ประโยคคำสั่ง (Commands) สั่งให้ทำ *ขึ้นต้นประโยคด้วยกริยาได้เลย

5.0 (1 review)
Get a hint
Sit down
Click the card to flip 👆
1 / 15
1 / 15
Terms in this set (15)
Sit down
นั่งลง
Stand up
ยืนขึ้น
Tell me your name
บอกชื่อของคุณให้ฉัน
Listen carefully
ตั้งใจฟังอย่างระมัดระวัง
Open your book
เปิดหนังสือ
Close your book
ปิดหนังสือ
Hurry up
เร็วๆ หน่อย
Look here / there
มองที่นี่ / มองที่ตรงนั้น
Be Quick
เร็วๆ หน่อย
Repeat after me
ให้พูดซ้ำตามฉัน
Clean your room
ทำความสะอาดห้องเธอด้วย
Count from on to ten
นับจาก1ถึง10
Spell this word
สะกดคำนี้หน่อย
Turn off the lights
ปิดไฟ
Turn on the lights
เปิดไป