สวัสดีตอนบ่ายค่ะนักเรียนทุกคน

Good afternoon,my class.How are you?

วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เครื่องใช้ในครัว

Today I'm talking about " Kitchen "

พร้อมที่จะเรียนกันรึยังค่ะ

Are you ready?

เรามาเริ่มเรียนกันเลย

OK, Let's start with the vocabularies.

ตะหลิว

Flipper

กระทะ

Pan

ทัพพี

Ladle

ตู้เย็น

Refrigerator

หม้อ

Pot

เตา

Stove

กาน้ำ

Kettle

ตัวอย่าง
ฉันใช้กระทะทอดไข่เจียว

For example
I pan fried omelette.

เด็กๆลองอ่านคำศัพท์ไปพร้อมๆกันอีกครั้ง

We come together again.

เก่งมากเลยค่ะ

Very good

อย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะ

Don't forget to review the lesson.

แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะค่ะ

Thank you for attention, see you again next week

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording