วันและสีประจำวัน

Hello, my class. How are you ?

สวัสดีชั้นเรียนของฉัน สบายดีไหม?

Today, I'm going to talk about day and colors.

วันนี้ครูจะสอนเรื่องวันและสีประจำวันกันนะค่ะ

OK. Let's start with the vocabularies!

เริ่มเรียนรู้คำศัพท์กันเลยค่ะ

Are you ready ?

พร้อมหรือยังค่ะ

1.Sunday is red.

1.วันอาทิตย์ สีแดง

2.Monday is yellow.

2.วันจันทร์ สีเหลือง

3.Tuesday is pink.

3.วันอังคาร สีชมพู

4.Wednesday is green.

4.วันพุธ สีเขียว

5.Thursday is Orange.

5.วันพฤหัสบดี สีส้ม

6.Friday is blue.

6.วันศุกร์ สีฟ้า

7.Saturdays is purple.

7.วันเสาร์ สีม่วง

Understand?

เข้าใจนะค่ะ

Let's do the exercise!

เรามาทำแบบฝึกหัดกันเถอะ

What's color of Sunday?
It's_______

วันอาทิตย์ สีอะไรค่ะ

What's color of Monday?
It's_______

วันจันทร์ สีอะไรค่ะ

What's color of Tuesday?
It's_______

วันอังคาร สีอะไรค่ะ

What's color of Wednesday?
It's_______

วันพุธ สีอะไรค่ะ

What's color of Thursday?
It's_______

วันพฤหัสบดี สีอะไรค่ะ

What's color of Friday?
It's_______

วันศุกร์ สีอะไรค่ะ

What's color of Saturday?
It's_______

วันเสาร์ สีอะไรค่ะ

Very good!

เก่งมากค่ะ

Don't Forget to review the lesson.

อย่าลืมทบทวนบทเรียนนะค่ะ

Thank you for attention, see you again next time.

ขอบคุณสำหรับความสนใจ พบกันอีกครั้งในครั้งต่อไปค่ะ

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording