192 terms

Contemporary Chinese Books 1 and 2 (Jesstival)

This set contains every word found in the Contemporary Chinese textbook "Words and Phrases" section as well as the "Words for Reference" at the end of each chapter.
STUDY
PLAY
nin2
You (formal)
hao3
good, well, fine
贵姓
gui4 xing4
What's (your) surname?
xing4
surname
wo3
I, me
ne
Attached to certain phrases (ex: 你呢? ni3 ne? And you?)
shi4
be
ma
used to make a question (ex: 你好吗? ni3 hao3 ma? Are you well / How are you?)
bu4
no, not
同学
tong2 xue2
classmate
men
to pluralize (typically related to people)
老师
lao3 shi1
teacher
jiao4
call
ni3
you
什么
shen2 me
what
名字
ming2 zi
name
哪国人
na3 guo2 ren2
what nationality
你叫什么名字?
ni3 jiao4 shen2 me ming2 zi
What's your name?
ye3
also, too
shuo1
say, speak
英语
Ying1 yu3
English language
还是
hai2 shi
or
法语
Fa3 yu3
French language
dou1
both, all
zhi3
only
汉语
Han4 yu3
Chinese language
ta1
he, him
ta1
she, her
加拿大
Jia1 na2 da4
Canada
中国
Zhong1 guo2
China
澳大利亚
Ao4 da4 li4 ya4
Australia
美国
Mei3 guo2
USA
中文
Zhong1 wen2
Chinese language
英文
Ying1 wen2
English language
法文
Fa3 wen2
French language
普通话
Pu3 tong1 hua4
Mandarin (literally "common speech")
英国
Ying1 guo2
The UK
俄国
E2 guo2
Russia
法国
Fa3 guo2
France
德国
De2 guo2
Germany
日本
Ri4 ben3
Japan
韩国
Han2 guo2
South Korea
华裔
hua2 yi4
ren2
person, people
认识
ren4 shi
know
hen3
very
高兴
gao1 xing4
glad
zai4
in, at
认识你很高兴
ren4 shi ni3 hen3 gao1 xing4
Nice to meet you.
进出口
jin4 chu1 kou3
import and export
进口
jin4 kou3
import
出口
chu1 kou3
export
公司
gong1 si1
company
工作
gong1 zuo4
work, job
大学
da4 xue2
university
xi4
department (of a university)
学习
xue2 xi2
study, learn...
可以
ke3 yi3
may, can...
gei3
to, for...
打电话
da3 dian4 hua4
make a phone call...
电话
dian4 hua4
telephone...
给... 打电话
gei3... da3 dian4 hua4
to call someone...
de
possessive...
我的
wo3 de
my, mine...
我们的
wo3 men de
our, ours...
号码
hao4 ma3
number...
ling2
zero...
fa1
send...
电子邮件
dian4 zi3 you2 jian4
email...
电子
dian4 zi3
electronic...
邮件
you2 jian4
mail...
zhe4
this...
nv3
female...
朋友
peng2 you
friend...
qing3
please...
jin4
enter...
zuo4
sit...
谢谢
xie4 xie
thanks...
he1
drink...
cha2
tea...
哪儿 (哪里)
nar3 (na3 li)
where...
学院
xue2 yuan4
college...
怎么样
zen3 me yang4
how...
da4
big...
漂亮
piao4 liang
beautiful...
喜欢
xi3 huan
like...
na4
that...
nan2
male...
xiao3
small...
中学
zhong1 xue2
middle school
小学
xiao3 xue2
elementary school
电脑
dian4 nao3
computer
饮料
yin3 liao4
beverage
shui3
water
惩治
cheng2 zhi1
orange juice
可口可乐
ke3 kou3 ke3 le4
Coca-Cola
咖啡
ka1 fei1
coffee
亚洲
Ya4 zhou1
Asia
欧洲
Ou1 zhou1
Europe
美洲
Mei3 zhou1
America
大洋洲
Da4 yang2 zhou1
Oceania
非洲
Fei1 zhou1
Africa
西方
Xi1 fang1
the West
地方
di4 fang
place
ge4
measure word for many things
这儿(这里)
zhe4 er (zhe4 li)
here
jia1
family, home
you3
have, there be
ji3
how many
kou3
measure word for people
爸爸
ba4 ba
father
妈妈
ma1 ma
mother
he2
and
太太
tai4 tai
wife, Mrs., madam
孩子
hai2 zi
child
男孩儿
nan2 hai2 er
boy
女孩儿
nv3 hai2 er
girl
多大
duo1 da4
how old
liang3
two (when followed by measure word)
sui4
year(s) old
可爱
ke3 ai4
lovely, cute
ba
particle to confirm something or make a suggestion
学校
xue2 xiao4
school
多少
duo1 shao
how many, how much
学生
xue2 sheng
student
xiang3
think, want to
大概
da4 gai4
maybe, about
wan4
ten thousand
没有
mei2 you3
not have
duo1
many, much
qian1
thousand
qu4
go
为什么
wei4 shen2 me
why
分公司
fen1 gong1 si1
branch of a company
老板
lao3 ban3
boss
rang4
let
那儿(那里)
na4 er (na4 li)
there
bai3
hundred
shao3
few, little
因为
yin1 wei4
because
地图
di4 tu2
map
zhang1
measure word for paper/map/ticket
中文
zhong1 wen2
Chinese language
英文
Ying1 wen2
English language
kan4
look
一下
yi2 xia4
a little
xing2
OK, all right
yao4
want, will be
gei3
give
gan4
do
是的
shi4 de
yes
玩儿
wan2 er
play
知道
zhi1 dao
know
比较
bi3 jiao4
fairly
zhen1
really
有意思
you3 yi4 si
interesting
意思
yi4 si
meaning
long2
dragon
shan1
词典
ci2 dian3
dictionary
汉英词典
Han4 Ying1 ci2 dian3
Chinese-English dictionary
英汉词典
Ying1 Han4 ci2 dian3
English-Chinese dictionary
ben3
measure word for books
shei2
who
请问
qing3 wen4
Excuse me (used to begin a question)
dui4
correct
非常
fei1 chang2
very much
有用
you3 yong4
neng2
can
yong4
use
当然
dang1 ran2
of course
shu1
book
本子
ben3 zi
notebook
bi3
pen
zhi1
measure word for pen
教室
jiao4 shi4
classroom
上课
shang4 ke4
北京
Bei3 jing1
Beijing
上海
Shang4 hai3
Shanghai
龙山
Long2 shan1
Longshan
课本
ke4 ben3
textbook
电脑
dian4 nao3
computer
tai2
measure word for computer
磁带
ci2 dai4
tape
录像带
lu4 xiang4 dai4
pan2
measure word for VHS tape
磁盘
ci2 pan2
floppy disk
教师
jiao4 shi1
teacher
语言实验室
yu3 yan2 shi2 yan4 shi4
language lab
黑板
hei1 ban3
录音机
lu4 yin1 ji1
recorder
录像机
lu4 xiang4 ji1
VCR