10 terms

travel plan3

STUDY
PLAY
旅行计划
lǚ xíng jì huà ( travel plan)
这是我的旅行计划。
Zhè shì wǒ de lǚ xíng jì huà. ( This is my travel plan.)
我要去
Wǒ yào qù ( I would like to go)
从。。。到。。。
cóng...dào... ( from...to...)
我们要
wǒ men yào ( we will )
坐快艇
zuò kuài tǐng ( take speed boat)
住在
zhù zài ( live in)
五星级度假村
wǔ xīng jí dù jià cūn ( live in a five-star villa)
因为
yīn wéi ( because)
去高级餐馆吃饭
qù gāo jí cān guǎn chī fàn ( go to a fancy restaurant)
OTHER SETS BY THIS CREATOR