Yrityksen taloushallinto tänään. kappale 4

Rahoituksen laskentatoimi tuottaa __________ , erityisesti yrityksen ___________ sidosryhmille
Click the card to flip 👆
1 / 66
Terms in this set (66)
Kriittisiä suorituskyvyn tekijöitä ohjataan :Diagnostisilla, eli poikkeamiin perustuvilla ohjausjärjestelmilläStrategisten epävarmuustekijöiden ohjaus perustuu:Interaktiivisiin, eli vuorovaikutteisiin ohjausjärjestelmiinOhjausjärjestelmän diagnostinen käyttö:poikkeamien seuranta, ja ohjaus niiden avullaOhjausjärjestelmän interaktiivinen käyttö:Johdon ja työntekijöiden välillä käydään keskustelua oppimiseksi ja yhteisten tavotteiden uudistamiseksiJohdon ohjaus voidaan sen käyttötavan mukaan jakaa myös mekanistiseen ja orgaaniseen ohjaukseen. tarkoittaa:Mekanistinen ohjaus perustuu formaaleihin sääntöihin ja standardoituihin toimintatapoihin Orgaaninen ohjaus on joustavaa ja tietosisällöllisesti monipuolistaDiagnostiset järjestelmät ovat ______ ohjausta ja interaktiivisen järjestelmät _________ ohjaustamekanistista, orgaanistaCOSO-malli, tulee sanoista:Committee of Sponsoring OrganizationsCOSO-mallin mukaan valvonta muodostuu 5 osa-alueesta:1) Valvontaympäristö 2) Riskien arviointi 3) Valvontatoimenpiteet 4) Tiedotus ja viestintä 5) SeurantaSuomen osakeyhtiölain ka listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan yrityksen ________ on vastuussa sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestäHallitusERP, eliToiminnanohjausjärjestelmäERP-järjestelmä tulee sanoistaEnterprise Resourse Planning Systemlyhenne CRM, liittyy ERPCustomer Relationship ManagementLyhenne SCM, liittyy ERPSupply Chain ManagementLyhenne HRM, liittyy ERPHuman Resource ManagementYrityksen johdon ohjausjärjestelmien tehtävänä on :Mahdollistaa ja tuke strategian toteutumistaScope tarkoittaaLaskentatoimen informaation luonnetta kuvataan usein sen laajuudella (scope)Laajuus (scope) perustuu 3 eri ulottuvuuteen :kohteeseen, määrittämistapaan ja aikahorisonttiinPorter (1980) jakoi strategiat :Erilaistamiseen ja kustannustehokkuuteen pyrkivät strtegiatMiles ja Snow (1978) luokittelivat strategiat :Pyrkiikö yritys puolustamaan vanhoja asemiaan, vai toimimaan edelläkävijänäJos yrityksen strategia sisältää sekä edelläkävijän, että puolustajan piirteitä sitä kutsutaan _____________analysoijaksiStrategian jalkauttamisen vaiheet:Pitkän aikavälin (strateginen) suunnittelu 1) tavotteiden asettaminen 2) mahdollisten strategioiden tunnistaminen 3) strategioiden vertaaminen 4) stretegian valitseminen Lyhyen aikavälin suunnittelu (budjetointi) 5) strategian toteuttaminen lyhyen aikavälin suunnitelman avulla 6) lyhyen aikavälin suunnitelman toteutumisen valvonta 7) reagointi poikkeamiin lyhyen aikavälin suunnitelmastaBalanced Scorecard on ____________ ohjausjärjestelmäStrateginenKetkä kehittivät BSC?Kaplan ja Norton (1992)Mitä tarkoittaa (BSC:ssä) tekijöiden vaihtosuhteet?Parannukset joissain tekijöissä vaativat uhrauksia toisissa tekijöissäBSC sisältää perusmuodossaan 4 tärkeää mittaamisen ulottuvuutta :Asiakkaan näkökulma, sisäisten prosessien näkökulma, innovoivuuden ja oppimisen näkökulma, taloudellinen näkökulma(BSC) Strateginen kartta osoittaa:Kriittisten menestystekijöiden väliset suhteet, muttei sitä miten niitä pitäisi mitataReliabiteettiMittariston riittävä tarkkuusValiditeettimitataan sitä tekijää jota on tarkoituskin mitataCost driver , elikustannustekijät, eli -ajuritkonkaavialaspäin kääntyväkonveksiylöspäin kääntyväSemi-variable costPuolimuuttuvat kustannukset, ovat kiinteitä kun volyymi on 0 ja muttuvat sittek suhteessa volyymiinsemi-fixed cost tai step costpuolikiinteät kustannukset, muuttuvat portaittaik volyymin kasvaessa, mutta ovat portaiden välillä kiinteitäKärkiyritysverkostoSuurin yritys(kärkiyritys) on yhteydessä ulkopuolisiin markkinoihin, ja muut yritykset ovat sen alihankkijoitaJos suurin osa kustannuksista on myös verkoston muiden yritysten käytettävissä, puhutaan :Avointen kirjojen laskentajärjestelmästä( open book accounting )Verkoston laajuisen kustannusjohtamisen voidaan sanoa olevan käytössä mikäli : (4asiaa)1) Kärkiyritys asettaa kustannusten alentamisvaatimuksia alihankkijalle 2) Kärkiyritys tukee alihankkijoita kustannustavoitteissa 3) Kärkiyritys huomioi alihankkijoiden kannattavuuden hintaneuvotteluissa 4) Kärkiyritys pyrkii jatkuvasti parantamaan kärkiyritys-alihankkijasuhteen kustannustehokkuuttaYleisimmin käytössä olevat suoritekohtaisen kustannuslaskelman menetelmät? (2)Jakolaskenta (process costing) Lisäyslaskenta (job order costing)Yhtenäistuotanto eli jatkuva joukkotuontantoYritys valmistaa jatkuvasti yhtä ainoaa tuotelajiaRinnakkaistuotanto ja Vaihtuva joukkotuotantoValmistettavat tuotteet eivät ole täysin samanlaisia, vaan hieman erilaisia. valmistetaan samoista raaka-aineista samanlaisilla tuotantomenetelmillä. Rinnakkaistuotannossa samaa aikaa, vaihtuvassa joukkotuotannossa vuorotellenJakolaskentaLaskentakauden kustannukset voidaan suoraan jakaa tasan samanlaisten suoritteiden kesken. Esim lasketaan selluloosatonnin kustannuksetLisäyslaskentaSuoritteille kohdistetaan ensin suoraan välittömät kustannukset, sitten välilliset kustannukset lisän(jakopetuste) avulla.HybridilaskentaKeskenään samanlaisten työvaiheiden kustannukset lasketaan jakolaskennalla ja erilaisten työvaiheiden kustannukset lisäyslaskennallaABCActivity Based Costing , Toimintokohtainen kustannuslaskentaABMActivity Based Management, Toimintojohtaminen, eli toimintojen tehostamistaABCMAcitvity Based Cost Management, toimintopohjainen kustannusjohtaminen. Jos toimintokustannuslaskentaa käytetään erityisesti toimintojen kustannustehokkuuden parantamisessaTC (Laskiksessa)Target Costing, TavoitekustannuslaskentaaMiten lasketaan TC?Kilpailukykyinen markkinahinta - Tavoitekate voittotavoitetta varten = Tavoitekustannus (TC)Kaizen-periaateJatkuvan parantamisen periaateKatetuottoanalyysi, eli :Kriittisen pisteen analyysi (break-even analysis)KatetuottoMyyntituotot - muuttuvat kustannuksetVarmuusmarginaaliPaljon tuotteen myyntimäärä saa laskea ennenkuin tuote muuttuu tappiolliseksiInvestoinnin nettotuottoJuoksevasti syntyneet tuotot - juoksevasti syntyneet kustannuksetPayback period methodInvestoinnin takaisinmaksuajan menetelmä. Se investointi on paras, joka maksaa itsensä nopeiten takaisin. Ei ota huomioon korkokantaaInvestoinnin nettonykyarvoKaikki tulot diskontattuna - investoinnin hankintakustannus = nettonykyarvoSisäisen korkokannan menetelmä (Internal rate of return method)Pyrkii selvittämään sen laskentakoron jota käyttämällä investoinnin nettonykyarvo on 0. Näin saatua investoinnin sisäistä korkoa verrataan tavoitteeksi asetettuun laskentakorkokantaan. Jos sisäinen korkokanta on suurempi kuin laskentakorkokanta, on investointi kannattava