Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

sim irat et studio

harag és részrehajlás nélkül

sit tibit terra levis

legyen neked könnyű a föld

sub pondere crescit palma

teher alatt nő a pálma

te hominem esse memento

emlékezz, hogy ember vagy

vae victis

jaj a legyőzötteknek

veni, vidi, vici

jöttem, láttam győztem

verba volant, scripta manent

a szó elszáll az írás megmarad

vivere est cogitare

élni annyi, mint gondolkodni

vivere militare est

az élet küzdelem

vulpes pilum mutat, non mores

a róka megváltoztatja a szőrét, de nem a természetét

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording