25 terms

Chinese Link Lesson 15 (with Pinyin)

STUDY
PLAY
zǒu, walk
mén, door
真好
zhēn hǎo, really good
欢迎
huānyíng, welcome
厕所
cèsuǒ, bathroom
桌子
zhuōzi, table
对面
duìmiàn, opposite side
参观
cānguān, to visit (a place)
客厅
kètīng, living room
餐厅
cāntīng, dinning hall
右边
yòubian, right side
公园
gōngyuán, park
左边
zuǒbian, left side
卧室
wòshì, bedroom
中间
zhōngjiān, center
厨房
chúfáng, kitchen
旁边
pángbiān, side
chuáng, bed
前边
qiánbiān, in front
上边
shàngbiān, above, over
后边
hòubiān, back side
里边
lǐbiān, back side
椅子
yǐzi, chair
洗澡间
xǐzǎojiān, bathroom
公用
gōngyòng, public use