เครื่องใช้ในห้องนอน น่ารู้

20 terms by matchima_yothakul

Create a new folder

Like this study set?

Create a free Quizlet account to save it and study later.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Advertisement Upgrade to remove ads

Appliances in the bedroom.

Good afternoon my class. How are you?

สวัสดีตอนบ่ายค่ะนักเรียนทุกคน สบายดีไหมคะ?

Today I'm talking about Appliances in the bedroom.

วันนี้ครูจะมาสอนเรื่อง คำศัพท์เครื่องใช้ในห้องนอนนะคะ

Are you ready?

นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะ?

OK, Let's start with the vocabularies.

โอเค เริ่มคำศัพท์กันเลยคะ

Bed

เตียง

Pillow

หมอน

Blanket

ผ้าห่ม

Alarm clock

นาฬิกาปลุก

Mirror

กระจก

For example
Large mirror in my bedroom.

ตัวอย่าง
ในห้องนอนของฉันมีกระจกบานใหญ่

Do you understand?

เข้าใจไหมคะ?

We come together again.

เรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้ง

Bed

เตียง

Pillow

หมอน

Blanket

ผ้าห่ม

Alarm clock

นาฬิกาปลุก

Mirror

กระจก

Very good

เก่งมากเลยคะนักเรียน

Don't forget to review the lesson.

อย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะ

Thank you for attention, see you again next time.

ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะคะ แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปคะ

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions above and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

NEW! Voice Recording

Create Set