179 terms

Positive English, Chapter 01, The Basics - Új szavak

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

a /an
egy(névelő)
about
-ról, -ről, kb.
to be afraid
félni
afternoon
délután
agree
egyetérteni
all
mind, összes
all right
minden rendben
and
és
any
bármi (valami)
bad
rossz
be (am, is, are; was, were; been)
lenni
brick
tégla
busy
elfoglalt
but
de, ellenben, hanem
bye
viszlát
call
hívás, hívni
can / could
„képes"
car
autó
changing
csere, váltás
clean
tiszta, tisztítani
clever
okos
colleague
munkatárs
come, came, come
jönni
comfortable
kényelmes
conversation
párbeszéd
crowded
zsúfolt
cute
aranyos
day
nap
delicious
ízletes, finom
do, did, done
csinálni, tenni
drink, drank, drunk
inni
drink
ital
English
angol
enjoy
élvezni
evening
este
everywhere
mindenhol
excuse me
elnézést!
exercise
gyakorlat; torna
eye
szem
far
messze, távol, távoli
father
apa
fine
remek
food
étel
for
részére, számára
friend
barát
friendly
barátságos
from
-ból, -ből
gentlemen
„uraim"
give, gave, given
adni
go, went, gone
menni
good
great
nagyszerű
guard
őr
handsome
jóképű
happy
boldog
have, had, had
birtokolni, fogyasztani
he
ő (hímnem)
hear, heard, heard
hallani
hello
szia
help
segíteni, segítség
her
övé, őt (nőnem)
here
itt
hers
övé (nőnem)
hey
szia
hi
szia
him
őt (hímnem)
his
övé (hímnem)
hotel
szálloda
how
hogyan?
hungry
éhes
hurry
sietni
I
én
idea
ötlet, elképzelés
in
-ban, -ben; -múlva
interesting
érdekes
it
ő, őt (semlegesnem)
its
övé (semlegesnem)
Japanese
japán
just
éppen, csak
ladies
„hölgyeim"
later
később
let's = let us
gyerünk
like
kedvelni; mint
listen
hallgatni (figyelmesen)
lot
sok
lovely
aranyos
Madam
asszonyom
mate
cimbora; társ
may
-hat, -het
me
engem, nekem
meet, met, met
találkozni, megismerkedni
meeting
értekezlet
mine
enyém
Miss
kisasszony
morning
reggel
mortar
habarcs
mother
anya
Mr
úr
Mrs
„-né"
Ms
férjezett vagy hajadon
must
kell, muszáj; bizonyára
my
enyém
new
új
nice
szép, kedves
night
éjszaka
no / not
nem
now
most
of
birtoklás, -ról, -ről
office
iroda
OK = okay
rendben
one
egy (számnév)
or
vagy
our / ours
miénk
palace
palota
pause
szünet
people
emberek
plan
terv, tervezni
please
„kérem"
pretty
csinos (nő); meglehetősen, eléggé
problem
probléma
question
kérdés
quiet
csendes
ready
kész
really
igazán, valóban
ride, rode, ridden
lovagolni, utazni
room
szoba
satisfied
elégedett
school
iskola
see, saw, seen
látni
she
ő (nőnem)
shop
üzlet, bolt
Sir
uram
site
helyszín
so
ilyen, olyan, így, úgy
someone
valaki
to be sorry
sajnálni
spoon
kanál
staff
személyzet
stay
megszállni/tartózkodni valahol
talk
beszélgetni
thank
köszönet
that
az, azt, hogy (kötőszó)
the
a, az
their / theirs
övék
them
őket
there
ott
they
ők
think, thought, thought
gondolni
thirsty
szomjas
this
ez
those
azok
throw, threw, thrown
dobni
today
ma
together
együtt, közösen
tomorrow
holnap
twice
kétszer
umbrella
esernyő
us
minket, velünk
very
nagyon
visit
meglátogatni
wall
fal
we
mi
well
jól; nos; kút
what
mi, mit
where
hol
whose
kié
will
„fog" (jövőidő)
win, won, won
győz, nyer
window
ablak
with
-val, -vel
wonderful
csodálatos
work
dolgozni; munka; mű
would
(feltételes szerkezet)
write, wrote, written
írni
yeah = yes
igen
yesterday
tegnap
yet
még; már (kérdésben)
you
te, ti
your / yours
tied, tiétek