Try the fastest way to create flashcards

ประโยคขอร้อง (Request) *ขึ้นต้นด้วย Please "กรุณา/ได้โปรด"

Get a hint
Please write your name
Click the card to flip 👆
1 / 7
1 / 7
Terms in this set (7)
กรุณาเขียนชื่อของคุณ
กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับแต่ละคำถาม
กรุณาพูดอีกครั้ง
กรุณาถามคุณครู
ช่วยให้ปากกากับฉันด้วย
กรุณาดูที่แผนที่
กรุณาส่งการบ้านของคุณในวันศุกร์นี้