53 terms

Mikroekonomija ekonomski f.

STUDY
PLAY
normalan ili nulti cisti profit
Kada je jedinicni prihod jednak prosecnim trokovima (zbiru eksplicitnih i oportunitetnih troskova) preduzece ostvaruje kakav profit?
ravnoteza preduzeca
spoj cene i kolicine koji maksimira ukupni profit, koji pak moze da bude ili normalan ili cist profit
prag zatvorenosti
preduzece ne pokriva ni svoje fiksne ni varijabilne troskove
prag rentabilnosti
tacka na krivoj ponude kada profit preduzeca postaje pozitivan
funkcija ponude preduzeca
Funkcija za koju je neka cena data, stapa se sa granicnim troskom.
kriva ponude
rastuci deo granicnog troska koji je veci od minimuma prosecnog varijabilnog troska, kada je neka cena data
maksimalni profit
zahteva da drugi izvod funkcije profita bude negativan; nagib granicnog troska mora da raste
cilj preduzeca
maksimiranje ukupnog profita, a ne prosecnog
zlatno pravilo maksimizacije profita
marginalni prihod jednak je marginalnom trosku
zakon traznje i ponude
negativna relacija izmedju cene i trazene kolicine & kolicina jednog dobra se povecava kada se njegova cena smanjuje
ponuda preduzeca
Kolicina proizvoda koju je ono spremno da proizvede po svakoj mogucoj ceni tog proizvoda. P=a+bQs
traznja
Kolicina proizvoda koju su kupci spremni da kupe po svakoj mogucoj ceni tog proizvoda. P=a-bQd
ravnoteza preduzeca u kratkom roku
firma ne moze da menja svoj fiksni faktor, obicno kapital; nepromenljivost broja preduzeca u grani
pretpostavke savrsene konkurencije
atomizovanost, homogenost, fluidnost, transparentnost
Alfred Marshall
Kretanje trzisne ponude moze se analizirati na primeru samo jednog preduzeca.
cobweb konvergencija
moguca je ako je nagib funkcije ponude veci od nagiba funkcije traznje, u suprotnom proces bi bio divergentan
trzisna ravnoteza
Trziste je u ravnotezi kada snage koje na njemu deluju vise nemaju tendenciju da se menjaju. Qd=Qs
trziste
Mesto susreta odredjene ponude i traznje koje rezultiraju utvrdjivanjem odredjene ravnotezne cene i ravnotezne kolicine.
odlike trzista
odnosi se na: odredjeno dobro ili uslugu, mesto suceljavanja i preferencije u odnosu na cene i proizvodjaca
funkcija ponude
Relacija izmedju kolicine jednog dobra koju zelimo da proizvedemo i svake moguce cene tog dobra.P=a+bQs
ukupni profit
Razlika izmedju ukupnih prihoda i ukupnih troskova. П = П (Q)
prosecni prihod
Ukupni prihod podeljen sa kolicinom. RM je jednak prosecnoj ceni. RM = P.
funkcija prosecnih prihoda
Identicna je funkciji traznje preduzeca.
marginalni prihod
Promena ukupnog prihoda do koje je dovela proizvodnja dodatne j.p. Rm=dRT/dQ. To je prvi izvod funkcije ukupnog prhoda. To je prirastaj ukupnog prihoda od prodaje dodatne j.p.
marginalni prihod geometrijski gledano
Nagib tangente krive ukupnih prihoda.
tipovi elasticnosti
cenovna, dohodovna i unakrsna
cenovna elasticnost
Po pravilu je negativna, to je odnos izmedju realtivne promene trazene kolicine nekog dobra i relativne promene njegove cene. Ep=dQ\Q\dP\P
tackasta elasticnost
vazi samo za veoma male promene cene.
dohodovna elasticnost
Po pravilu pozitivna, to je odnos izmedju relativne promene trazene kolicine nekog dobra i relativne promene dohodka. Er=dQ\Q\dR\R
znacaj dohodovne elasticnosti
pracenje preferencija na vremenskoj skali, instrument predvidjanja potrosnje i instrument za poredjenje na medjunarodnom planu
determinante elasticnosti na cenu
udeo cene u potrosackom budzetu, dostupnost proizvoda supstituta, skupoca dobara i period pracenja potrosnje (sto > to > elast.)
unakrsna elasticnost
To je odnos izmedju relativne promene trazene kolicine X i relativne promene cene Y. Ec=dQx\Qx\dPy\Py. ako je Ec>0 onda su sups., ako je Ec<0 onda su kompl.
zakljucak o elasticnosti
Snizenje cena utice na povecanje ukupnog prihoda ako je traznja elast. i snizenje cena utice na smanjenje ukupnog prihoda ako je traznja neelast.
marginalni trosak
Promena ukupnih troskova usled proizvodnje dodatne j.p. Cm=dCT\dQ. Cm ne sadrzi fiksne troskove.To je prvi izvod funkcije ukupnog troska.
cm=CM
Nephodan uslov da bi funkcija troska dostigla min.
oportunitetni trosak
Isto sto i alternativni, implicitni. Trosak najbolje sledece propustene alternative.
monopol
Stanje trzista jednog proizvoda kada samo jedna firma nudi svoj proizvod svim potrosacima. Prati ga nepostojanje supstituta.
uzroci nastanka monopola
Barijere za ulazak, diversifikacija, integracija, neophodnost koordinacije.
monopolisticka pozicija
u dugom roku, zavisi istovremeno od postojanja cistih profita i od postojanja barijera.
optimalna raspodela kolicine proizvodnje
Trosak poslednje proizvedene jedinice identican u svakoj fabrici u sastavu grupe. Cm je tada jednak u svim fabrikama.
uslovi diskriminacije cena
ne sme da postoji mogucnost za preprodaju i kupci moraju da imaju razlicite cenovne elasticnosti
diskriminacija prvog stepena
Za svakog klijenta se utvrdjuje max cena koju je on spreman da plati. F-ja traznje postaje Rm.
kljucni faktori proizvodnje
rad i kapital
ekonomija obima
Situacija kada se trosak po j.p. smanjuje sa povecanjem proizvodnje.Uvek kada je rast obima proizvodnje veći od rasta faktora proizvodnje, kompanija ima interes da raste.
tipovi ekonomije obima
konstantna, rastuca, opadajuca
uzroci ekonomije obima
specijalizacija, nagomilane rezerve, learning by doing, nedeljivost faktora proizvodnje
cist profit
Kada je cena na trzistu visa od prosecnog troska (zbira eksplicitnih i oportunitetnih troskova) preduzece ostvaruje kakav profit?
monopolisticka konkurencija
To je forma trzista u kojoj svaki proizvodjac, cak i mali, moze da diferencira svoj proizvod.
tipovi difrencijacije
geografska lokalizacija, razlike u kvalitetu, pratece usluge i subjektivne razlike
obelezja monopola
odsustvo konkurencije, centralizovano utvrdjivanje cena, traznja monopola je traznja trzista, ima trzisnu moc, monopol u odredjenom periodu ili samo na nekom delu trzista
kada cisti profiti postanu jednaki nuli
kada se zavrsava proces ulazaka u granu? (trzisna cena jednaka je min dugorocnog prosecnog troska)
minimiziranje gubitaka
sta je cilj kod negativnog cistog profita?
nulti cisti profit
Kada je jedinicni prihod jednak prosecnom trosku, kakav profit se ostvaruje nadalje?