Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

some words and phrases in German and translated into Dutch

Ich fühle mich nicht wohl

Ik voel me niet goed/lekker

der Arzt

De arts, dokter

der Körper

Het lichaam

das Auge (die Augen)

Het oog, de ogen

am nächsten Tag

De volgende dag

Vor zwei Jahren

Twee jaar geleden

Ich war beim Zahnarzt

Ik was bij de tandarts

Ich muss zum Zahnarzt

Ik moet naar de tandarts

Was fehlt dir?

Wat scheelt er?

das Bein (die Beine)

het been (de benen

der Fuß (die Füße)

de voet (de voeten)

der Finger (die Finger)

de vinger (de vingers)

die Schulter

de schouder

die Nase

de neus

Sie hat sich den Finger verstaucht

ze had haar vinger verstuikt

Ich musste ins Krankenhaus

ik moest naar het ziekenhuis

Ich hatte 39 Grad Fieber

ik had 39 graden koorts

Ich habe den Arm gebrochen

ik heb mijn arm gebroken

Hast du dich verletzt?

heb je je pijn gedaan?

Das ist egal

dat maakt niets uit

Rot mag ich nicht

Ik hou niet van rood

Ich wiege 72 kg

ik weeg 72 kilogram

Trägst du keine Stiefel

draag je geen laarzen?

das Kleid

De jurk

der Hintern

de bil

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording