11 terms

Welsh - Keeping fit and healthy

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Bwyta deiet cytbwys
eat a balanced diet
Yfed dŵr
drink water
osogi gormod o
avoid too much
llysiau
vegetables
ffrwythau
fruit
cael digon o gwsg (9 awr)
have enough sleep (9 hours)
dim defnyddio sgrin cyn cysgu
don't use a screen before bed
cael digon o awyr iach
have enough fresh air
ymarfer corff am awr bob dydd
exercise for an hour a day
bwyd ffres
fresh food
ymlacio
relax