10 terms

travel plan2

STUDY
PLAY
坐船
zuò chuán ( take a boat)
马尔代夫
Mǎ ěr dài fū ( Maldives)
去岛上玩
qù dǎo shang wán ( visit the island)
潜水
qián shuǐ ( scuba diving)
攀岩
pān yán ( rock climbing)
看瀑布
kàn pù bù ( see the waterfall)
看海豚
kàn hǎi tún ( dolphin spotting)
从新加坡出发
cóng Xīn jiā pō chū fā ( depart from Singapore)
dào ( to)
航班
háng bān ( flight)