Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

normalan ili nulti cisti profit

Kada je jedinicni prihod jednak prosecnim trokovima (zbiru eksplicitnih i oportunitetnih troskova) preduzece ostvaruje kakav profit?

ravnoteza preduzeca

spoj cene i kolicine koji maksimira ukupni profit, koji pak moze da bude ili normalan ili cist profit

prag zatvorenosti

preduzece ne pokriva ni svoje fiksne ni varijabilne troskove

prag rentabilnosti

tacka na krivoj ponude kada profit preduzeca postaje pozitivan

funkcija ponude preduzeca

Funkcija za koju je neka cena data, stapa se sa granicnim troskom.

kriva ponude

rastuci deo granicnog troska koji je veci od minimuma prosecnog varijabilnog troska, kada je neka cena data

maksimalni profit

zahteva da drugi izvod funkcije profita bude negativan; nagib granicnog troska mora da raste

cilj preduzeca

maksimiranje ukupnog profita, a ne prosecnog

zlatno pravilo maksimizacije profita

marginalni prihod jednak je marginalnom trosku

zakon traznje i ponude

negativna relacija izmedju cene i trazene kolicine & kolicina jednog dobra se povecava kada se njegova cena smanjuje

ponuda preduzeca

Kolicina proizvoda koju je ono spremno da proizvede po svakoj mogucoj ceni tog proizvoda. P=a+bQs

traznja

Kolicina proizvoda koju su kupci spremni da kupe po svakoj mogucoj ceni tog proizvoda. P=a-bQd

ravnoteza preduzeca u kratkom roku

firma ne moze da menja svoj fiksni faktor, obicno kapital; nepromenljivost broja preduzeca u grani

pretpostavke savrsene konkurencije

atomizovanost, homogenost, fluidnost, transparentnost

Alfred Marshall

Kretanje trzisne ponude moze se analizirati na primeru samo jednog preduzeca.

cobweb konvergencija

moguca je ako je nagib funkcije ponude veci od nagiba funkcije traznje, u suprotnom proces bi bio divergentan

trzisna ravnoteza

Trziste je u ravnotezi kada snage koje na njemu deluju vise nemaju tendenciju da se menjaju. Qd=Qs

trziste

Mesto susreta odredjene ponude i traznje koje rezultiraju utvrdjivanjem odredjene ravnotezne cene i ravnotezne kolicine.

odlike trzista

odnosi se na: odredjeno dobro ili uslugu, mesto suceljavanja i preferencije u odnosu na cene i proizvodjaca

funkcija ponude

Relacija izmedju kolicine jednog dobra koju zelimo da proizvedemo i svake moguce cene tog dobra.P=a+bQs

ukupni profit

Razlika izmedju ukupnih prihoda i ukupnih troskova. П = П (Q)

prosecni prihod

Ukupni prihod podeljen sa kolicinom. RM je jednak prosecnoj ceni. RM = P.

funkcija prosecnih prihoda

Identicna je funkciji traznje preduzeca.

marginalni prihod

Promena ukupnog prihoda do koje je dovela proizvodnja dodatne j.p. Rm=dRT/dQ. To je prvi izvod funkcije ukupnog prhoda. To je prirastaj ukupnog prihoda od prodaje dodatne j.p.

marginalni prihod geometrijski gledano

Nagib tangente krive ukupnih prihoda.

tipovi elasticnosti

cenovna, dohodovna i unakrsna

cenovna elasticnost

Po pravilu je negativna, to je odnos izmedju realtivne promene trazene kolicine nekog dobra i relativne promene njegove cene. Ep=dQ\Q\dP\P

tackasta elasticnost

vazi samo za veoma male promene cene.

dohodovna elasticnost

Po pravilu pozitivna, to je odnos izmedju relativne promene trazene kolicine nekog dobra i relativne promene dohodka. Er=dQ\Q\dR\R

znacaj dohodovne elasticnosti

pracenje preferencija na vremenskoj skali, instrument predvidjanja potrosnje i instrument za poredjenje na medjunarodnom planu

determinante elasticnosti na cenu

udeo cene u potrosackom budzetu, dostupnost proizvoda supstituta, skupoca dobara i period pracenja potrosnje (sto > to > elast.)

unakrsna elasticnost

To je odnos izmedju relativne promene trazene kolicine X i relativne promene cene Y. Ec=dQx\Qx\dPy\Py. ako je Ec>0 onda su sups., ako je Ec<0 onda su kompl.

zakljucak o elasticnosti

Snizenje cena utice na povecanje ukupnog prihoda ako je traznja elast. i snizenje cena utice na smanjenje ukupnog prihoda ako je traznja neelast.

marginalni trosak

Promena ukupnih troskova usled proizvodnje dodatne j.p. Cm=dCT\dQ. Cm ne sadrzi fiksne troskove.To je prvi izvod funkcije ukupnog troska.

cm=CM

Nephodan uslov da bi funkcija troska dostigla min.

oportunitetni trosak

Isto sto i alternativni, implicitni. Trosak najbolje sledece propustene alternative.

monopol

Stanje trzista jednog proizvoda kada samo jedna firma nudi svoj proizvod svim potrosacima. Prati ga nepostojanje supstituta.

uzroci nastanka monopola

Barijere za ulazak, diversifikacija, integracija, neophodnost koordinacije.

monopolisticka pozicija

u dugom roku, zavisi istovremeno od postojanja cistih profita i od postojanja barijera.

optimalna raspodela kolicine proizvodnje

Trosak poslednje proizvedene jedinice identican u svakoj fabrici u sastavu grupe. Cm je tada jednak u svim fabrikama.

uslovi diskriminacije cena

ne sme da postoji mogucnost za preprodaju i kupci moraju da imaju razlicite cenovne elasticnosti

diskriminacija prvog stepena

Za svakog klijenta se utvrdjuje max cena koju je on spreman da plati. F-ja traznje postaje Rm.

kljucni faktori proizvodnje

rad i kapital

ekonomija obima

Situacija kada se trosak po j.p. smanjuje sa povecanjem proizvodnje.Uvek kada je rast obima proizvodnje veći od rasta faktora proizvodnje, kompanija ima interes da raste.

tipovi ekonomije obima

konstantna, rastuca, opadajuca

uzroci ekonomije obima

specijalizacija, nagomilane rezerve, learning by doing, nedeljivost faktora proizvodnje

cist profit

Kada je cena na trzistu visa od prosecnog troska (zbira eksplicitnih i oportunitetnih troskova) preduzece ostvaruje kakav profit?

monopolisticka konkurencija

To je forma trzista u kojoj svaki proizvodjac, cak i mali, moze da diferencira svoj proizvod.

tipovi difrencijacije

geografska lokalizacija, razlike u kvalitetu, pratece usluge i subjektivne razlike

obelezja monopola

odsustvo konkurencije, centralizovano utvrdjivanje cena, traznja monopola je traznja trzista, ima trzisnu moc, monopol u odredjenom periodu ili samo na nekom delu trzista

kada cisti profiti postanu jednaki nuli

kada se zavrsava proces ulazaka u granu? (trzisna cena jednaka je min dugorocnog prosecnog troska)

minimiziranje gubitaka

sta je cilj kod negativnog cistog profita?

nulti cisti profit

Kada je jedinicni prihod jednak prosecnom trosku, kakav profit se ostvaruje nadalje?

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording