Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Disclaimer: I don't own anything. Everything is from the book "Ang Bayan Kong Pilipinas" Ikalawang Edisyon.

populasyon

Ang bilang ng mga tao sa isang lugar

National Statistics Office (NSO)

Ahensiyang nangangasiwa sa pagtatala ng bilang sa isang bansa

National Statistical Coordination Board (NSCB)

Ahensiyang pamamahagi ng impormasyon tungkol sa bilang ng tao sa bansa

Distribusyon

Ang tawag sa pagkahatihati ng populasyong naninirahan sa isang pook

Rehiyon 4-B (CALABARZON)

Ang rehiyong may pinakamalaking bilang ng tao sa bansa

CAR

Ang rehiyong may pinakakaunti na bilang ng tao sa bansa

Densidad

Tinutukoy ang dami o kapal ng tao sa bawat kilometro kuwadrado

NCR

Ang rehiyong may pinakamakapal na dami ng tao sa bansa

Lambak ng Cagayan o Rehiyon 2

Ang rehiyong may pinakamababa na kapal ng tao sa bansa

300

Ang sapat na dami ng tao sa bawat kilometro kuwadrado

Pook-urban

Itong klase ng lugar ay may populasyon na umaabot sa 1000 o higit pang katao sa bawat kilometro kuwadrado, cementado ang kalye, maraming mga paraalan at iba pang mga gusali, oportunidad para sa trabaho atbp.

Pook-rural

Itong klase na lugar ay may maraming bakanteng lupa, ang mga tao ay mga minero, mangingisda, magsasaka, magtrotroso atbp.

Mga Suliranin

Mayroon ito sa dalawang klase ng lugar

Komposisyon ng Populasyon

Ang pagsusuri ng bilang ng tao na naninirahan sa bansa

lalake; babae

Mas malaki ang kabuuang bilang ng ________ kaysa sa _________. [Kasarian.]

Batang henerasyon

Mga edad ng 1-19

Hanapbuhay

Kung mas malaki ang populasyon ng taong edad 1-19, ay mas maraming manggagawa o __________.

Batang henerasyon

Saan maggaling ang mga susnod na pinuno sa ating bansa?

Dahil dito manggagaling ang ating mga bagong pinuno at ang mga manggagawa

Bakit importante na ang bilang ng tao sa bansa ay may mas madaming tauhan sa edad na 1-19?

Wika, Edukasyon, Pangkat-Etniko at Relihiyon

Iba Pang Salik sa Pagtataya ng Populasyon sa bansa?

Tagalog; 21 485 927

Anong pangkat-etniko ang pinakamadami? Ano ang bilang nito?

Katoliko; 61 862

Anong relihiyon ang pinakamataas? Ano ang bilang nito?

Jehovah's Witnesses; 380 059

Anong relihiyon ang pinakamababa? Ano ang bilang nito?

Commission on Population (POPCOM)

Ito'y isang sangay ng DOH na siyang inaatsan magtaguyod ng mag programang pang-pamilya

Yamang-tao

Pinaka-importanteng yaman sa isang bansa

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording