Try the fastest way to create flashcards

Kohtusüsteem ja kohtupidamine

Get a hint
Eesti kohtusüsteem (astmed)
Click the card to flip 👆
1 / 15
1 / 15

Students also viewed

Terms in this set (15)
Eesti kohtusüsteem (astmed)
1. Maakohtud (Tallinn, Pärnu, Viru, Tartu)/halduskohtud (Tallinn, Tartu)
2. Ringkonnakohtud (Tartu, Tallinn)
3. Riigikohus (Tartu)
Miks on dem. riigis mitmeastmeline kohtusüsteem?
●Et kohtualune saaks taotleda kohtuasja uuesti ülevaatamist.
●Et kohtu eksimise võimalust vähendada
Süütuse presumptsioon?
Enne kohtuotsust ei tohi kedagi süüdlaseks nimetada.
Mis karistuse võib saada väärteo korral?
●Rahatrahv/arest/üldkasulik töö
●Juhtimisõiguse äravõtmine
Mis karistuse võib saada kuriteo korral?
●Rahaline karistus
●Vangistus
Millised põhimõtted kehtivad õigusriigi kohtumenetluses?
1. Seaduse ülimuslikus
2. Kohtu erapooletus
3. Kõik asjaosalisi tuleb ühtemoodi kohelda
Mille poolest erineb tsiviilmenetlus kriminaalmenetlusest?
●Tsiviilmenetluses väärtegu, kriminaalmenetluses kuritegu
●Tsiviilmenetluses pole süüdlast, kriminaalmenetluses on
Tsiviilmenetluse osapooled?
Hageja ning kostja
Kriminaalmenetluse osapooled?
Süüdistaja ja kaitsja
Miks on kohtuistungid avalikud?
●Vältida kohtu omavoli
●Tagada ühiskonna kontroll õigusemõistmise üle
Võõrandamatud õigused?
1. Õigus elule
2. Õigus perekonnale ja eraelule
3. Õigus vabadusele
Kahtlusalune/süüdimõistetu
Kahtlusalusel peavad süüdimõistetust olema vanglas paremad elutingimused, võimalus lugeda ajalehti-ajakirju, vaadata telekat, kohtuda lähedastega
INIMEST SAAB KARISTADA ALATES...
14 AASTASELT
Apellatsioon?
Edasikaebamine kõrgema kohtu poole
Kassatsioon
Kohtuotsuse läbivaatamine