147 terms

In Company Upper-intermediate units 1-4 + 7 English - Hungarian

Business English vocabulary
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

equal
egyenlő, azonos
annual
éves
budget
költségvetés
experience
tapasztalat, élmény
business function
üzleti rendezvény
relationship
kapcsolat
unique
egyedülálló
constraints
megszorítás, kényszer
to maintain
fenntartani, ellátni
to reward
megjutalmazni
client
ügyfél
corporate event
vállalati esemény
believable statement
hihető állásfoglalás/állítás
Mind if I join you?
Csatlakozhatom?
Wait a minute!
Várjunk csak!
to reply
válaszolni
amicable
barátságos, jóindulatú
cordial
szívélyes
strained
feszült
frosty
fagyos
to pay somebody a compliment
Megdicsérni valakit
background knowledge
háttértudás
to take it in turns
felváltva
to make the wrong assumption
téves következtetésre jutni
to add a remark
megjegyzést hozzáfűzni
I wonder if we could have a word?
Válthatnánk néhány szót?
I'll be right back
Mindjárt itt vagyok
Talking of ...
Ha már a ....-nál tartunk, ..
Long time no see
Rég nem láttuk egymást
Glad you could make it
Örülök, hogy el tudtál jönni
to go back a long way
hosszú ideje ismerik egymást
to exchange compliments
Kölcsönösen megdicsérik egymást
as ever
mint mindig/általában
to attend a meeting
Részt venni egy megbeszélésen
Roughly how much?
Hozzávetőleg mennyi lenne?
remorse
bűntudat, bűnbánat
balance sheet
mérleg
market trends
piaci trendek/irányzatok
distribution channels
terjesztési hálózat/csatornák
Chief Executive Officer (CEO)
vezérigazgató
staff appraisals
a munkatársak teljesítmény értékelése
profit margin
árrés
production methods
gyártási módszerek
quality control
Minőségellenőrzés
cost cutting
kiadáscsökkentés
advertising campaign
reklámkampány
sales projections
értékesítési kilátások
supply chain
ellátási lánc
product development
termékfejlesztés
customer relations
ügyfélkapcsolatok
price setting
árazás
training budget
továbbképzési költségvetés
salary reviews
a fizetések felülvizsgálata
recruitment procedures
felvételi eljárás
vague
homályos, bizonytalan
blunt
nyers (szókimondó)
to consolidate
megerősíteni, konszolidálni
discrepancy
ellentmondás, eltérés
in random order
találomra, véletlenszerű sorrendben
a round figure
kerek szám
accurate to two decimal places
két tizedesig pontos
a six-figure sum
hat számjegyű összeg
a fraction
törtszám
a negligible proportion
elhanyagolható rész/hányad
a rough estimate/a ballpark figure
hozzávetőleges szám
in excess of 12 billion
12 milliárd felett
a ratio
arány
somewhere in the region of 300
300 körül
significance
jelentőség
query
kérdezés, tudakolás, aggály
sales figures
értékesítési számok
30% down
30%-ot esett
the third quarter
a harmadik nyegyedév
to miss targets
nem teljesíti a kitűzött célokat
barely breaking even
alig jön ki nullszaldósra, alig hozza vissza a befektetést
an all-time low
történelmi mélypont
volatile market
gyorsan változó piac
to run at a loss
veszteségesen működni
out of the question
szó sem lehet róla
executive summary
vezetői összefoglaló
proposed changes
javasolt változtatások
the general feeling was that...
az általános vélekedés az volt, hogy...
got the full backing of everyone present
minden jelenlévő teljes támogatását élvezte
very well received by the majority of those present
a jelenlévők többsége nagyon jól fogadta
broadly accepted, though with reservations
nagyrészt elfogadták, bár voltak fenntartások
other options were explored
más lehetőségeket is megvizsgáltak
financially out of reach
anyagilag nem (f)elérhető
quality time
értékesen eltöltött idő
to get on in my career
haladni/boldogulni a karrieremben
to make loads of money
egy halom pénzt keresni
to run my own business
a saját üzletemet vezetni
a fruitful meeting
sikeres megbeszélés
It came to nothing
Nem valósult meg.
The investment paid off in the end
A végén megtérült a befektetés.
It all went smoothly
Simán ment minden.
It was a total flop.
Totál bukta volt.
The deal went through.
Nyélbe ütötték az ügyletet.
The deal fell through.
Kútba esett az ügy.
It was a non-starter.
El sem indult / már induláskor esélytelen volt
To pull it off
Sikerre vinni
a publicity coup
látványosan sikeres hírverés
We've blown our chances.
Elpuskáztuk / elszalasztottuk a lehetőséget
We tried in vain to reach agreement
Hiába próbáltunk megállapodásra jutni.
to collapse
összeomlani
figure
számjegy, összeg
disaster
katasztrófa, szerencsétlenség
to announce
bejelenteni
environmentally friendly
környezetbarát
investment fund
befektetési alap
ever-increasing
egyre növekvő
desperation
kétségbeesés
nevertheless
mindazonáltal
to prepare diligently
szorgalmasan készülni
According to a survey conducted by Attila Nagy
Nagy Attila felmérése alapján
milestone
mérföldkő
television debate
televíziós vita
verbal skills
szóbeli készségek
to prepare diligent
szorgalmasan készülni
ominuous
baljós
impact
hatás, befolyás
in stark contrast
éles ellentétben
background
háttér
to suffer from
szenvedni valamitől
overhead
írásvetítő
handout
(hallgatóságnak) kiosztott írásos anyag
bullet-point
felsorolást jelző pötty
blurred
elmosódott
just there for the taking
csak arra vár, hogy megszerezzük
crucial
kritikus / döntő
to take something literally
szó szerint venni
to take turns
váltogatni
----
----
deceptive
megtévesztő, félrevezető
up-to-date
naprakész, aktuális
survey
felmérés
opinion poll
közvéleménykutatás
the grapevine
szájról-szájra terjedő hír
a mixed blessing
nem fenékig tejfel
hearsay
mendemonda
to get the wrong end of the stick
teljesen félreért valamit
unreliable
megbízhatatlan
to slant information
információt elferdíteni
to misrepresent
hamis színben tüntet fel
to exaggerate
eltúlozni
to dissemble
darabokra szedni
to have a vested interest in
jól felfogott érdeke
inaccurate
pontatlan