10 terms

travel plan1

STUDY
PLAY
去哪儿?
qù nǎr? ( Where are you going?)
斐济
Fěi jì ( Fiji)
新西兰
Xīn xī lán ( New Zealand)
夏威夷
Xià wēi yí ( Hawaii)
时间
shí jiān ( time)
一星期
yì xīng qī ( one week)
谁?
shéi? ( who?)
做什么?
zuò shén me? ( What are we going to do?)
为什么?
wèi shén me? ( Why?)
怎么去?
Zěn me qù? ( How to go there?)
OTHER SETS BY THIS CREATOR