Sıfatlar 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Abnormal
Anormal
absent
yok, mevcut değil
Absolute
Tam Kesin
abstract
soyut
Acceptable
Kabul Edilebilir
accessible
ulaşılabilir
accomplished
yetenekli, başarılı ve TAMAMLANMIŞ
Accurate
Doğru İsabetli Eksiksiz
actual
gerçek, asıl
Additional
İlave Ek
administrative
yönetimsel
admired
"hayran olunan, çok
adorable
çok güzel, sevimli
Adult
Yetişkin
Advanced
İleri Gelişmiş
adverse
ters, olumsuz
advisable, plausible
akla yatkın
affordable
satın alınılabilir
Aggressive
Sinirli
agreeable
uysal, anlaşılabilir
airy
havadar
Alive
Canlı
allied
müttefik, birleşik, birlik
ambitious
hırslı
amused
eğlenmiş, keyifli
Ancient
Eski
Angry
Kızgın
annoyed
sinirli
annoying, tedious
can sıkıcı
Annual
Yıllık
anxious
endişeli
Apparent
Açık Belli
apparent, clear, obvious
açık, belli
Appropriate
Uygun
arbitrary
keyfi, rastgele
arrogant
küstah ve kibirli
ascending
yükselen
ashamed
utanmış
asleep
uykulu, uykuda
associated
ilişkili, bağlantılı
attainable
elde edilebilir
attractive
çekici, göz alıcı
Available
Hazır Mevcut ; Uygun Görüşmeye Hazır
Average
Ortalama Sıradan
Aware
Farkında Haberdar
awful, horrible
berbat, kötü
awkward
beceriksiz, biçimsiz
backward
gelişmemiş
Bad
Kötü Berbat
Basic
Temel
bearable
katlanılabilir
Beautiful
Güzel
Brief
Kısa Öz
Broad
Geniş
Capable
Yapabilir Yetenekli
casual
gündelik, ilgisiz, tesadüfi
cautious
tedbirli
cheerful
neşeli
childish
çocuksu
Closed - shut
Kapalı
clumsy
beceriksiz
collective
ortaklaşa, toplu
colorful
renkli
Comfortable
Rahat Konforlu
commercial
ticari
Common
Yaygın Sıradan ; Ortak
Competitive
Rekabetçi
Complex
Karmaşık
Complicated
Karmaşık
Comprehensive
Kapsamlı Detaylı
Concerned
Endişeli İlgili
conclusive
son, kesin
Confident
Kesin Emin
confidential
gizli
confused
kafası karışık
conscious
bilinçli, farkında
Considerable
Önemli Hatırı sayılır derecede, kayda değer
Constant
Sabit
Convenient
Uygun
Conventional
Geleneksel Sıradan Ulaşılmış
convinced
ikna edilmiş, emin
countless
hesapsız, çok
coward
korkak
Creative
Yaratıcı
creepy
tüyler ürpertici
crowded
kalabalık
cruel
zalim, acımasız
Cultural
Kültürel
curious
meraklı, tuhaf
curly
kıvırcık
Current
Şu andaki, mevcut, hali hazırdaki
curved
eğri, eğimli
cute
Cici / sevimli
Daily
Günlük
deadly
öldürücü, ölümcül
deaf
sağır
Decent
Doğru, dürüst
deceptive
aldatıcı
decisive
kesin, kati, nihai
declining
gerileyen, azalan
defensive
savunmalı, koruyucu
Definite
Kesin, belirli
delightful
hoş, sevimli
Dependent
Bağımlı
depressed
morali bozuk, üzgün
depressing
kasvetli, iç karartıcı
Desperate
Umutsuz, çaresiz
Direct
Doğrudan, dolaysız
Disabled
Engelli
dishonest
sahtekar, yalancı
dissatisfied
memnuniyetsiz
Distant
Uzak
dominant
egemen, hakim
drunk
sarhoş
eager
hevesli, istekli
Eastern
Doğuda, doğu
easy-going
rahat
Economical
Ekonomik, hesaplı
Effective
Etkili
Efficient
Verimli, etkili
elegant
şık, hoş
eligible
uygun
embarrassed
utanmış, çekingen
Emotional
Duygusal, hissi
employed
işi olan
Entire
Tüm, bütün
equivalent
eşit, denk
Essential
Gerekli
evil
kötülük
Exact
Tam, eksiksiz
exceptional
istisnai, nadir
Excited
Heyecan duyan
Exciting
Heyecan verici
exhausting
yorucu
Existing
Mevcut, hali hazırdaki
Extreme
Aşırı
Fair
Adil
Familiar
Tanıdık, aşina
Famous
Ünlü
fancy
süslü
fantastic
harika, garip
far
uzak
fascinated
büyülenmiş
First
İlk, birinci
fiscal
mali, parasal
fixed
sabit
flat
düz (nesne)
flawless
kusursuz
flexible
esnek
Following
Takip eden, sonraki
fool
aptal, budala
fragile
kırılgan
frightening
korkutucu
full
dolu
funny
eğlenceli
gentle
nazik, kibar
Genuine
Gerçek, hakiki; samimi
gorgeous
muhteşem, görkemli
greatest
en büyük
greedy
açgözlü
guilty
suçlu, kusurlu
harmful
zararlı
harmless
zararsız
healthy
sağlıklı
helpful
yardımsever
helpless
çaresiz
heroic
kahramanca, cesur
Historical
Tarihi, tarihsel
holy
kutsal, mübarek
honest
dürüst
Huge
Büyük, kocaman
humble
alçak gönüllü
illegal
Yasa dışı
impatient
sabırsız
impressive
Etkileyici
incredible
inanılmaz
independent
Bağımsız
indestructible
dayanıklı, yıkılmaz
indirect, implicit
dolaylı
individual
Bireysel
inefficient
verimsiz, yetersiz
innocent
masum, suçsuz
instant
ani, hemen olan
international
Uluslararası
juicy
sulu
keen
istekli, coşkulu, ilgili
kind
kibar, nazik
legal
yasal
less, lesser
daha az
Local
Yerli, yerel
logical
mantıklı
Lost
Kayıp kaybolmuş ne yapacağını bilmeyen
loud
gürültülü
lovely
sevimli
magnificent
görkemli
main, primary
ana, asıl, temel
Major
Ana önemli büyük
marvelous
harika, müthiş
massive
ağır, büyük
mature
olgun, yetişkin
mean
cimri
meaningful
anlamlı
Middle
Orta vasat
mighty
güçlü, kuvvetli
minimal
en az, minimum
miserable
perişan, kötü
mixed
karışık, karma
Modern
Yeni çağdaş
multiple
çoklu
naked
çıplak, apaçık
narrow
dar
National
Ulusal
Native
Yerli
Natural
Doğal tabi
naughty
yaramaz, edepsiz
near
yakın
necessary
gerekli
nervous
sinirli, gergin
noble
soylu, asil
noisy
gürültülü
noticeable, remarkable, notable
dikkate değer
Obvious
Açık belli aşikar
odd
tuhaf, alışılmamış, tek
optimistic
iyimser
optional
isteğe bağlı, seçimli
Patient
Sabırlı
Permanent
Kalıcı
Personal
Kişisel
pessimistic
kötümser
pleasant
hoş
polite
kibar, nazik
Political
Siyasi
popular
ünlü
precious
değerli, kıymetli
pregnant
hamile
Present
Şu anki; var, mevcut, bulunan
Previous
Önceki eski
Primary
Ana asıl
Private
Özel gizli şahsi kişisel
Public
Umumi ortak
Pure
Saf katıksız
Rapid
Hızlı çabuk
Rare
Nadir
Reasonable
Mantıklı makul
Recent
Son zamanlardaki, yeni, son
Regular
Düzenli
relative
nisbi, göreceli
relaxed
sakin, rahat
Remarkable
Dikkate değer
respectable
saygı değer
Responsible
Sorumlu
responsive
duyarlı, hassas
Ridiculous
Saçma gülünç
rigid
katı, sert
rough
pürüzlü
rude
kaba, saygısız
Safe
Güvenli
salty
tuzlu
Satisfied
Memnun tatmin olmuş
selfish
bencil
Senior
Üst kıdemli yaşlı
Serious
Ciddi ağırbaşlı
shameful
utanç verici
sharp
keskin
shiny
parlak
shocking
şok edici, üzücü
shy
utangaç
sick
hasta, rahatsız
Significant
Önemli
Similar
Benzer
simplistic
basitleştirilmiş
sincere
samimi, içten
Single
Tek; bekar
skinny
ince
snobbish, snob
züppe
soft
yumuşak, düz, hoş
solo
tek başına yapılan
Specific
Belli özel
spectacular
görkemli, dikkat çekici
spicy
baharatlı
spotless
tertemiz
Stable
Sabit değişmez
sticky
yapışkan
stormy
fırtınalı
straight
düz
strange
acayip, yabancı
stubborn
inatçı
successful
başarılı
successive
art arda gelen
such
böyle, bu tür
sudden, immediate
ani
suitable
uygun, elverişli
superb
mükemmel
sure
emin, kesin
suspicious
şüpheli, kuşkulu
sympathetic
cana yakın, sempatik
talkative
konuşkan
tasteless
tatsız
tasty
lezzetli
temporary
geçici
terrible
kötü, feci
thirsty
kuru, susamış
thoughtful
düşünceli, anlayışlı
tight
sıkı
troublesome
baş belası, sorun yaratan
unbelievable
inanılmaz
Unlucky
Şanssız
unusual
olağan dışı
urgent
acil
useful
kullanışlı
useless
yararsız
usual
alışılmış, olağan
valuable, precious
değerli
vertical
dikey
voluntary
gönüllü, isteğe bağlı
Wealthy
Zengin Varlıklı
Wet
Islak
wide
geniş
Worse
Daha kötü
Worst
En kötü
worthless
değersiz, işe yaramaz
worthy
değer, yakışır
wounded
yaralı