26 terms

Japanese verbs part 1

a list of common verbs
STUDY
PLAY
dekiru
to be done
okiru
to get up
akiru
to lose interest
ochiru
to fall
oriru
to get off
mochiiru
to use
nasaru
to do
neru
to sleep
nugu
to take off
toru
to take
kaku
to write
motsu
to have
shiru
to know
tanoshimu
to enjoy
yobu
to call
susumu
to adavance
deru
to come out
utsusu
to copy
katsu
to win
mieru
to be seen
oboeru
to memorize
aruku
to walk
hajimeru
to begin
owaru
to finish
asobu
to play
kiku
to listen/hear