Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

unified

egységesített

for most of us

a legtöbbünk számára

antiquated

régimódi

crazyquilt

kusza

hodgepodge

zavarodottság

customarily

szokásos

employ

alkalmaz

ounce

uncia

apothecaries

gyógyszerész

consider

belegondolni

tons

tonnák

wheat

búza

barrel

hordó

ranges

terjed vmettől vmeddig

quarts

negyedek

to say nothing of

nem beszélve róla

mile

mérföld

furlongs

barázdák

chain

lánc

rod

pálca

roughly

durván

confusingly

tetejében, zavarosan

nautical mile

tengeri mérföld

carat

karát

gloriously

fennséges

mingle-mangle

kuszaság

muddle

mocsár

assorted

válogatott

forearm

alkar

cubit

könyök

fingertip

ujjhegy

to cubit

könyök alapján

Noah's Ark

noé bárkája

confusion

zűrzavar

vary in

különbözik

moreover

azonkívül

decree

határoz, dönt

sacred

szent

forbidden

tiltott

incidentally

mellékesen

grains

szemek, darabok

barleycorn

árpaszem

derive

származik

tiny

apró

seed

csíra

via

át, keresztül

coincidence

véletlen, egybeesés

in any case

mindenesetre

fundamental

alapvető

established

megalapozott

span

arasz

present-day

napjaink

ear

kalász

standardized

szabványos, egységes

bid

ajánlat

pass out

kijönni

service

mise

obtain

megkap

lawful

törvényes

seafaring men

tengerjáró emberek

outstretched

kinyújtott

acre

ár (mértékegység)

amount

összeg

plowed

felszántott

oxen

ökör

unwieldy

esetlen

makeshift

tákolmány

led

vezetett

desire

kívánság, elhatározás

proposed

tervezett

ferment

erjedés, izgalom

upsurge

fellendüléd, feltörés

remarkable

jelentős

devise

kitalál, kidolgoz

keystone

zárókő

spring from

származik

approve

helyesel

meridian

délkör

determine

elhatároz

surveyor

ellenőr

plague

pestis, bosszant

set out

közzétesz

hostility

viszály

peasant

paraszt

arrest

letartóztatás

treason

árulás

volume

térfogat

unit

egység

mass

tömeg

prefix

előtag, beszúr

thus

tehát, így

subdivision

felosztás

intimately

bensőségesen

related

kapcsolódó

available

felhasználható

consistent

megegyező

host

tömeg, házigazda

conversion

átváltozás

grand

fő, nemes

coherent

összefüggő

issue

eredmény

modified

módosított

expanded

kiterjesztett

ampere

amper

formerly

korábban

centigrade

hőmérséklet

redefine

újra fogalmaz

accuracy

pontosság

wavelength

hullámhossz

emitted

sugárzott

rapid

gyors, sebes

root

gyökér

spread

elterjed, kitár

inhabitant

lakos

repeatedly

ismételten

embrace

választ

nevertheles

mindazonáltal

representative

jellemző

endorse

jóváhagy

permanent

állandó

declare

kijelent

welter

zűrzavar, háborgás

attempt

kísérlet, merénylet

compulsory

kötelező

ditty

dalocska

entitled

jogosult

stanza

versszak

scheme

táblázat, terv

worship

imádás

citizen

állampolgár

trump

harsona

merit

érdemel

testify

bizonyít

accustomed

megszokott

process

folyamat

agitation

nyugtalanság

isolated

elszigetelt

huge

hatalmas

corporation

vállalat

spurred

ösztökélt, sarkantyús

label

címke

voluntary

akaratos,önkéntes

require

követel

mandatory

megbízott

observer

megfigyelő

predominantly

túlnyomórészt

forecast

előrejelzés

legislation

törvényhozás

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording