Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Arsobispo Jose Angel Rodriguez

nagtayo ng Konserbatoryo ng Musika sa Maynila noong 1742

Marcelo Andoy

Naging mag-aaral ni Arsobispo Rodriguez at isang tanyag na kompositor ng musikang pangsimbahan

P. Castaneda at Julian Felipe

mga kilalang kompositor noong panahong ng Espanyol

Marcelo San Agustin

tinaguriang birtuso sa musikang Pilipino

Antionio Molina

Sa salin ng byulin, kinatha niya ang himig ng "Hatinggabi"; siya ang kauna-unahang Pilipino na tumanggap ng karangalan bilang Pambasang Alagad ng Sining sa Musika noong 1973

Jovita Fuentes

Pambansang Alagad ng Sining sa Musika noong 1976 dahil sa kanyang kahusayan sa pag-awit ng opera

Jose Garcia Villa

pinakatanyag na Pilipinong manunulat sa Ingles sa larangan ng maikling katha at tula

Zoilo Galang

sumulat ng kauna-unahang nobelang Pilipino sa wiking Ingles na pinamagatang A Child of Sorrow

Lope K. Santos

isang nobelista, makata at mambabalarila. Obramaestra niya ang nobelang Banaag at Sikat.

Jose Corazon de Jesus

mas kilala sa pangalang Huseng Batute, siya ay tinaguriang Hari ng Balagtasan noong 1920s. Isa sa kanyang pinakatanyag na akda ay ang tulang Isang Punungkahoy.

Florentino Collantes

kilala sa sagisag na Kuntil Butil ang sa obra-maestra nitong Sa Lumanag Simbahan

Amado V. Hernandez

tinaguriang Makata ng Manggagawa, siya ang may akda ng Isang Dipang Langit, Mga Ibong Mandaragit at Luha ng Buwaya

Damian Domingo

First Great Filipino Painter

Juan Luna

nagpinta ng Spolarium

Felix Resurreccion Hidalgo

gumuhit ng Christian Virgins Exposed to Populace na umani ng mga tagumpay sa paligsahang pandaigdig

Carlos "Botong" Francisco

nakilala sa paggawa ng myural; isa sa kanyang obra-maestra ang mural na makikita sa Manila City Hall na may pamagat na Filipino Struggles through History

GUillermo Tolentino

isa sa pinakamahusay na manlililok na Pilipino. Siya ang gumawa ng tanyag na Oblation na makikita sa University of the Philippines sa Diliman

Eduardo Castillo at Solomon Saprid

nakilala noong dekada 70 bilang mga manlililok tungkol sa relihiyon at kasaysayan

Angel S. Nakpil

sa larangan ng arkitektura, siya ang nagdisenyo ng nagdisenyo ng National Press Club building

Leandro V. Locsin

nagdisenyo ng gusali ng Cultural Center of the Philippines

Juan J. Nakpil

nagdisenyo ng Quiapo Church

Francisca Reyes-Aquino

natatanging Pilipino sa larangan ng sayaw. Siya ang nagtatag ng Filipiniana Dance Troupe

Liza Macuja - Elizalde

nakilala sa buong mundo bilang "Prima Ballerina", sya ay isa sa pinakamahusay sa pagsasayaw ng ballet

Eugene Torre

"henyo" sa paglalaro ng chess, itinanghal siya bilang Asia's First International Grand Master sa larong ito

Efren "Bata" Reyes

siya ang The Magician, isa sa pinakamahusay na manlalaro ng bilyar sa buong mundo

Catalino Ortiz Brocka o Lino Brocka

direktor ng Wanted: Perfect Mother, Insiang at Tinimbang Ka Ngunit Kulang

Marilou Diaz-Abaya

isa ding magaling na direktor ng mga pelikulang tulad ng Muro-Ami, Sa pusod ng Dagat, Jose Rizal at iba pa

Miguel Pamintuan de Leon o Mike de Leon

tanyag na cinematographer na nagprodyus ng pelikulang Maynila: Sa mga Kuko ng Liwanag

Ishmael Bernal

Most Outstanding Filmmaker ayon sa Manunuri ng Pelikulang Pilipino. Idinerek niya ang pelikulang Pagdating sa Dulo

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording