417 terms

Common Norwegian Words

A list of common norwegian words.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Aftenblad
name of newspaper
Aftenposten
name of Oslo daily newspaper
aldri
never
all / alt / alle
all
allerede
already
alltid
always
altså
thus
amerikanske
American
annen / annet andre
other, second
ansatte
employed
et arbeid
work
at
that
av
of, by
bak
behind
bare
only
barn / barnet / barna
child
bedre
better
begge
both
Bergen
city in Norway
best / beste
best
betyr
means
bilen
the car
(en) bjørn
bear / male name
blant
among
ble
became
bli
become
blir
become(s)
blitt
became
bort
away
bra
good / well
(en) brann
fire
bruk / bruke /brukte / brukt
use / used
burde
ought
(en) by / byen / byer / byene
city / town
bør
ought
både
both
ca
circa
da
when, then
de
they, those, the
deg
you (object, singular)
(en) del / delen/ deler / delene
part
dem
them
den
it, that
denne
this [en noun]
der
there [location]
deres
their(s), your(s)
derfor
for that reason
dermed
thus
dersom
if / in case
dessuten
besides
det
it, that
dette
this
direktør
director
disse
these
du
you (singular, subject)
dårlig / dårlige
bad
egen / eget / egne
own
ei
a (femine noun indef. article)
eksempel
example
eller
or
en
a, an
enda
even / still
eneste
only / sole
enkel / enkelt (e)
individual / plain / simple
enn
than
ennå
yet / still
et
a (neuter noun indef. article)
ett
one (neuter nouns)
etter
after
fall
case
en familie
family
fast
fixed, permanent
fem
5
fikk
got (past of å få)
å finne
to find
finnes
is/ are found (-s passive)
fire
4
i fjor
last year
flere / flest
more
folk
people
for
for, because
foran
in front of (position)
fordi
because
forhold
condition / relationship
form
form
forslag
suggestion
å fortelle
to tell
fortsatt
continued
fotball
soccer
foto
photo
fra
from
fram
forth / onward
fredag
Friday
frem
forth / onward
full fullt/ fulle
full / drunk / complete
funnet
found
å følge
follow
før
before (in time)
get, be able, few
gammel / gammelt / gamle
old
ganske
quite
å gi / gir / ga(v) / gitt
to give
gikk
went / walked (past of å gå)
å gjelde
to be in effect
gjennom
through
gjerne
willingly / gladly
å arbeide
to work
en dag
a day
en del
a part / portion
en forbindelse
connection
gjorde
did (past tense of å gjøre)
gjort
done (past part of å gjøre)
gjør
do(es) (present tense of å gjøre)
å gjøre
to do
god / godt / godt
good
en grunn
a basis
å gå
to go
går
go(es), i går = yesterday
gått
gone
å ha
have
hadde
had
ham
him (object)
han
he
hans
his (possessive)
har
have, has
hatt
had
hel/ helt / hele
whole
heller
rather
helt
completely
henne
her (object)
hennes
her/s (possessive)
her
here (position)
hjelp
help (noun and imperative)
hjem
home (motion)
hjemme
home (location)
å holde / holdt
to hold / held
hordaland
fylke in which Bergen is
hos
at / by / among
hun
she (subject)
et hus / huset / husene / husa
house
hva?
what?
hvem?
who / whom?
hver / hvert
each
hvis
if
hvor?
where?
hvordan?
how?
hvorfor?
why?
høyre
right (side)
å håpe
to hope
i
in, for (time)
ifølge
according to
igjen
again / remaining
ikke
not
ikkje
not (nynorsk)
imidlertid
however
imot
towards / against
ingen
no / none
inn
in (direction)
inne
in (locaton)
innen
within
internasjonal internasjonalt internasjonale
international
ja
yes
januar
January
jeg
I
jo
yes / definitely
(en) jobb
a job
(en) kamp
battle
kan
can, able to
kanskje
maybe / perhaps
(en/ ei) kirke
church
Kjell
male name
kjent
known
kl
oclock abbrev klokka
kla / klart / klare
ready
Knut
male name
kom
came (past tense å komme)
å komme
to come
en kommune
municipality
(en) kontakt
contact
kort
short / card
kr
kroner (monetary unit)
krav
demand
kroner
monetary unit
kunne
could
en kveld
evening
(en) kvinne
woman
å la
to let / allow
et lag
team
lagt
participle of å legge (placed)
(et) land / landet
land
lang / langt
long / far
(en) leder
editorial
å legge
to place / lay
lenge
long (time)
lenger
longer
lett
easy
ligger
to lie (recline)
like
similar / like
likevel
anyway
lite
little (nt form)
liten
little (en form)
litt
a little / a bit
et liv
life
løpet
course
lørdag
Saturday
m
meter (abbrev)
mai
May
man
one
mandag
Monday
mange
many
en mann / mannen / menn / mennene
man
med
with
meg
me (object)
meget
much / greatly
mellom
between
men
but
mener
means
menn
men
mennesker
humans
mens
while
mer
more
mest
most
milliarder
billions
millioner
millions
min
my / mine (possessive)
mindre
less
en dag
day
en del
part, portion
et folk
people, folk
en forbindelse
connection
en gang
time, occurrence
en grunn
basis, ground
en / ei krone
crown, money
et land
land, country
en mann
man, husband
et menneske
human being
et ord
word
en sak
case, thing
et spørsmål
question
en tid
time, epoch
et år
year
først
first
eldst
oldest
ganske
quite
god bedre best
better
hel
whole, full, fully
mulig
possible, possibly
mye
much, more, most
norsk
Norwegian
ny
new, newer, newest
sikker
sure, certainly
sist
last
stor
big, bigger, biggest
tidlig
early, previous
minst
least
(et) minutt
minute
mot
against
mulig
possible
mye
much
møte
meet
must, has/have to
(et) mål
goal
(en) måned
month
en måte
method
måtte
have to / must
ned
down (motion)
nei
no
nemlig
that is, namely
neste
next
nesten
almost
noe
some / something
noen
some / someone
nok
enough / probably
nord
north
Norge
Norway (bokmål)
norsk / norske
Norwegian
ny / nytt / nye
new
now
når
when
ofte
often
og
and
også
also
om
about, surrounding, in (time)
(et) områd
area
onsdag
Wednesday
opp
up (direction)
(et) ord
word
oss
us (object)
over
over, past (time)
overfor
opposite / facing
(et) par
few / a couple
penger
money
personer
persons
plass
place / space
politiet
the police
politisk (e)
political
pr
per
(en) president
president
(et) problem
problem
prosent
percent
on, for (negative time)
regjeringen
the government
rekke
row
rett
correct
riktig
correct
rundt
around
sa
said (past of å si )
sagt
said (participle of å si )
saken
the case
samarbeid
cooperation
samme
same / similar
sammen
together
samtidig
a the same time
satt
sat (past of å sitte)
seg
himself, herself, themselves (object)
seier
victor
seks
6
(et) selskap
party / company
selv
self
senere
later
sentrum
downtown
ser
see(s) (pres of å se)
sett
seen (part of å se)
å sette
place / set
å si
to say
en side
page / side
siden
the page / since
sier
say(s)
sin
his, her, their (own) (possessive)
sine
his, her, their (own) (possessive)
siste
last
sitt
his, her, their (own) (possessive)
skal
shall, will
å skje
happen / occur
(en) skole
school
å skrive
to write
skulle
should
slik / slike
such
(en) slutt
end
små
little (plural and definite)
som
who, which, that, as
spesielt
specially
å spille
to play
(et) spørsmål
question
stadig
continual
Stavanger
city on Southern Coase
(et) sted
place
sterk
strong
stor / stort / store
big
Stortinget
the Parliament
større
bigger
størst
biggest
støtte
support
å stå / star / sto(d) / stått
to stand
Sverige
Sweden
svært
very
synes
seems / thinks
særlig
particularly
søndag
Sunday
sør
south
saw, thus
å ta / tar / tok / tatt
to take
(et) tall
number
(et) tegn
sign / character
tekst
text
ti
10
(en) tid
time
tidligere
earlier
til
to, belonging to
tilbake
back to
tillegg
addition
ting
thing
to
2
tok
took
tore
dare
torsdag
Thursday
tre
3
å trenge
to need
å tro
to believe / have faith
trolig
likely
Trondheim
city on West coast
tross
despite
ulike
unlike
under
under / during
ung / ungt / unge
young
ut
out (direction)
ute
out (location)
uten
without
utenfor
outside of
utga
gave out / published
vanlig
usual(ly) / normal(ly)
vanskelig
difficult
vant
used to
var
was, were (past of å være)
vart
remained
ved
at, around
(en) vei / veg
way / road
veldig
very
(en) verden
world
vet
know(s) (present of å vite)
vi
we (subject)
videre
so forth
viktig
important
vil
want(s)
ville
wants / will
viser
shows / points
å være / er / var / vært
to be
vært
been (part. of være)
vår
Spring / our(s)
våre
our(s)
vårt
our(s)
å ønske
wish / desire
å
to (infinitive marker)
et år / året / årene (åra)
year
åringen
year old
åtte
8
(en / ei) uke
week