ชื่อดอกไม้

สวัสดีตอนเช้าค่ะเด็กๆ

Good morning my class.

วันนี้บายดีไหม

How are you today ?

วันนี้ฉันจะสอนเกี่ยวกับดอกไม้วันเกิด

Today I will be teaching about the birthday flowers.

พร้อมกันรึยังคะ? งั้นเริ่มกันเลยค่ะ

Are you ready? Let's go.

วันอาทิตย์ คือ ดอกกุหลาบสีส้ม

Sunday is Orange roses.

วันจันทร์ คือ ดอกมะลิ

Monday is Jasmin.

วันอังคาร คือ ดอกกล้วยไม้

Tuesday is orchids.

วันพุธ คือ ดอกบัว

Wednesday is lotus.

วันพฤหัสบดี คือ ดอกกุหลาบสีเหลือง

Thursday is Yellow roses.

วันศุกร์ คือ ดอกกุหลาบทุกสี

Friday is Roses all colors

วันเสาร์ คือ ดอกลิลลี่

Saturday is lilies.

เด็กๆจำได้หรือยังคะ

Children Remember it or not.

ถ้ายังจำไม่ได้มาทบทวนอีกครั้งนะคะ

If you do not remember to revisit it again.

วันนี้คุณครูก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะ

Today the teacher is teaching me as much as this one.

เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะ

เดี๋ยวเจอกันใหม่

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording