Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

czasowniki nieregularne (bezokolicznik, forma czasu przeszłego oraz imiesłów bierny) według tabeli z podręcznika Matura Prime Time pre-intermediate

be - was; were - been

być

bear - bore - born

znosić; wytrzymywać; rodzić

beat - beat - beaten

(po)bić

become - became - become

zostać (kimś)

begin - began - begun

rozpocząć; zacząć

bite - bit - bitten

(u)gryźć

blow - blew - blown

wiać (o wietrze)

break - broke - broken

(z)łamać

bring - brought - brought

przynieść

build - built - built

(z)budować

burn - burnt (or burned) - burnt (or burned)

spalić

burst - burst - burst

wybuchać; eksplodować

buy - bought - bought

kupować

catch - caught - caught

(z)łapać

choose - chose - chosen

wyb(ie)rać

come - came - come

przyjść

cost - cost - cost

kosztować (mieć określoną cenę)

cut - cut - cut

ciąć; kroić

deal - dealt - dealt

dotyczyć (czegoś); radzić sobie (z czymś)

dig - dug - dug

kopać (w ziemi)

do - did - done

(z)robić; porabiać coś

draw - drew - drawn

(na)rysować

dream - dreamt (or dreamed) - dreamt (or dreamed)

śnić; marzyć

drink - drank - drunk

pić; napić się

drive - drove - driven

jechać; prowadzić pojazd

eat - ate - eaten

(z)jeść

fall - fell - fallen

spadać; upadać

feed - fed - fed

(na)karmić

feel - felt - felt

(po)czuć (się)

fight - fought - fought

walczyć; kłócić się

find - found - found

odnaleźć; znaleźć

fly - flew - flown

latać; polecieć

forbid - forbade - forbidden

zakazać

forget - forgot - forgotten

zapomnieć

forgive - forgave - forgiven

przebaczyć; wybaczyć

freeze - froze - frozen

zamrażać; zamrozić

get - got - got

dostać

give - gave - given

dać

go - went - gone

iść; pójść

grow - grew - grown

rosnąć; uprawiać

hang - hung - hung

powiesić; zawiesić

have - had - had

mieć

hear - heard - heard

(u)słyszeć

hide - hid - hidden

ukryć; schować

hit - hit - hit

uderzyć; trafić

hold - held - held

(u)trzymać; potrzymać; dzierżyć

hurt - hurt - hurt

(z)ranić

keep - kept - kept

zachować; zatrzymać; podtrzymać

know - knew - known

wiedzieć; znać

lead - led - led

przewodzić; kierować (partią)

learn - learnt (or learned) - learnt (or learned)

uczyć się

leave - left - left

zostawić; wyjść; wyjechać; odjechać

lend - lent - lent

pożyczyć komuś; wypożyczać

let - let - let

pozwalać

light - lit (or lighted) - lit (or lighted)

zapalić (światło); rozpalić (ognisko)

lose - lost - lost

zgubić; stracić

make - made - made

zrobić; wykonać

mean - meant - meant

znaczyć; oznaczać; mieć na myśli

meet - met - met

spotkać; poznać

pay - paid - paid

(za)płacić

put - put - put

położyć; umieścić

read - read (WYMOWA!: red) - read (WYMOWA!: red)

(prze)czytać

ride - rode - ridden

przejechać się

ring - rang - rung

(za)dzwonić

rise - rose - risen

rosnąć; wznosić się; wschodzić (o słońcu)

run - ran - run

biegać; pobiec

say - said - said

powiedzieć

see - saw - seen

zobaczyć; widzieć

sell - sold - sold

sprzedać

send - sent - sent

wysłać

set - set - set

ustawić; nastawić

sew - sewed - sewn (or sewed)

szyć

shake - shook - shaken

wstrząsać; trząść się

shine - shone (or shined) - shone (or shined)

błyszczeć; lśnić

shoot - shot - shot

strzelać; kręcić (fim)

show - showed - shown

pokazać

shut - shut - shut

zamknąć

sing - sang - sung

śpiewać

sit - sat - sat

siedzieć; usiąść

sleep - slept - slept

spać

smell - smelt (or smelled) - smelt (or smelled)

pachnieć; śmierdzieć; wąchać

speak - spoke - spoken

mówić; porozmawiać

spell - spelt (or spelled) - spelt (or spelled)

pisać (literować; pisać ortograficznie)

spend - spent - spent

wydać (pieniądze); spędzać (czas)

stand - stood - stood

stać

steal - stole - stolen

ukraść

stick - stuck - stuck

naklejać; przykleić (się); wetknąć

sting - stung - stung

użądlić

swear - swore - sworn

przysięgać; przeklinać

sweep - swept - swept

zamiatać

swim - swam - swum

pływać

take - took - taken

brać; wziąć

teach - taught - taught

uczyć kogoś

tear (WYMOWA!: teə) - tore - torn

rozerwać; podrzeć

tell - told - told

(o)powiedzieć; opowiadać

think - thought - thought

myśleć; sądzić; uważać

throw - threw - thrown

rzucać; ciskać

understand - understood - understood

(z)rozumieć

wake - woke - woken

budzić (się)

wear - wore - worn

nosić (ubranie, kolczyki, makijaż)

win - won - won

wygrać; zdobyć

write - wrote - written

(na)pisać

lie - lay - lain

leżeć

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording