NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Jovita Fuentes
 2. Arsobispo Jose Angel Rodriguez
 3. Felix Resurreccion Hidalgo
 4. Ishmael Bernal
 5. Amado V. Hernandez
 1. a Pambansang Alagad ng Sining sa Musika noong 1976 dahil sa kanyang kahusayan sa pag-awit ng opera
 2. b tinaguriang Makata ng Manggagawa, siya ang may akda ng Isang Dipang Langit, Mga Ibong Mandaragit at Luha ng Buwaya
 3. c gumuhit ng Christian Virgins Exposed to Populace na umani ng mga tagumpay sa paligsahang pandaigdig
 4. d nagtayo ng Konserbatoryo ng Musika sa Maynila noong 1742
 5. e Most Outstanding Filmmaker ayon sa Manunuri ng Pelikulang Pilipino. Idinerek niya ang pelikulang Pagdating sa Dulo

5 Multiple choice questions

 1. tinaguriang birtuso sa musikang Pilipino
 2. nagpinta ng Spolarium
 3. First Great Filipino Painter
 4. pinakatanyag na Pilipinong manunulat sa Ingles sa larangan ng maikling katha at tula
 5. isa ding magaling na direktor ng mga pelikulang tulad ng Muro-Ami, Sa pusod ng Dagat, Jose Rizal at iba pa

5 True/False questions

 1. Angel S. Nakpilsa larangan ng arkitektura, siya ang nagdisenyo ng nagdisenyo ng National Press Club building

        

 2. Liza Macuja - ElizaldeMost Outstanding Filmmaker ayon sa Manunuri ng Pelikulang Pilipino. Idinerek niya ang pelikulang Pagdating sa Dulo

        

 3. Juan J. Nakpilnagdisenyo ng Quiapo Church

        

 4. Efren "Bata" Reyesnakilala sa paggawa ng myural; isa sa kanyang obra-maestra ang mural na makikita sa Manila City Hall na may pamagat na Filipino Struggles through History

        

 5. Marcelo AndoyNaging mag-aaral ni Arsobispo Rodriguez at isang tanyag na kompositor ng musikang pangsimbahan