszerzési eljárás
commissioner designate
biztosjelölt, kijelölt biztos
president-designate
elnökjelölt, a Bizottságnak a Tanács által kijelölt leendő elnöke
A citizen's agenda - delivering results for Europe
Polgárközpontú program: Eredményeket Európának
action
fellépés (és cselekvés, intézkedés, akció)
Annual Report
éves jelentés
authorizing officer
utalványozó
bidder, tenderer
pályázó
cabinet
kabinet (biztosok tanácsadói, Európai Unió)
College
1 bizottsági testület (biztosok testülete, Európai Bizottság) 2 testület (Eurojust)
comitology
komitológia
commissioned by the Commission
a Bizottság megbízásából
communication
közlemény
communication of the Commission
Bizottság közleménye
community domain
közösségi terület
competition
pályázat is
contract notice
ajánlati felhívás (a hirdetmények egyik válfaja)
contracting authority
szerződő hatóság
cost-benefit analysis
költség-haszon elemzés
CPVO - Community Plant Variety Office
Közösségi Növényfajta-hivatal
decision
határozat
Directorate General, DG
főigazgatóság, DG
Director-General
főigazgató
even-handed competition commissioner
elfogulatlan versenyügyi biztos
guardian of the Treaties
szerződések letéteményese / őre
infringement procedure
kötelezettségszegési eljárás
infringement procedure
jogsértési eljárás
Lamfalussy comitology procedure
Lámfalussy komitológiai eljárás
monthly report
havi jelentés
monthly report on implementation of the budget
havi jelentés a költségvetés végrehajtásáról
naming and shaming
megnevezés és megszégyenítés (megnevezés és pellengérre állítás)
open coordination method / open method of coordination
nyílt koordinációs módszer
package of measures
intézkedés csomag
portfolio changes (during the Commission term of office)
változás a tárcák élén
position paper
írásbeli álláspont
execute the budget
végrehajtja a költségvetést
implement the budget
végrehajtja a költségvetést
implementation of the budget
költségvetés végrehajtása
depth control, control in (the) depth
mélységi ellenőrzés
EU Agency for Fundamental Rights
az EU Alapjogi Ügynöksége
cost-effectiveness study
költséghatékonysági tanulmány
community financial instrument
a közösség pénzügyi eszköze
contingency plan
vészhelyzeti/készenléti terv
EMEA - European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség
European Environment Agency, EEA
Európai Környezetvédelmi Ügynökség
European Chemicals Agency
Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség
right of initiative
kezdeményezési jogkör
IIA - interinstitutional agreement
intézményközi megállapodás
institutional triangle
intézményi háromszög
Conciliation Committee
Egyeztetőbizottság
conciliation procedure
egyeztetési eljárás
European Fundamental Rights Agency
Európai Alapjogi Ügynökség
European Maritime Safety Agency, EMSA
Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség
MTR - Mid-Term Review
félidős értékelés
Annual General Report of the Commission
EB Éves Jelentése
EEO - European Enforcement Order
európai végrehajtási okirat
EPSO
EPSO - Az Európai Közösségek Személyzeti és Felvételi Hivatala
ex ante
előzetes
ex post
utólagos
General Report
EB éves összesített jelentése
implement European legislation
alkalmazza az európai joganyagot
Office for Official Publications of the European Communities
Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Irodája
JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
JESSICA
JEREMIE - Joint European Resources for Micro- to Medium Enterprises
JEREMIE
CFT - combating the financing of terrorism
CFT - a terrorizmus finanszírozása elleni harc
European Agency for Reconstruction, EAR
Európai Újjáépítési Ügynökség
JASPERS - Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions
JASPERS
European Aviation Safety Agency, EASA
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
approximation of laws/legislation
jogközelítés
comitology
komitológiai (bizottsági) eljárás, bizottságosdi
accused member state
vádlott tagállam
position paper
TÁP - tárgyalási álláspont
OLAF - European Anti-Fraud Office
OLAF - Európai Csaláselleni Hivatal
DDD - Democracy Dialogue Debate
demokratikus párbeszéd vita
code of conduct
magatartási kódex
disclosure statement
közzétételi nyilatkozat
Competition DG, Directorate-General for Competition
Versenypolitikai Főigazgatóság