61 terms

pat immun

STUDY
PLAY
Definiera kort det immunologiska begreppet "komplementsystem". Beskriv två sätt med vilket detta system kan bidra till att skydda kroppen mot infektioner.
Detta försvar består av en uppsättning proteiner som finns i blodet som utför t.ex cytolys, opsonisering, stöd för det humorala immunsvaret, kemotaxi. I princip så riktar komplementsystemet det fagocytiska försvaret mot bakterierna.
Slemhinnorna utgör till synes en tunn barriär mot mikrober. Ange tre tänkbara mekanismer som bidrar till att slemhinnorna effektivt kan förhindra mikrober att invadera kroppen.
Allra viktigast är själva slemmet som produceras av bägarceller och som fångar upp bakterierna och hindrar de från att nå ända in utan kan istället enkelt transporteras genom kroppen. Dessutom innehåller slemhinnorna antibakteriella proteiner: tex lysozym. Vid slemhinnorna finns det också oftast laktoferrin som binder upp järn och gör det därmed otillgängligt för bakterier (som kräver järn).
MMUNOLOGI: Ge 4 exempel på medfödda immundefekter och hur de påverkar immunförsvaret vid a) bakterieinfektioner
b) virusinfektioner
Brutons sjukdom - inga gammablobuliner, allvarliga bakteriella infektioner, oxå oftare.
SCID; avsaknad av T och B cellsfunktion - kräver stamcellsoperation?
KRonisk granolomatös sjukdom - neutrofila granulocyter saknar enzymet som producerar vätesuperoxid - bakterier och viruskänsliga, och svamp!
Flera bakterier vi stöter på har kroppen inte mött tidigare, och följaktligen saknar vi t.ex. antikroppar mot dessa agens. Dessbättre kan vi oftast snabbt avvärja de flesta bakterierna ändå. Beskriv kort varför.
Tack vare det ospecifika immunförsvaret!
x anatomiska - tex slem
x fysilogiska - kroppstemp, pH, komplementsystemer
x fagocytos
x inflammatoriska försvarsmekanismer
Beskriv kort två sätt med vilka kroppen kan känna igen mikrober utan assistans av det adaptiva försvaret
Receptorer för strukturer som är typiska för mikroorganismer - sk PAMP´s: pathogen associated molecular patterns. Tex lipopolysackarider på gramnegativa bakterier eller specifika konformationer av mannos . Viktigaste PAMP-receptorn är TOLL-like-receptor.
När en mikrob väl hittats, och en makrofag börjat utsöndra IL8 tex, har bla neutrofiler kemokinreceptorer. Makrofager, granulocyter och dendritiska celler uttrycker oxå receptorer för C3b (den komplementprodukt som fäster sig på patogenets yta) vilket hjälper dessa celler att hitta och fagocytera patogenet.
Förklara när och varför det är viktigt att anti-inflammatoriska immunreaktioner är verksamma i tarmen
Immunförsvaret i tarmen ska reagera och försvara mot patogener och vissa mikrober, samtidigt!! som det ska tolerera tarmens inhemska bakterier. Störning av denna balans förknippas med inflammationer i tarmen. Så när och varför är viktiga faktorer.
Vilka mediatorer är inblandade vid en mastcells-medierad allergisk inflammation ?
Karakteristiskt för mastceller är att deras cytoplas-
ma domineras av ett stort antal sekretoriska granula innehållande en mängd olika typer av komponenter (mediatorer), bl a histamin, cytokiner, proteaser och proteoglykaner t ex heparin. När mastcellen aktiveras t ex i samband med en allergisk reaktion, kan dessa granula frisättas och stora mängder mediatorer därmed utsöndras.
Vissa infektioner kan ge upphov till nedsatt funktion av immunsystemet (IS). Dessa kan antingen vara av transient (övergående) eller kronisk karaktär. Ge ett exempel av varje för a och b nedan.
a) mikroorganismer som orsakar en transient nedsättning av IS
b) mikroorganismer som orsakar en kronisk nedsättning av IS
a.
b. hepatit C virus, HIV virus
Många bakterier producerar s.k. AB toxiner Vad menas med detta? Ge ett exempel på ett sådant toxin
Ett toxin som består av två olika typer av protein, ett A protein och B proteiner. B binder toxinet till cellen, medan A delen utgör själva "toxoforen". Exempel: koleratoxinet (mono-ADP-ribosyl transferas, påverkar adenylat cycklaset).
Bakterier och högre stående organismer förökar sig genom delning. Hur förökar sig virus?
Kom ihåg, virus är obligata intracellulära parasiter.
Därför måste de in i en värdcell för att kunna föröka sig.
Vissa virus har ett hölje. Vad består detta av? Hur erhålls det?
Vissa viruspartiklar har också ett yttre lipidhölje uppbyggt av lipider som kommer från värdcellens cellmembran. Virus med lipidhölje kallas höljevirus, virus utan hölje kallas nakna virus
Hur interagerar reaktiva syreradikaler med bakterier vid infektioner?
Bakterieavdödande effekt fr.a.
intracellulärt i fagosomen.
Höga doser av paracetamol kan vara dödligt. Varför?
Paracetamol metaboliseras i levern genom konjugering med glukuronsyra och sulfater varvid den aktiva metaboliten NAPQI bildas. I den fortsatta metabolismen binds NAPQI till glutation. Vid överdosering av paracetamol bildas NAPQ1 i sådan omfattning att kapaciteten för glutation överskrids. NAPQI binds då till hepatocellulära makromolekyler vilket leder till leverskada/levernekros. Leverpåverkan via NAPQI sker när 50% a glutationdepåerna utarmats. Njurskada (tubulär nekros) kan förekomma och orsakas troligen av reaktiva metaboliter.
Beskriv fyra olika typer av luftrörsvidgande medel som användes vid astma. Ange verkningsmekanismer.
Beta-2-agonister - beta-2-receptorer i bronkialmuskulaturen ger bronkdilatation.
Adrenalin stimulerar alfa- och beta-receptorer, och ger i tillägg en avsvällning av bronkial-slemhinnan genom kärlkonstriktion.
Antikolinergika - eftersom att kontraktionen är pga den parasympatiska innerveringen.
Teofyllin, ett xantinderivat som relaxerar glatt muskulatur och därigenom ger bronkdilatation. Verkningsmekanismen är ofullständigt känd.
Risken för magsår ökar vid långtidsbehandling med NSAID preparat. Vilket enzym är kopplat till denna typ av NSAID biverkningar i mag-tarmsystemet? Beskriv varför risken för magsår ökar (tre faktorer) och hur man kan minska risken för NSAID- inducerade gastrointestinala biverkningar vid långtidsbehandling.
Nsaid hämmar COX som är involverat vid syntesen av prostaglandiner. Prostaglandiner främjar ett antal skyddande mekanismer, såsom produktion av mucin och bikarbonat samt ökar den vaskulära perfusionen. Då dessa skyddande mekanismer minskar vid användning av NSAID så ökar benägenheten för magsår.
Minskad risk genom minskad dos. Paracetamol istället? Ulcusprofylax med protonpumps-hämmare eller syntetiska prostaglandin-PGE1-analoger!
Till gruppen biologiska läkemedel räknas preparat vars aktiva substans har biologiskt ursprung. Denna grupp av läkemedel har blivit ett värdefullt tillskott vid behandling av tex reumatoid artrit. Beskriv kortfattad verkningsmekanism för tre olika biologiska läkemedel.
BLM riktar sig mot inflammationsmedierande cytokiner, kemokiner eller receptorer på celler i immunsystemet.
Den allra största gruppen är TNF-blockare - antingen antikroppar riktade mot TNF, eller kompetativa hämmare via TNF-receptorn. Även LM anakinra fungerar som en kompetetiv hämmare, genom att binda till (och därmed neutralisera) IL-1α och β´s receptorer. Då kan inte cytokinen IL binda in och mediera proinflammatoriska cellulära svar.
Räkna upp tre faktorer i det medfödda immunförsvaret vilka kan verka antibakteriellt.
Makrofagers fagocyterande med kväve och syreradikaler. Antibakteriella peptider. Lysozym. Komplementsystemet (CRP)
Lågt pH Gallsalter Normafloran
Vad är den huvudsakliga skillnaden i cellväggarna hos s.k. Gram-positiva och Gram- negativa bakterier? 1p
Svar:
Den Gram-positiva cellen: närmast cytoplasmat en cytoplasmamebran, sedan ett "skal" bestående av peptiduglukan. Kan innehålla teikosyro. Blå
Den Gram- negativa bakteriens cellvägg har ofta tunnare peptidoglukanlager och ytterom detta ännu en membran, yttermembranen, som innehåller lipopolysackarid. Rosa
Vad menas med en transposon, och vilken nytta kan bakterier ha av transposoner? 2p
Transposoner, mobilt genetiskt element, är en gensekvens, i en organism, som endast har som funktion att flytta omkring i genomet som den sitter i. Kan koda för t.ex. antibiotikaresistens.
Virus som specifikt angriper bakterier är mycket vanliga; ytvattenskikt kan innehålla i storleksordningen 108 dylika virus per milliliter. Vilken nytta kan bakterier tänka sig ha av
dessa virus, och vilken mer specifik benämning har man för dessa partiklar? 2p
Svar:
Dessa virus inte bara avdödar bakterier utan kan även lägga sig latent i bakteriens genom. I vissa fall kan bakterievirusen koda för toxingener som gör bakterien mer virulent. Bakterievirus kan även överföra (transducera) bakterie DNA, tillika transposoner och pasmider, från en bakterie till en annan. Detta ökar plasticiteten av bakterienas genom och gör det lättare att snabbt anpassa sig till nya miljökrav. Bakteriers virus kallas för bakteriofager.
Vad är en bakteriell (endo)spor och hur skiljer sig formationen av en spor från bakteriell celldelning?
Vissa bakterier kan utveckla ett vilostadium, en endospor, när betingelserna för tillväxt blir dåliga. Endosporer kan bestå i tusentals år och är mycket motståndskraftiga mot värme, kemikalier, uttorkning och strålning. Bildningen av en endospor är en typ av celldifferentiering.
Adhesion till värdens slemhinnor utgör en viktig dela av bakteriers förmåga att kolonisera kroppen. Beskriv kort hur bakterier binder till kroppen? 1p
Svar: B
Adhesiner utgörs ofta av bakteriella ytstrukturer eller makromolekyler i bakteriens cellvägg.
Fimbrier är filamentösa proteiner som finns på de flesta gramnegativers cellyta och verkar endast för adhesion till värdceller. Fimbrier är uppbyggda av ett protein kallat pilin och kallas därför även för pilier
Flageller kapseln och även cellväggen i sig kan oxå verka som adhesin.
Nämn tre särskiljande drag hos virus jämfört med annat biologisk liv? 3p
Svar:
Virus kan inte prodicera energi eller protein på egen hand. Arvsmassan kan bestå av RNA. Virus delar sig inte, utan byggs ihop (assembly).
Vilka komponenter måste viruspartikeln alltid innehålla? 2p
Svar: Arvsmassa (RNA eller DNA), en kapsid (protein).
12) Vilken virusstruktur kan ha formen av en ikosahedral? 1p
Svar: Kapsiden/nukleokaspiden
13) Nämn tre viktiga inträdesportar för virusinfektioner. 3p
Slemhinnorna (luftvägarna, mag-tarm kanalen), huden, blod, placenta.
Ge en kort definition på vad som avses med:
a) en primär immundefekt
b) en sekundär immundefekt
a) en medfödd defekt på gen-nivå
b) en under livet förvärvad defekt
Vad består viruspartikeln av ?
a) som minst?
b) vilka andra komponenter kan finnas med?
a) nukleinsyra och protein = nukleokapsid b) hölje, matrixprotein, polymeras
Ange minst 2 DNA virus- och 3 RNA virusfamiljer.
DNA: poxvirus, herpesvirus, adenovirus, papillomavirus, polyomavirus, hepadnavirus, parvovirus RNA: paramyxovirus, ortomyxovirus, coronavirus, arenavirus, rhabdovirus, filovirus, bunyavirus, retrovirus, reovirus. picornavirus, togavirus, flavivirus, calicivirus
ad innebär a) zoonos, b) vektor, c) reservoir ?
a) en infektion som drabbar både mskor och djur
b) förmedlar infektionen mellan species
c) ett djurslag inom vilket infektionen finns utan att djuren får så mycket symtom.
Ange 3 antiviraler, hur de verkar och de virus de används emot
AZT - HIV - tymidinanalog, reverse transkriptashämmare Acyclovir - herpes simplex - guanosinanalog, polymerashämmare Tamiflu - influenzavirus - neuraminidashämmare
a) Vilka antikroppar är viktigast för att eliminera virus och skapa långvarig immunitet? b) Vilka celler eliminerar virusinfekterade celler?
a) Neutraliserande
b) T-celler och NK celler
Förklara vad som i antibiotikasammanhang menas med a) selektiv toxicitet
b) terapeutiskt fönster
c) selektivt tryck
a) ett antibiotikum är toxiskt för tex bakterieceller, men mindre toxiskt för kroppens celler
b) skillnaden i toxisk koncentration för bakterier jämfört med kroppens celler
c) resistenta(re) bakterier tillväxer på bekostnad av de känsliga(re) bakterierna i närvaro av respektive antibiotikum.
Varför är det viktigt att nyfödda koloniseras med rätt/bra bakterier så tidigt som möjligt ?
Tarmen är hos det ofödda barnet steril och bör tidigt koloniseras med bakterier, för att få igång normalfloran eftersom att denna har många olika nyttiga funktioner: tex stimulering av immunsvaret, vitaminproduktion, stimulering av tarmepitelceller, mm. Kolonisering av rätt bakterier anses ha betydelse för allergier och immunrelaterade sjukdomar senare i livet. Mamman vs. sjukhusets?
På vilket sätt kan bakterier och bakterietoxiner skada kroppens celler utan att bakterien/toxinet tränger in i cellen ? Ange två principiellt olika sätt. Ge ett exempel på vardera.
Membranskadande toxiner (hämolysiner, leukocidin) kan skada cellmembranet; ger cellys 2) både toxiner och bakterier kan binda till cellreceptorer (som tex TLR) och därmed påverka cellfunktioner (tex EPEC, Salmonella, endotoxin, mfl)
Superantigen skadar inte celler, bara organismen.
Vad är ett superantigen?
Ett bakterieprotein som kopplar ihop T-cell receptorn och en MHC II molekyl utan att det ens finns någpt antigen! Detta leder till omfattande aktivering av T-celler och massiv utsöndring av cytokiner (IL1, IL-2, TNF etc.) som kan i sin tur orsaka potentiellt livshotande situation. Exempel: S. aureus enterotoxiner.
Vad betyder begreppet opsonisering? Ge exempel på ett opsonin
Är när celler "hittar" antigen, nått fäster och detta producerar ämnen för att göra antigenet mer attraktivt för fagocyterande celler. Vanligaste är c3b, c3a och igG
Beskriv i korthet begreppen desinfektion och sterilisation
Sterilisering innebär död för alla mikroorganismer; desinfektion innebär att antalet (patogena) mikroorganismer drastiskt minskas
Vad beror den fundamentala skillnaden mellan RNA-virus och DNA-virus på?
Replikation av RNA virusgenomet är beroende av enzymet RNA- beroende polymeras, som är ett slarvigt enzym och gör misstag.
Ange två faktorer som bestämmer celltropismen för ett specifikt virus.
a) Närvaron av virusreceptor på cellens yta,
b) Virus förmåga att använda cellulära mekanismer för replikation av nukleinsyra och proteinsyntes.
Former på viruskapsider samt exempel?
Ikoshedral - tex adenovirus, herpesvirud
Helikal - tex rabies och influensa
Complex- e.g., that exhibited by poxvirus and rhabdoviru
Ge två exempel på hur bakteriens flagell(er)
kan utgöra en avgörande virulensfaktor.
Bakterien simmar längs en kateter in i urinblåsa (eller blod)
Bakterien simmar genom slemlagret till epitelcell (i tarm)
Det finns en jästsvamp som vanligt koloniserar människan, men som under särskilda omständigheter kan agera som en opportunistisk patogen.
a) Vilken är svampen?
b) Nämn en typ av infektioner kan den orsaka.
b) Nämn ett underliggande tillstånd som kan provocera svampinfektionen?
Pneumocystis, Candida eller Aspergillus?
Dessa svampar tillhör människans normala mikrobflora och kan i regel i måttlig mängd påvisas på huden, i munhåla/svalg, i tarmen och även genitalt.
Kan ge svamp i underlivet, munnen, mm. Eller systemisk opp. infektion. Drabbar gärna patienter vars allmäntillstånd är nedsatt, t.ex. på grund av cancer, diabetes, operation, hiv etc. Candidainfektioner kan också uppträda hos patienter som behandlas med antibiotika.
Vilken komponent/funktion i det ospecifika försvaret är av störst betydelse i förvaret mot bakterier som lyckats etablera en infektion i kroppen?
Fagocytosen (alt opsonisering)
Tre parasiter som ger CNS-påverkan.
Plasmodium - cerebral malaria
Toxoplasma -- encefalit
Beskriv de fyra huvudtyperna av immunpatologiska reaktionsmekanismer
1. Direkt hyperkänslig - Allergisk reaktion - IgE
2. Antikroppsmedierad hyperkänslighet - Graves sjukdom (när antikroppen fungerar som ago/antagonist) eller hemolytisk anemi när antikropparna ger signal att cellerna ska dö.
3. Överkänslighetsreaktion - vävnads- skada genom utfällning av antigen- antikroppskomple - tex SLE, nefrit
4. T-cells medierade överkänslighetsreaktioner = Autoimmunitet, tex diabetes typ 1, RA, MS
Vilka typer av infektioner dominerar när immunbristen gäller komplementsystemet?
Konsekvenserna av komplementbristen beror på vilken komponent som saknas - allt från ökad risk för både bakteriella infektioner och autoimmuna sjukdomar, främst SLE och ökad infektionsbenägenhet för kapslade bakterier
som pneumokocker, H. influenzae och meningokocker (klassiska). O ökad risk för infektioner främst med Neisseriabakterier och svår meningokockinfektion. (alternativa)
Vilka typer av infektioner dominerar när immunbristen gäller T celler?
Brist på T-lymfocyter blir man också mer mottaglig för virus- och svampinfektioner, hudinfektioner.
Då immunförsvaret på grund av dålig reglering från T-lymfocyterna angriper kroppsegna celler, torde auto-immuna sjukdomara vara vanligare än hos övriga befolkningen.
Hur definieras akut resp. kronisk inflammation?
Vid en akut inflammation påträffas hyperemia, ödem och rikligt med neutrofila granulocyter.
De samlas till inflammationshärden i snabb takt. Efter några timmar påträffas även monocyter i inflammationsområdet.
Begreppet kronisk inflammation används då mängden neutrofila granulocyter har avtagit medan mängden lymfocyter och plasmaceller ökat, som en följd av en specifik immunologisk reaktion.
Läkemedel som hämmar lymfocytaktivering och lymfocytproliferation användas vid behandling av t.ex. reumatoid artrit och inom transplantationsmedicin. Beskriv principen för två sådana läkemedels "lymfocythämmande och/eller proliferationshämmande" verkningsmekanismer.
Basiliximab - har utformats för att binda till en antigen som kallas CD25, som finns på ytan av T-lymfocyter (mus/human) Utebliven proliferation.
Abatacept - modifierar selektivt en viktig co-stimulerande signal som krävs för fullständig aktivering av T-lymfocyter med CD28-uttryck. Utebliven t-cells stimulering.
Beskriv kortfattat 2 farmakologiska principer för behandling av gikt.
Enstaka attack: NSAID (men ASA-kontraindikation p.g.a. att det höjer urinsyrahalten), glukortikoid (intraartikulärt), kolkicin
Återkommande och/eller långvariga besvär: Allopurinol, probenicid
Misoprostol är ett magslemhinneskyddande läkemedel. Hur verkar det?
Varför är det kontraindicerat vid graviditet?
Prostaglandiner är magslemhinneskyddande. Pg ger också signal om förlossning och kan användas för att göra abort / inducera värkar. Alltså kontraiducerat.
Granulom vs granulation?
Granulationsvävnad är den nybildade vävnad, huvudsakligen uppbyggd av fibroblaster och små kärl, som ersätter död (nekrotisk) vävnad exempelvis efter inflammation. Granulom är en specifik form av kronisk inflammation karaktäriserad av epiteloida makrofager och jätteceller. Ibland med central nekros.
Beskriv likheter och olikheter för farmakologisk behandling av allergisk rinit respektive astma.
Vid lindriga besvär av kortvarig eller säsongsbunden allergisk rinit rekommenderas antihistaminer. Vid mera långvariga och allvarligare symtom rekommenderas nasala glukokortikoider. Vid otillfredsställande behandlingseffekt kan nasala glukokortikoider och antihistaminer kombineras.
Flertalet astmatiker som kräver daglig behandling använder inhalationssteroider i låg till medelhög dos i kombination med en kortverkande bronkvidgare som tas vid behov. - se tidigare fråga.
Misoprostol är en syntetisk prostaglandinanalog, vilken är den huvudsakliga indikationen? Ange verkningsmekanismen samt kontraindikation.
Profylax mot peptiskt ulcus hos patienter med ökad benägenhet för att utveckla NSAID-relaterat peptiskt ulcus. Kontraindikation graviditet.
Hämmar magsyresekretion, påverkar lokal blodcirkulation via effekter på glatt muskelvävnad i kärlväggar.
Vad menas med ett virus celltropism?
b. Vilka är de två viktigaste faktorerna som påverkar celltropismen?
Vilka celler viruset gillar och kommer ha affinitet för. Faktorer som avgör är närvaro av virusspecifika receptorer på cellytan samt virusets förmåga att använda sig av cellens cellulära mekanismer.
Beskriv behandlingen av KOL - hur förändras behandlingen med ökande svårighetsgrad hos sjukdomen?
FEV1 (forcerad utandad volym på 1 sekund) avgör stadium på KOL. Börja med rökstopp och fysisk aktivitet. Sen kotverkande bronkdilaterande. Sen långverkande BD, ffa antikolinergika. Sen inhalationssteoider i kombo med beta-2-agonister. Sist syre.
Ge två exempel på sjukdomstillstånd där det enligt Din uppfattning är berättigat att ordinera kraftigt immunsupprimerande läkemedel.? Hur funkar de?
Vid olika typer av cancerterapi, vid transplantationer, vid allvarliga kroniska inflammationer/autoimmuna sjukdomar, exvis RA, SLE, MS.
Cellgifter som motverkar cellproliferation, tex verkar mot aktivering av T celler, behandling med kortisonpreparat, behandling med antikroppar mot cytokiner, mm.
Spektrum av autoimmunitet?
Från systemisk till organspecifik - SLE, RA - MS - Diabetes och Graves.
Bakteriella strategier för invasion av slemhinnan?
Invasion av en vävnad kan ske med hjälp av sk invasiner - bakterieproducerade extracellulära enzymer som genom att skada omgivande vävnad och bryta ned värdens försvar kan underlätta invasion.
Vissa bakterier har även förmågan att stimulera en värdcell till upptag av bakterien intracellulärt, trots att cellerna normalt inte har fagocyterande egenskaper - "forced phagocytosis" - eller aktiv invasion via zipper mekanism (ommodulering) eller via trigger mekanism där bakterien skjuter in ett protein som programmerar värdcellen att ta upp bakterien.
Adhesion till och upptag med hjälp av M-celler -i tarmen!!
Inflammationsmedierad "uppluckring" av tight junctions.
Th1 och th2 svar och dess olika sjukdomar?
Th1 celler är särskilt viktiga vid virus- och bakterieinfektioner medan Th2 celler är särskilt viktiga vid allergier och parasitinfektioner. T regulatoriska celler kan trycka ner kroppens immunförsvar för att man inte ska utveckla kronisk inflammation.
Intressant är att Th1 celler inhiberar ett Th2 svar och vice versa.
Överreaktiv Th2 inriktning, kan bidra till utvecklandet till allergier, Th1 autoimmuna sjukdomar (?)