Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

ป่นปลา

Hello

สวัสดีค่ะ

Lady and gentlemen

ท่านผู้ชมทุกท่าน

Welcome to "Krua Ban Hao"

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "รายการครัวบ้านเฮา"

Today,We would like to present you...

วันนี้,พวกเราต้องการที่จะนำเสนอ

Esan food "PON PLA"

อาหารอีสาน "ป่นปลา"

Ingredients:

ส่วนผสม

catfish

ปลาดุก

Boiling water for fish.

น้ำเปล่าสำหรับต้มปลา

pickled fish

น้ำปลาร้า

Chili. Garlic. Shallots.cayenne pepper. fish sauce.

พริก กระเทียม หอมแดง พริกคั่วป่น น้ำปลา

Onion or coriander to garnish at the end.

หอม หรือผักชี ซอย เพื่อโรยหน้าในช่วงท้าย

Cooking Method:

วิธีทำ

Clear fish thoroughly. Cut into pieces small enough. enough water to flood the fish boil. Put the onion into 3-4 small heads to reduce the smell of fish. fish cooked just enough boiling water into the fish water. I put it to the soup with a little salt and cook for another few minutes. then turn off the lights.

ล้างปลาให้สะอาด หั่นเป็นท่อนเล็ก ๆ พอประมาณ นำไปต้ม ใส่น้ำพอท่วมปลา ใส่หัวหอมลงไป 3 - 4 หัวเล็ก เพื่อลดกลิ่นคาวของปลา พอน้ำเดือด ปลาเริ่มสุก ก็ใส่น้ำปลาร้าลงไป ใส่กะพอให้น้ำซุปมีรสเค็ม ๆ นิด ๆ ต้มไปอีกซักครู่ใหญ่ ก็ปิดไฟ

The fish was cooked, roasted peppers, fresh garlic, shallots (peeled) over medium heat and cook the onion is persistent. (Take the lid off the pan. Helped me mature faster).

ขณะต้มปลา ก็คั่วพริกสด กระเทียม หอมแดง (ปอกเปลือก) ด้วยไฟกลาง ให้สุกหอม หมั่นคนเป็นระยะ (ใช้ฝาหม้อปิดกระทะ ก็ช่วยให้สุกเร็วขึ้นด้วยค่ะ)

Roasted peppers, onion and garlic to the cooked thoroughly. Followed by fish. (Out of the bone and trimmed out black out) pound of meat, fish, mix well with the cayenne pepper.Tips to make your grandmother. Fish is low to very low until meat is called Foo. The same time.

นำพริก หอม กระเทียม ที่คั่วสุก มาโลกให้ละเอียด ตามด้วยเนื้อปลา (ที่แกะออกจากกระดูกและเลาะเอาหนังสีดำ ๆ ออก) ตำเนื้อปลาให้ละเอียดเข้ากันดีกับส่วนผสมพริก เคล็ดลับการทำป่นของยาย คือตำเนื้อปลาให้ละเอียดมาก ๆ เรียกว่าตำจนเนื้อปลาขึ้นฟู ใช้เวลาเหมือนกัน

Add roasted peppers, cayenne pepper into a quantity and color you like. I like spicy food very much put into it that we put more than two tablespoons of this powder because it is colorful, it is a bit spicy and good.

ใส่พริกคั่วป่น ลงไป ปริมาณตามความเผ็ดและสีสันที่ชอบ ชอบเผ็ดมากก็ใส่ลงไปเยอะ ๆ เลยค่ะ ที่เห็นเราใส่ไป มากกว่า 2 ช้อนโต๊ะ เพราะชอบป่นมีสีสันหน่อย ๆ ค่ะ ประมาณนี้ก็ไม่ถึงกับเผ็ดมาก

Fermented fish is boiled with water to volume or concentration of salt. like I concentrate on it. I do not need a lot of water for a little bit. I also put up a pound lighter as well.

เติมน้ำปลาร้า ที่ต้มกับปลา ลงไป ปริมาณก็ตามความเข้มข้นของป่นที่ชอบ ชอบข้น ๆ ก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะ ชอบให้มีน้ำขลุกขลิกหน่อย ก็ใส่เยอะขึ้นอีก ตำเบา ๆ พอให้เข้ากัน

Add more fish sauce. If it is not salty enough. powder seasoning if you like (just for fun on MSG taste with a little bit) a pinch of sugar to adjust the taste of it. I sometimes simply put, it's a delicious sauce to it. The sweetness of the onion. with enough onions or coriander to garnish at the end.

ใส่น้ำปลาปรุงรสเพิ่มเติม หากยังไม่เค็มพอ ใส่ผงปรุงรสด้วยหากชอบนะคะ (อาหารอีสาน อร่อยสุดเมื่อใส่ผงชูรสนิด ๆ ) เราใส่น้ำตาลหยิบมือแทนเพื่อปรับรส นิดหน่อยค่ะ บางครั้งใส่เพียงน้ำปลาก็อร่อยแล้วค่ะ ความหวานได้จากหัวหอมที่ใส่ก็พอแล้ว ตามด้วยหอม หรือผักชี ซอย เพื่อโรยหน้าในช่วงท้าย

Thank you

ขอบคุณค่ะ

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording