nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aberratie
(vooral geestelijke) afdwaling,afwijking
absurdistisch
het absurde (ongerijmde) opzettelijk aanwenden
amalgaan
legering van een metaal met kwik, mengelmoes
antipode
tegenvoeter
associëren
verbinden, met elkaar in verband brengen
banaal
te alledaags, plat
biologeren
(iemand) onder zijn invloed brengen, zodat hij geen eigen wil meer heeft, hypnotiseren
column
regelmatige bijdrage aan een blad of tijdschrift met een bijzondere eigen inhoud
constellatie
stand van hemellichamen/stand van zaken
conventie
overeenkomst, verdrag/ samenkomst, vergadering / het geheel van als passend aanvaarde vormen, gebruiken, stilzwijgend aanvaarde regels en afspraken
decadentisme
stijl van een als samenhangend beschouwde groep decadente schrijvers en kunstenaars (decadent = in verval verkerend/zeer verfijnd en gecultiveerd, maar zonder innerlijke en morele kracht)
expliciet
uitdrukkelijk, letterlijk zo gezegd
expositie
tentoonstelling
graphic novel
een stripverhaal uitgegeven in boekvorm, met uitgebreide en ingewikkelde verhaallijn en vaak met literaire inslag: gewoonlijk bedoeld voor volwassenen
hydraulisch
werkend voor vloeistofdruk
icoon
geschilderde afbeelding van Christus of een heilige/pictogram/persoon die, voorwerp dat als het ware een bepaald tijdperk belichaamt
incidenteel
toevallig, nu en dan
intertekstualiteit
het naar elkaar verwijzen van teksten
legio
ontelbaar
leviathan
Bijbels monster uit de oertijd
mecenas
iemand die kunstenaars geldelijk steunt
neologisme
nieuw gevormd of vervormd woord
neurose
door psychische factoren veroorzaakt lichamelijk lijden
opperlands
het beschouwen van het Nederlands, zonder waarde te hechten aan de betekenis van de woorden, maar om genot te onttrekken aan de vorm van de taal, spelen met een woord
pictogram
voorstelling of mededeling in de vorm van een afbeelding
prominent
vooraanstaand
pseudoniem
schuilnaam
redacteur
iemand die redigeert, lid van de redactie van een blad, tijdschrift
schier
bijna
semantisch veld
een groep betekenis verwante woorden die verwijzen naar een aspect van de wereld, zoals woorden voor kleuren, militaire rangen, vogels of voedselbereiding
signatuur
aard, karakter
sjabloon
uitgesneden blad waarmee men bepaalde figuren of letters makkelijk kan schilderen of tekenen/ te veel nagevolgd model
symbolisme
richting die de dogma's en geloofs voorstellingen symboliseert opvat/kunstrichting, met name in de letterkunde, waarbij men naar symboliek streeft
transformeren
omvormen, vervormen
verbasteren
(van woorden) de oorspronkelijke betekenis of vorm verliezen
virtuositeit
volleerdheid, hoogste vaardigheid in een kunst
zich distantiëren
voorzichtig afstand nemen van een handelswijze, persoon, mening
sensationeel
opwindend
transformatie
gedaanteverwisseling
silhouet
nagetekend schaduwbeeld met zwart ingekleurd, schaduw
gehuld, hullen
aan alle kanten bedekken
extatisch
buiten zichzelf van verrukking, dionysisch, euforisch, orgastisch
evocatie
oproeping van beelden, gevoelens
gelaagd
uit lagen bestaand, meerdere betekenislagen hebbend
tjokvol
propvol
aanmanen
met nadruk aansporen, iemand tot betaling aanmanen
midscheeps doeltreffen
er pal op zitten, succes boeken
kitsch
schijnkunst die van een vals sentiment getuigt
burlesk
zot en komisch
snobistisch
snobby, deftig
dionysisch
extatisch
dimensie
aspect, elk van de afmetingen die een lichaam kan hebben: lengte, breedte, hoogte
concept:
ontwerp, voorlopige formulering van een wet, een brief nso.
scene
geheel van personen en zaken die een bepaalde subcultuur, trend vertegenwoordigen
ballad
zangstuk met een verhalend karakter
rijgen, aan elkaar rijgen
vastmaken
pseudoniem
schuilnaam
verbasteren
vervormen
antipode
persoon met tegengestelde aard of mening
neurotisch
psychisch, gestoord
zich distantiëren
afstand nemen
riposteren
counteren, gevat antwoorden
incidenteel
af en toe, zonder vaste regelmaat
mondrianesk
in de stijl van Mondriaan
accidenteel
toevallig
accidentalistisch (neologisme)
volgens de leer can het accidentalisme waarbij mogelijke verbanden berusten op het toeval
legio
talloos
prominent
vooraanstaand
banaal
alledaags
in het kielzog
in het spoor van, volgend op
elan
aanstekelijke geestdrift waarmee men te werk gaat, schwung
neologisme
nieuw woord of nieuwe uitdrukking
connotatie
gevoelswaarde, subjectieve betekenis
denotatie
objectieve betekenis van een woord