ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

good morning my class

สวัสดีตอนเช้าคะ นักเรียนทุกคน

Today I'm talking about Operation of The computer

วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับ ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

How the computer has 4 stages.

ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ มี 4 ขั้นตอนคือ

One. Receive data and commands. Computer data and commands into the mouse via the keyboard

1.การรับข้อมูลและคำสั่ง คอมพิวเตอร์รับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้า คือ เมาส์ คีย์บอร์ด

Two. Processing or calculations, or CPU, or a short chip (Chip) is the brains of the computer. Functional calculations. Process. And control the operation of other devices.

2.การประมวลผลหรือคิดคำนวณ หรือ CPU หรือเรียกสั้นๆ ว่า ชิป (Chip) เป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่คำนวณ ประมวลผลคำสั่ง และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆ

Three. Storage. Served data and program storage is a hard drive, diskette and CD-ROM.

3.การเก็บข้อมูล ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆหน่วยเก็บข้อมูลคือฮาร์ดดิสก์ ดิสเก็ต และซีดีรอม

Four. present the results. The equipment presented the results of the processing of the computer such as the monitor, printer, etc..

4.นำเสนอผลลัพธ์ เป็นอุปกรณ์ที่นำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

Do you understand?

คุณเข้าใจไหม?

Thank you for attention, see you again next week.

ขอบคุณมากที่รับฟัง พบกันอีกอาทิตย์หน้าค่ะ

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording