10 terms

《故乡的思念》

生词
STUDY
PLAY
降临
jiànɡ lín
来到;来临 (befall)
拍摄
pāi shè
用照相机把人、景物摄成照片
驱使
qū shǐ
推动(prompt)
好奇心~;吸引力~
障碍
zhàng ài
阻挡前进的东西(obstacle)
干脆
gān cuì
直截了当
straightforward,directly,clear-cut
赋闲
fùxián
指没有职业,在家里闲着
逗留
dòu liú
短暂地停留
毛遂自荐
máo suì zì jiàn

自己推荐自己去做事或担任某职
遥远
yáo yuǎn
距离长远,时间久远
眷恋
juàn liàn
(对喜欢的人、事、物)深切地留恋
OTHER SETS BY THIS CREATOR