146 terms

Cymraeg

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Poeni
Worry
Does dim ots gyda phobl!
People don't care!
Frwnt
Dirty
Ar hyd y lle
All over the place
Ym mhobman
Everywhere
Llawn
Full of
Amgylchfyd
Environment
Pethau
Things
Banciau poteli
Bottle banks
Dyn ni'n
We ________ (Rydyn ni'n)
Cyfleusterau
Facilities
Eu (defnyddio) nhw
(Use) them
Hybu
Encourage
Llygredd
Pollution
Ceir
Cars
Gollwng
Releasing
Awyr
Atmosphere
Carbon monocsid
Carbon monoxide
Cemegau
Chemicals
Carthion
Sewage
Mor
Sea
Lladd
Kills
Warchod
Protect
Petrol di-blwm
Unleaded petrol
Rhywbeth
Something
Reoli
Regulate
Gall bobl ________
People can _______
Erbyn
Against
Llosgi
Burning
Nwyddau
Products
Oson-gyfeillgar
Ozone friendly
Trasiedi
Tragedy
Olew
Oil
Arllwys
Spilled
Adar
Birds
Wedi marw
Died
Agwedd
Attitude
Yn warthus
Disgraceful
Traeth
Beach
Ffatrïoedd
Factories
Casglwch
Collect!
Mae llawer o _______
There are lots of _______
Lan
Clean
Bai
Blame
Fwg
Smoke/fumes
Dioddef o
Suffer from
Adeiladu
Built
Bu
There have been
Coed
Trees
O dan y ddaear
Underground
Gweithfeydd
Plants (nuclear)
Afonydd
Rivers
Ddiogel
Safe
Deng mlynedd
Ten years
Yn ôl
According to
Gorsaf niwlcear
Nuclear station
Damwain fawr
Major accident
Cariwyd
Was carried
Ymbelydredd
Radiation
Gwynt
Wind
Yn y tir
In the land
Pymthegfed
Fifteenth
Yn ymyl
Next to
Dunnelli
Tonnes
Prydferth
Beautiful
Bywyd gwyllt
Wildlife
Flynyddoedd
Years
Domeni
Waste tips
Pla o
Plaque o
Bryfed
Flies
Arogl
Smell
Dros
Over
Mae modd
It's possible
Ynni/egni
Energy
Rhad
Cheap
Meddai rhai
Said some
Dir agored
Open country
Swnllyd
Noisy
Cynhyrchu
To produce
Yr un faint
The same amount
Gorsaf drydan
Power station
Pwer
Power
Nwy
Gas
Gofalu
Care
Cynllun
Plan
Llwyddianus
Successful
Wella
Improve
Byd Gollewinol
Western World
Trydan
Electricity
Glo
Coal
Darn o
Pieces of
Trafnidiaeth gyhoeddus
Public transport
Yn lle
In place of/instead of
Neidio
Jumping
Byd yn poethi
World heats up
Gwleidyddion
Politians
Pleidleisiau
Votes
Dydw i byth
I never
Amdano
About it
Plwm mewn petrol
Lead in petrol
Ddiwydiant
Industry
Beidio â ________
Stop ________
Peryglon
Dangers
Yn bendant
Definitely
Gormod o ffwdan
Too much bother
Dwi ddim wedi sylwi
I haven't noticed
Patrwm
Pattern
Stryd
Street
Cilgaint
Crescent
Rhodfa
Avenue
Ffordd
Road/Way
Stad
Estate
Tonnog
Wavy
Syth
Straight
Tenau
Thin
Brychni haul
Sun speckles/spots
Clust dlysau
Earrings
Foel
Bare
Arbennig
Special
Rheilffordd
Railroad
Dwristiaid
Tourists
Mor
So
Llechi
Slate
Eryri
Snowdonia
Pwll glo
Coal mine
Ar yn adeg
At one time
Chwareli
Quarries
Gwlychi
To get wet/soaked
Mynd am dro
Go for a walk/spin
Efo
With
Yn y canolbarth
In the centre (Wales)
Coedwig
Forest
Gwarchodfa natur
Nature reserve
Llyn
Lake
Ysgol gyfun
Comprehensive school
Cyfeillgar
Friendly
Adloniant
Entertainment
Trais
Violent
Lleihau
Reduce
Swm
Amount
Ffwrdd
Away
Toddi
Melting
Capiau iâ
Ice caps
Cyfryngau cymdeithadol
Social media
Gan arwain at
Resulting in
Olew
Oil