12) Education

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Student (College)
Taalib
Tullab, Talaba
Student (School)
tilmiidh
talaamiidh
Teacher
muCallim
muCallimuun
mudarris
mudarrissuun
Professor
ustaadh
asaatidha
Primary School
madrasa ibtidaa'iyya
Junior High School
madrasa iCdaadiyya
High School
madrasa thaanawiyya
College
kulliya
University
jaamiCa
jaamiCaat
Class, classroom
Saff
Sufuuf
Semester
faSl
fuSuul
Lesson
dars
duruus
Homework
waajib
Book
kitaab
kutub
Pen
qalam
aqlaam
Pencil
qalam raSaaS
Eraser
maHHaaya
maHHaayaat
Ruler
misTara
Notebook
daftar
dafaatir
Dictionary
qaamuus
qawaamiis
Letter (alphabet)
Harf
Huruuf
Number
raqam
arqaam
Question
su'aal
as'ila
Answer
ijaaba
ijaabaat
Exam
imtiHaan
imtiHaanaat
Math
riyaaDiyaat
Literature
adab
aadaab
English language
al-lugha al-ingliiziyya
Arabic Language
al-lugha al-Carabiyya
History
taariikh
Geography
jughraafiyaa
Science
Culuum
Biology
Cilm al-aHyaa'
Chemistry
Cilm al-kiimyaa'
Physics
Cilm al-fiiziiyaa'
To study
darasa, yadrus
To teach
darrasa, yudarris
Callama, yuCallim
To learn
taCallam, yataCallam
Administration
idaarat
Registration
tasjiil
Period, lesson
HiSSa
HiSaS
Schedule
jadwal
jadaawil
Page
Safha
safaHaat
Ink
Hibr
Scholarship
minHa
Board
sabuura
sabbuuraat
Private (eg company)
khaaSSa
Public (eg company)
Caamma
Psychology
Cilm an-nafs
Sociology
Cilm al-ijtimaaC
Economics
Cilm al-iqtiSaad
To review
raajaCa, yuraajiC
To ask
sa'ala, yas'al
To answer
ajaaba, yujiib
To Enroll
iltaHaqa, yaltaHiq bi
To search for, look for
baHatha, yabHath Can
To memorize
HafaZa, yahfaZ