chinese 2 lesson 8 pt2 pinyin/char

STUDY
PLAY
餐厅
can1 ting1
好笑
hao3 xiao4
不能
bu4 neng2
音乐会
yin1 yue4 hui4
开始
kai1 shi3
报纸
bao4 zhi3
以前
yi3 qian2
正在
zheng4 zai4
除了。。。以外
chu2 le yi3 wai4
最近
zui4 jin4
发音
fa1 yin1
好习惯
hao3 xi2 guan4
起床
qi3 chuang2
洗澡
xi3 zao3
zhu4