347 terms

Euroexam vocabulary (English - Hungarian)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

gossip
pletyka
entertainment
szórakozás, szórakoztatás
It is not a permanent team.
Ez nem egy állandó csapat.
He remained calm.
Nyugodt maradt
to procrastinate
halogatni
apparently
nyilvánvalóan
to offer
felajánlani, kínálni
What do you do for a living?
Miből élsz?
sign language
jelnyelv
to pop the question
megkérni a kezét
to attend
részt venni
dissatisfaction
elégedetlenség
to offer
kínálni
yet
mégis
class excursion
osztálykirándulás
greed
kapzsiság
to reduce
csökkenteni
to eliminate
megszüntetni
to obey
engedelmeskedni
Finally a game that has a very good female character.
Végre egy játék, amiben jó a női karakter.
So far they have always arrived on the release day.
Ezidáig mindig a kiadás napján érkeztek meg.
How shall I put it?
Hogy is mondjam csak?
traitor
áruló
to announce
bejelenteni
to fill out a questionnaire
kitölteni egy kérdőívet
unparalleled
páratlan, példátlan
diversity
sokféleség
advice
tanács
refugee
menekült
victim
áldozat
water-resistance
vízállóság
speech
beszéd
exile
száműzetés
to abandon
elhagyni
to invest
befektetni, beruházni
opportunity
esély, lehetőség
to dodge
elkerülni
to delay
késleltetni
to allow
megengedni
to fund
pénzelni
developing world
fejlődő világ
to prevent
meggátolni
limbo
kétséges helyzet
revenge
bosszú, megtorlás
reconciliation
kibékítés
regret + ing
megbánni valamit
vacancy
férőhely, üresedés
accomodation
szálláslehetőség
excitement
izgalom
to encourage
buzdítani, bárorítani
to keep the rules
betartani a szabályokat
fraud
csalás
to capitalize on something
tőkét kovácsolni vmiből
literacy
írni-olvasni tudás
customarily
szokásszerűen
survey
felmérés
research
kutatás
it sounds alarming
vészesen hangzik
skill
jártasság
to browse
böngészni
not a particular problem
nem különösebben probléma
therefore
emiatt
passionate
szenvedélyes
enormous
hatalmas
contrary to something
valamivel szemben
indicator
mutató
to ask for directions
útbaigazítást kérni
to give directions
útbaigazítást adni
to last
tartani valameddig
uncluttered
rendezett
well-maintained
jól karbantartott
to preserve
megőrizni
fortress
erőd
mansion
kúria
to wreck
tönkretenni
philanthropic
emberbarát
to prompt
ösztönözni
shelter
menedék
to supply
ellát
plains
síkság
boundary
határ
birds of prey
ragadozómadarak
endangered
veszélyeztetett
conservation area
természetvédelmi terület
conservationists
természetvédők
contract
szerződés
extinction
kihalás
poor
szegény
to refer to something
utalni/hivatkozni valamire
to take advantage of sth
kihasználni
to be capable of sth
képesnek lenni valamire
prosperous
jólmenő, sikeres
proximity
közelség
commuters
ingázók
in excess of
több, mint
pedestrianised
gyalogosított, sétálóövezetté alakított
bordering
határolja
ancient
antik, nagyon régi
environment
környezet
to maintain
fenntartani
available
elérhető
spacecraft
űrhajó
to compose
alkotni, megfogalmazni
suntan
barnaság
nightie
hálóing
holidaymakers
nyaralók
trekkers
túrázók
forecast
előrejelzés
financier
bankár
to intersect
átszelni
settlement
település
reputation
hírnév
cuisine
konyhaművészet
wage
bér
ballroom
bálterem
stray bombs
eltévedt bombák
to recapture
visszaszerezni
clientele
vevőkör
investors
befektetők
utterly unappetising
tök gusztustalan
mere
csupán
be aware of something
tudatában van valaminek
neighborhood
környék, szomszédság
experience
tapasztalat, élmény
rare/medium/well-done
véres/félig átsült/teljesen átsült steak
timely
időszerű, alkalmas időben történő
incentive
indíték, ösztönzés
to mislead
félrevezetni
qualified
szakképzett
to refund
visszafizetni
compensation
kárpótlás
to benefit from something
a javára válni
unpredictable
kiszámíthatatlan
sociability
társas hajlam
patience
türelem
reliability
megbízhatóság
reed
nád
to depart
elindulni, elmenni
to desire
vágyakozni
to faint
elájulni
to bite
megharapni
to decrease
csökkenni, csökkenteni
to hijack
eltéríteni, elrabolni
to kidnap
elrabolni embert
to march
menetelni, gyalogolni
to surround
körülvenni
to bleed
vérezni
deserve
érdemelni
doubt
kétségbe von, kételkedik
to inspect
hivatalosan megvizsgálni
to outrage
felháborítani
to pretend
színlelni
to dread sth
rettegni valamitől
enlightenment
felvilágosodás
persistent
kitartó
attempt
próbálkozás
to supersede
meghaladni
to administer
igazgatni
to estabilish
alapítani
offender
bűnöző
veil
fátyol
seek, sought, sought
keres
to disrupt
megszakítani
to interpret
értelmezni
contempt
megvetés
antithetical
ellentétes
paradigm
minta, paradigma
streak
vonal
flamboyant
színpompás
to refer to something
utalni valamire
frightfully
borzasztóan
decent
tisztességes, rendes
aspect
nézőpont
hostility
ellenszenv
privileged
kiváltságos
to tamper with
megbabrálni valamit
to undermine
aláásni
to imbue
eltölteni (érzés)
repulsive
ellenszenves
otherwise
egyébként
self-possessed
higgadt
engaged
belemerül a dolgába
sullen
morcos
cajole
meggyőzni/ rávenni szépen
remedial work
javító, gyógyító munka
to take something on board
érteni valamit, befogadni
cause for concern
aggodalomra ad okot
itinerary
útiterv
At the time it seemed like a good idea.
Akkor még jó ötletnek tűnt
I suffered the consequences.
Én ittam meg a levét
dubious
kétes, bizonytalan
endeavor
törekvés, erőfeszítés
to rant
feldúltan panaszkodni, mérgesen véleményt nyilvánítani
It remains to be seen
ez még a jövő zenéje
the days of ... are long gone
a... napjai már rég elmúltak
swift
gyors
precaution
elővigyázatosság
phenomenon
jelenség
to withdraw
visszavonni
unresponsive
tartózkodó, nehezen reagáló
anxiety
aggodalom
compulsive
kényszeres
to deteriorate
leromlani
involvement
belekeverés
to initiate
kezdeményezni
to disregard
semmibe venni
forward-looking
előremutató
abandoned
elhagyott
disputed achievement
vitatott eredmény
teething problems
kezdeti nehézségek
I haven't read it either.
Én sem olvastam
literary
irodalmi
a home from home
mintha otthon lennél, második otthon
mind-blowing
észbontó
referendum
népszavazás
hypothesis
feltevés
convenience
kényelem
grandeur
pompa
dilapidated
düledező
district
kerület
We are on good terms with our neighbors.
Jó viszonyban vagyunk a szomszédainkkal.
inheritance
örökség
x-ray
röntgen
I have been dancing contemporary dances for 7 years.
Hét éve táncolok kortárs táncokat.
baking soda
szódabikarbóna
extractor fan
szagelszívó
We learn a little bit of all of them
Mindegyikből tanulunk egy keveset.
He's missing his friends
Hiányoznak neki a barátai.
to be embarrassed
kínos helyzetben lenni
to seize the opportunity
megragadni a lehetőséget
We walked along the riverbank.
Végigsétáltunk a folyóparton
to underestimate
alulbecsülni
She just delivered the lesson but never asked us if we had understood it.
Csak leadta az anyagot, de soha nem kérdezte meg tőlünk, hogy megértettük-e.
hopelessness
reménytelenség
students with learning difficulties
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók
The doctor prescribes the drugs for them.
Az orvos írja fel nekik a gyógyszereket
prescription drugs
receptköteles gyógyszerek
Every town is different, but in this town almost everybody takes drugs including the district nurse.
Minden város más, de ebben a városban majdnem mindenki gyógyszereket szed, beleértve a védőnőt is.
It is small enough not to get lost in.
elég kicsi ahhoz, hogy ne vessz el benne
rate of unemployment
munkanélküliségi ráta
to grant a wish
kívánságot teljesíteni
The job market should provide more opportunities to them.
A munkaerő piacnak több lehetőséget kéne biztosítania a számukra.
investor
befektető
to cut the long story short
Hogy rövidre fogjam
a paper-pushing job
aktatologatós munka
to approach somebody
megkörnyékezni valakit
to complain
panaszkodni
trotter
ügetőló
prequel
előzmény történet
sequel
folytatás
brainwashing
agymosás
outbreak of fungal infection
kitör egy gombafertőzés
threatened to destroy
pusztulással fenyegette
magnificent example
kitünő példa
to investigate
nyomozni
They discovered an opening revealed by a fallen tree
Kidőlt a fa és így felfedeztek egy elrejtett lyukat
to astonish
ámulatba ejteni
strikingly
meglepően, feltűnően
risk from a virulent fungus
veszély egy fertőző gombafélétől
installation
üzembe helyezés
struggling to eradicate
küzdés a kiírtása érdekében
to remove the mould
eltávolítani a penészfoltokat
irreversible damage
visszafordíthatatlan kár
unsavory
gusztustalan
vacuity
üresség
haughty
gőgös
tinnitus
fülcsengés
dénouement
végkifejlet
in the suburbs
a külvárosban
enthusiastically
lelkesen
philantropic
emberbaráti
fluently
folyékonyan
The story takes place in Switzerland.
A történet Svájcban játszódik.
state-of the art
modern
one train an hour trundles into
egy vonat gördül be óránként
intersected
kereszteződik
weary
kimerült
employment
foglalkoztatás
deteriorate
romlik
the main ballroom turned into a discotheque and the clientele increasingly became the young
A fő báltermet diszkóvá alakították, és az ügyfelek egyre inkább a fiatalok lettek
get under somebody's skin
a falra mászni valakitől
progressive
haladó
highly rewarding period
jól kifizetődő korszak
appointment
kinevezés
jurist
jogász
insignificant
jelentéktelen
well paid
jól fizetett
to promote
kinevezni
influential and inspiring
befolyásos és ösztönző
criticism
kritika
account
beszámoló
reluctant
vonakodó
prominent
kiemelkedő
established
létrehozott, megalapított
autobiographical
önéletrajzi
holidaymakers
nyaralók
urged
ösztökél
to boycott
bojkottál, megakadályoz, nem hajlandó vmire
amid growing concerns
egyre növekvő aggodalmak közepette
situation
helyzet
captivity
fogság
campaigners
aktivisták
fear
félelem
display
bemutatás, kijelző
fraction
töredék
circumstances
körülmények
capable
képes
to cover a distance
távolságot megtenni
concerned
aggódó
troubled
zavaros
main
sonar
hanglokátor
redundant
fölösleges
society
társadalom
argues (for)
amellett érvel
cannot be met
nem tudják biztosítani
infant mortality
csecsemőhalálozás
boom
fellendülés
wild counterparts
vadon élő társaik
was largely inspired by the movie
leginkább a mozifilm ihlette
dilemmas
dilemmák
to solve
megfejteni
former trainer
korábbi oktató
performing artist
előadóművész
performing dolphin
műsorban fellépő delfin
to cradle
ringatni
to dedicate
szentelni
considerably
jelentősen
demand
igény
misery
szenvedés
proposition
javaslat
attractive
vonzó
report
jelentés
free ranging animal
szabadon élő állat
it is paralleled by
vele párhuzamosan, egy ütemben
highly complex
nagyon összetett
leading expert
vezető szakértő
amusement
szórakoztatás
truly
valóban
to respond
válaszolni, reagálni
to correct something
kijavítani valamit
It wasn't worth it
Nem érte meg
To be met with criticism
kritikák érik
was spared during WWII bombings
megmenekült a második világháborús bombázásoktól
the ring can only be worn by people of royal blood
a gyűrűt csak királyi vérből származók viselhetik
throughout the story characters sometimes disappear
a történet során néha eltűnnek a szereplők
eyelid
szemhéj
OTHER SETS BY THIS CREATOR