Pashto Numbers

Pashto numbers.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

1
yao (m) yawa (f)
2
dwa
3
dre
4
tsalor
5
pindza
6
shpazh
7
uwa
8
ata
9
naha
10
laas
11
yawolaas
12
dwalaas
13
derlaas
14
tsarlaas
15
pindzalaas
16
shparas
17
awalaas
18
atalaas
19
nulaas
20
shaal
21
yawisht
22
dawisht
23
darwisht
24
tslarisht
25
pindzawisht
26
shpadzwisht
27
uwawisht
28
atawisht
29
nahawisht
30
dersh
40
tsalwisht
41
yotsalwisht
42
dwatsalwisht
43
dretsalwisht
50
pindzos
100
saal
101
Yo saal yo
110
Yo saal laas
121
Yo saal yawisht
130
Yo saal dersh
140
Yo saal tsalwisht
150
Yo saal pindzos / yo nim saal
160
Yo saal shpeta
170
Yo saal uwya
180
Yo saal atya
190
Yo saal nawi
200
Dwa sawa
210
Dwa sawa laas
300
dre sawa
400
tsalor sawa
500
pindza sawa
600
spazh sawa
700
uwa sawa
800
ata sawa
900
naha sawa
1000
zar
1100
yowalaas zar
10000
laz zara
100000
yo lak / saal zara
First
lumray
Second
dwayam
Thousand (plural)
Zar