3 terms

Biologi 1.3

STUDY
PLAY
evolutionslära
Kunskaperna om hur livet utvecklats kallas för _______
mutation
Förändringar i arvsanlagen kallas _________
biologisk mångfald
__________ innebär att det finns många olika arter av organismer.