56 terms

AP Reviewer

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

agham-panlipunan
pag-aaral na may kaugnayan sa tao at sa kaniyang ginalawang lipunan
burges
gitnang uri sa lipunan
burges
tao na ang likas,gawi, o bihis ay nagapapakilalang siya ay galing sa nakatataas na uring panlipunan
ekonomiks
pag-aaral na agham-panlipunan tungkol sa wastong pangangasiwa ng mga limitadong pinagkukunang-yaman ng bansa
kakapusan
tumutukoy sa suliraning dulot ng walang hanggang pangangailangan ng tao sa kabila ng limitadong pinagkukunang-yaman
merkantilismo
sistemamang pangkabuhayan na ang sukatan ng kapangyarihan ng isang bansa ay batay sa taglay na dami ng ginto at pilak
opportunity benefit
halaga ng pagkakataong nakamit batay sa ginawang pagpili
opportunity cost
halaga ng pagkakataong nawala batay sa ginawang pagpili
physiocracy
tumutukoy sa kapangyarihan ng kalikasan o rule of nature
physis
griyegong pangalan ng physiocracy na ang kahulugan ay "kalikasan"
kratia
griyegong pangalan ng physiocracy na ang kahulugan ay "kapangyarihan"
physiocrat
tagasunod ng kaisipang physiocracy
pinagkukunang-yaman
anumang bagay (from nature or man made) na ginagamit sa paglikha nh produkto at serbisyo
trade
pagpapalitan o pakikipagkalakalan upang magkaroon ng benepisyo ang nagbigay at tumanggap
ekonomiks
pag-aaral sa isang aspekto ng buhay ng tao-ang aspektong pangkabuhayan
panlipunan, pampolitika, & pangkalinangan
naaapektuhan ng ekonomiks ang halos lahat ng mga aspekto ng buhay--_____
ekonomiks
pamamahala sa sambahayan
oikos
griyegong pangalan ng ekonomiks na may kahulugan ng sambahayan
nomos
griyegong pangalan ng ekonomiks na may kahulugan ng pamamahala
ekonomiyang pampolitika
ang pangangasiwa ng kabuhayan sa mga lungsod-estado
merkantilismo
pamamaraan ng pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa
Britain
ang natatanging bansang umunlad pagkatapos ng mga digmaang napoleon
Karl Marx
ekonomistang nagsulat ng kaniyang aklat na Das Kapital 1867
Francois Quesnay
"hindi sa ginto at pilak, kundi nasa pagpapabuti ng kanilang lupa"
Adam Smith
ama ng ekonomiks
Adam Smith
sino ang nagpahayag ng "hayaan ng pamahalaan ang likas na pagdaloy ng ekonomiya"
laissez-faire
"hayaang mag-isa" hindi makialam ang pamahalaan sa mga gawaing pangkabuhayan ng mga mamamayan
David Ricardo
comparative advantage
David Ricardo
principles of political economy and taxation
Thomas Malthus
"hindi nakatutulong ang lumalaking populasyon sa paglinang ng mga pinagkukunang-yaman
Thomas Malthus
An Essay on the Principle of Population
geometrical
ang populasyon ay tumataas sa paraang ____?
arithmetical
ang produksiyon ng pagkain ay tumataas sa paraang ___?
positive checks
tumutukoy sa mga sitwasyong nagpapababa ng bilang ng populasyon, katulad ng paglaganap ng sakit at kagutuman
preventive checks
tumutukoy sa mga sitwasyong kailangang isakatuparan para maiwasan ang paglaki ng populasyon
Thomas Malthus
preventive checks; positive checks
Thomas Malthus
moral restraint
John Stuart Mill
nakapag-ambag ng mahalagang kaisipang moral at etikal sa pag-aaral ng ekonomiks
John Stuart Mill
ang kaniyang Principles of Political Economy
John Maynard Keynes
ama ng makroekonomiks
John Maynard Keynes
isang ekonomista sa Panahon ng Depresyon
John Maynard Keynes
The General Theory of Employment, Interest and Money
agham
pag-aaral gamit ang pamamaraang sistematiko upang subukin ang katotohanan
causation
pangyayari na sanhi o dahilan ng isa pang pangyayari
correlation
pagkakaugnay ng mga pangyayaring hindi magkatulad
dependent variable
alinmang tukoy na bagay na may iba't ibang tiyak na halaga at nakokontrol
dependent variable
umaasa ito sa independent variable
independent variable
tukoy na bagay na may halaga at malayang kumikilos
normatibong ekonomiks
pananaw na tumutugon sa tanong na kung ano ang dapat na mangyari
positibong ekonomiks
pananaw na tumutugon sa tanong na kung ano ang nangyayari
pamamaraang siyentipiko
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...