Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

maatwoord pennen

ZHI 支

potlood

QIANbi 铅笔

vulpen

GANGbi 钢笔

dutje

wuJIao 午觉

opnieuw (1ste keer)

Zai 再

lopen

pao 跑

vertalen

FANYi 翻译

appelsap

shuiguo 水果

wei laoshi

wEI laoSHI 韦老师

gubo

guBO 古博

ding yun

DINGyUN 丁云

palanka

pAlAnka 帕兰卡

komen van

coNG 从

huurmoordenaar

XIONGshou 凶手

text, alles behalve lestext

wENZHANG 文章

stappen naar , vertrekken

zou 走

fiets

qIZixiNGCHE 骑自行车

zoals, 2 van hetzelfde, gelijktijdig

YiBIAN 一边

restaurant

Caiguan 菜馆

menu

CaiDAN 菜单

gerecht

Cai 菜

veranderen

Huan 换

aanpassen

gai 改

uitzonderlijk

FEIchANG 非常

duidelijk

maSHangJiu 马上就

volmondig ja

JiuShi 就是

een rij vormen, aanschuiven

pAIDui 排队

sorteren, schikken

pAI 排

lijn, rij van mensen

Dui 队

volk

rENmIN 人民

maatwoord voor acties

Ci 次

een plaats bezoeken

CANGUAN 参观

terracotasoldaten

BINGmayong 兵马俑

soldaat, vechter

BING 兵

postkaart

miNGXinPIan 明信片

personeelslid

GONGZuo rENyuAN 工作人员

personeel

rENyuAN 人员

tellen

shu 数

wangfujing com. District beijing

waNGfujing 王府井

xi'an hoofdstad shaanxi

XI'AN 西安

een lange tijd

haojiu 好久

ontwikkelen

Fazhan 发展

taal, dialect

Hua 话

gewoone spraak mandarijn

puTONGHua 普通话

jong

niANQING 年轻

vloeiend sprekend

lIULi 流利

departement aziatische studies

YaZHOUxUExI 亚洲学习

wisselkoers

HuiLv 汇率

cash geld

XIanJIN 现金

kredietkaart

XinYOngka 信用卡

stad

chENGShi 城市

plaats

Di-fang 地方

maatwoord artikels

PIAN 篇

uitspraak

FAYIN 发音

in het midden van iets bezig zijn

ZHengZai 正在

al bijvoegelijk naamwoord nu al

yiJING 已经

brieven maatwoord

FENG 封

recentelijk

ZuiJin 最近

superlatief, hoogste vergelijking

Zui 最

nabij, dichtbij

Jin 近

semester

xUEQI 学期

daarnaast... ondanks

cHU-le... yiWai 除了。。。以外

beginnen

KAIshi 开始

gewoon zijn aan, gewoonte

xIGUan 习惯

later komen

HoulAI 后来

helder

QING-chu 清楚

vooruitgang maken, vooruitgang

JinBu 进步

concert

YINYueHui 音乐会

hopen

XIWAng 希望

lachen, lachen met

XIao 笑

witte (chinese) kool

bAICai 白菜

eten bereiden

ZuoCai 做菜

eten bestellen

dianCai 点菜

wandelen op de weg VO

zouLu 走路

pad, straat

Lu 路

vlees

Rou 肉

caocao

cAOCAO 曹操

li dian

lidian 李典

xiahou dun

XiahOUDUN 夏侯惇

moedig

yongQi 勇气

zielig

keliAN-de 可怜的

wereld

ShiJie 世界

begrafenis

SANGZAng 丧葬

blad in boek

Ye 页

faculteit letteren

wENxUEYUan 文学院

en dan/verder? Verleden tijd

hOUlAI-ne 后来呢

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording